Silvia
COSTA

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 8. volební období Silvia COSTA

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o podpoře iniciativy Odysseus za účelem oživení Evropské dobrovolné služby

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Nevzato v potaz
Jonás FERNÁNDEZ Pablo ZALBA BIDEGAIN Silvia COSTA Antonio TAJANI Ramón JÁUREGUI ATONDO Jean-Marie CAVADA Dimitrios PAPADIMOULIS Karima DELLI Alain LAMASSOURE Jo LEINEN Molly SCOTT CATO Svetoslav Hristov MALINOV Mercedes BRESSO Enrique CALVET CHAMBON Barbara MATERA Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR José Manuel FERNANDES Neena GILL Santiago FISAS AYXELÀ Hugues BAYET Alfred SANT Renato SORU Eider GARDIAZABAL RUBIAL
Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 91 - 04-01-2017

Písemné prohlášení o pracovních právech profesionálních sportovců

12-09-2016 P8_DCL(2016)0096 Nevzato v potaz
Theodoros ZAGORAKIS Santiago FISAS AYXELÀ Marc TARABELLA Bogdan Brunon WENTA Virginie ROZIÈRE Hannu TAKKULA Silvia COSTA Antanas GUOGA Lefteris CHRISTOFOROU Pablo ZALBA BIDEGAIN Tomáš ZDECHOVSKÝ Patricija ŠULIN
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 104 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o ochraně dětí uvězněných rodičů

12-09-2016 P8_DCL(2016)0084 Nevzato v potaz
Patrizia TOIA Sergio Gaetano COFFERATI Caterina CHINNICI Silvia COSTA Anna Maria CORAZZA BILDT Luigi MORGANO Elisabeth MORIN-CHARTIER Nathalie GRIESBECK Marian HARKIN Jean LAMBERT
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 276 - 13-12-2016

Písemné prohlášení pro podporu náboženské svobody v Pákistánu a odsouzení neoprávněného zadržení paní Asie Bibiové

25-05-2016 P8_DCL(2016)0055 Nevzato v potaz
Antonio TAJANI Lars ADAKTUSSON György HÖLVÉNYI Mairead McGUINNESS Elisabeth MORIN-CHARTIER Jan OLBRYCHT Marijana PETIR Cristian Dan PREDA Massimiliano SALINI Silvia COSTA David Maria SASSOLI Patrizia TOIA Dennis de JONG Peter van DALEN
Datum zahájení : 25-05-2016
Platné do : 25-08-2016
Počet signatářů : 282 - 25-08-2016

Písemné prohlášení o dovednostech a kompetencích v odvětví cestovního ruchu

27-04-2016 P8_DCL(2016)0039 Nevzato v potaz
Claudia ȚAPARDEL Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Igor ŠOLTES Alfred SANT Antonio TAJANI Patricija ŠULIN Merja KYLLÖNEN Emilian PAVEL István UJHELYI Tomáš ZDECHOVSKÝ Renaud MUSELIER Silvia COSTA David BORRELLI
Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 72 - 27-07-2016

Písemné prohlášení o diabetu

01-02-2016 P8_DCL(2016)0008 Postup ukončen s podpisy většiny poslanců
Nicola CAPUTO Therese COMODINI CACHIA Christel SCHALDEMOSE Sirpa PIETIKÄINEN Dame Glenis WILLMOTT Marc TARABELLA Simona BONAFÈ Daciana Octavia SÂRBU Bogdan Brunon WENTA Nicola DANTI Tomáš ZDECHOVSKÝ Marisa MATIAS Marlene MIZZI Elena GENTILE Doru-Claudian FRUNZULICĂ Enrico GASBARRA Tibor SZANYI Renato SORU Luigi MORGANO Theodoros ZAGORAKIS Damiano ZOFFOLI Ricardo SERRÃO SANTOS Renata BRIANO Carlos ZORRINHO Isabella DE MONTE Silvia COSTA Brando BENIFEI
Datum zahájení : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Přijato (datum) : 02-05-2016
Seznam podepsaných osob : P8_PV(2016)05-09(ANN02)
Počet signatářů : 405 - 02-05-2016

Písemné prohlášení o podpoře a ochraně regionálních a menšinových jazyků v EU

07-09-2015 P8_DCL(2015)0046 Nevzato v potaz
Ivan JAKOVČIĆ Filiz HYUSMENOVA Herbert DORFMANN Ramon TREMOSA i BALCELLS Nicola CAPUTO Igor ŠOLTES Alyn SMITH Biljana BORZAN Kaja KALLAS Ilhan KYUCHYUK Jozo RADOŠ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elly SCHLEIN Silvia COSTA Josep-Maria TERRICABRAS Angelika MLINAR Yana TOOM Ernest URTASUN Patricija ŠULIN Ivo VAJGL Milan ZVER Kinga GÁL Pál CSÁKY József NAGY Andor DELI Iuliu WINKLER Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Josu JUARISTI ABAUNZ Danuta JAZŁOWIECKA
Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 127 - 08-12-2015

Písemné prohlášení o právu na volný pohyb pracovní síly v Evropě

07-09-2015 P8_DCL(2015)0036 Nevzato v potaz
Maria GRAPINI Viorica DĂNCILĂ Silvia COSTA Miriam DALLI Monika BEŇOVÁ Marlene MIZZI Olga SEHNALOVÁ Miltiadis KYRKOS Evelyne GEBHARDT Theresa GRIFFIN Daniel BUDA Ramona Nicole MĂNESCU Renate WEBER Norica NICOLAI Iliana IOTOVA
Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 135 - 08-12-2015

Písemné prohlášení o infekčních onemocněních vyskytujících se u dětí předškolního věku

07-09-2015 P8_DCL(2015)0033 Nevzato v potaz
Elena GENTILE Giovanni LA VIA Eleonora FORENZA Patrizia TOIA Renata BRIANO Mercedes BRESSO Silvia COSTA Siôn SIMON Anneliese DODDS Françoise GROSSETÊTE
Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 124 - 08-12-2015

Písemné prohlášení o šikaně a násilí ve školách

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Nevzato v potaz
Filiz HYUSMENOVA Nathalie GRIESBECK Angelika MLINAR Beatriz BECERRA BASTERRECHEA Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Anna Maria CORAZZA BILDT Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Ismail ERTUG Miriam DALLI Silvia COSTA Nessa CHILDERS Jana ŽITŇANSKÁ
Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 119 - 08-12-2015

Písemné prohlášení o hráčské závislosti

15-12-2014 P8_DCL(2014)0013 Nevzato v potaz
Nicola CAPUTO Patrizia TOIA Flavio ZANONATO Fulvio MARTUSCIELLO Alessandra MORETTI Luigi MORGANO Silvia COSTA Renata BRIANO Dario TAMBURRANO Marco AFFRONTE Pier Antonio PANZERI Alessia Maria MOSCA Isabella DE MONTE Christel SCHALDEMOSE
Datum zahájení : 15-12-2014
Platné do : 15-03-2015
Počet signatářů : 105 - 11-03-2015