Please fill this field
Silvia COSTA Silvia COSTA
Silvia COSTA
Itálie

Datum narození : , Firenze

7. volební období Silvia COSTA

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Itálie)

Místopředsedkyně

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Irákem

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegace pro vztahy s Irákem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro kulturu a vzdělávání

Náhradnice

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

all-activities

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k úloze vlastnických práv, vlastnictví a vytváření bohatství při potírání chudoby a podpoře udržitelného rozvoje v rozvojových zemích

05-06-2013 FEMM_AD(2013)513154 PE 513.154v01-00 FEMM
Silvia COSTA

STANOVISKO o Evropské platformě pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

25-07-2011 CULT_AD(2011)460923 PE 460.923v02-00 CULT
Silvia COSTA

STANOVISKO k organizované trestné činnosti v Evropské unii

31-05-2011 FEMM_AD(2011)462640 PE 462.640v02-00 FEMM
Silvia COSTA

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO o Saúdské Arábii, jejích vztazích s EU a její úloze na Blízkém východě a v severní Africe

29-11-2013 FEMM_AD(2013)519533 PE 519.533v02-00 FEMM
Barbara MATERA

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám

08-04-2013 FEMM_AD(2013)504192 PE 504.192v03-00 FEMM
Marije CORNELISSEN

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období 2014 až 2020 zavádí program Práva a občanství

02-10-2012 FEMM_AD(2012)491197 PE 491.197v03-00 FEMM
Regina BASTOS

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o svobodě utiskovaných menšin a národů

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Nevzato v potaz
Roberta ANGELILLI Edward MCMILLAN-SCOTT Lara COMI Niccolò RINALDI Ramon TREMOSA i BALCELLS Silvia COSTA László SURJÁN David CASA Alfredo ANTONIOZZI Marc TARABELLA Carlo CASINI
Datum zahájení : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatářů : 38 - 14-04-2014

Písemné prohlášení o boji proti poruchám příjmu potravy

09-12-2013 P7_DCL(2013)0026 Nevzato v potaz
Roberta ANGELILLI Mikael GUSTAFSSON Antonyia PARVANOVA Barbara MATERA Erminia MAZZONI Niccolò RINALDI Patrizia TOIA Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Cristiana MUSCARDINI Silvia COSTA Jean LAMBERT
Datum zahájení : 09-12-2013
Platné do : 09-03-2014
Počet signatářů : 68 - 10-03-2014

Písemné prohlášení o zdůraznění globálního rozměru boje proti internetovému obsahu týkajícímu se pohlavního zneužívání dětí

15-04-2013 P7_DCL(2013)0003 Nevzato v potaz
Emma McCLARKIN Vicky FORD Timothy KIRKHOPE Mary HONEYBALL Silvia COSTA Richard HOWITT Gay MITCHELL Roberta ANGELILLI Iva ZANICCHI Maria da Graça CARVALHO Seán KELLY Diane DODDS
Datum zahájení : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatářů : 132 - 15-07-2013

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.