Vicky
FORD

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 7. volební období Vicky FORD

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii

19-12-2013 ITRE_AD(2013)519596 PE 519.596v02-00 ITRE
Pilar del CASTILLO VERA

STANOVISKO k tématu „Jak může Evropská unie přispět k vytváření prostředí příznivého k tomu, aby podniky, společnosti a začínající podniky vytvářely pracovní místa?“

04-12-2013 ITRE_AD(2013)519599 PE 519.599v02-00 ITRE
Josefa ANDRÉS BAREA

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami

02-12-2013 ITRE_AD(2013)516970 PE 516.970v02-00 ITRE
Bendt BENDTSEN

STANOVISKO k reindustrializaci Evropy pro podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti

21-06-2013 ENVI_AD(2013)508269 PE 508.269v02-00 ENVI
Tadeusz CYMAŃSKI

STANOVISKO ke stávajícím výzvám a možnostem pro obnovitelné zdroje energie na evropském vnitřním trhu s energií

25-02-2013 ENVI_AD(2013)502089 PE 502.089v02-00 ENVI
Zofija MAZEJ KUKOVIČ

STANOVISKO k energetickému plánu do roku 2050, do budoucnosti s energií

15-10-2012 ENVI_AD(2012)489703 PE 489.703v02-00 ENVI
Romana JORDAN

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek

01-10-2012 ITRE_AD(2012)486034 PE 486.034v02-00 ITRE
András GYÜRK

STANOVISKO k průběžné zprávě v zájmu dosažení pozitivního výsledku při postupu schvalování víceletého finančního rámce na období 2014–2020

25-09-2012 ITRE_AD(2012)492879 PE 492.879v02-00 ITRE
Edit HERCZOG

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí „ERASMUS PRO VŠECHNY“ Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

17-07-2012 ITRE_AD(2012)487940 PE 487.940v02-00 ITRE
Silvia-Adriana ȚICĂU

STANOVISKO ke sdělení Iniciativa pro sociální podnikání – Vytvářet příznivé prostředí pro podporu sociálních podniků v rámci sociálního hospodářství a sociálních inovací

19-06-2012 ITRE_AD(2012)487990 PE 487.990v02-00 ITRE
Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ

STANOVISKO k tématu „Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“

07-02-2012 ITRE_AD(2012)478435 PE 478.435v02-00 ITRE
Romana JORDAN

STANOVISKO k uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví

10-02-2011 ITRE_AD(2011)454435 PE 454.435v02-00 ITRE
Ivo BELET

STANOVISKO k inovativnímu financování na celosvětové a evropské úrovni

02-12-2010 ITRE_AD(2010)445791 PE 445.791v02-00 ITRE
Marian-Jean MARINESCU

STANOVISKO Překročit HDP – Měření pokroku v měnícím se světě

12-11-2010 ITRE_AD(2010)448818 PE 448.818v02-00 ITRE
Marisa MATIAS

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES, pokud jde o zabránění vstupu léčivých přípravků, které jsou padělané, pokud jde o identifikační údaje a údaje o jejich historii či původu, do legálního dodavatelského řetězce

24-03-2010 ITRE_AD(2010)430741 PE 430.741v02-00 ITRE
Amalia SARTORI

STANOVISKO o provádění součinnosti fondů na podporu výzkumu a inovace v nařízení (ES) č. 1080/2006 týkajícím se Evropského fondu pro regionální rozvoj a sedmého rámcového programu pro výzkum a rozvoj ve městech a regionech a také v členských státech a v Unii

19-03-2010 ITRE_AD(2010)431061 PE 431.061v02-00 ITRE
Jorgo CHATZIMARKAKIS

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (přepracované znění)

19-03-2010 ITRE_AD(2010)430892 PE 430.892v03-00 ITRE
Francesco DE ANGELIS