Vicky FORD : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Spojené království)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 07-06-2011 : Hospodářský a měnový výbor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Zvláštní výbor pro finanční, hospodářskou a sociální krizi
 • 08-06-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradnice 

 • 21-07-2009 / 07-06-2011 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Indií
 • 08-06-2011 / 18-01-2012 : Hospodářský a měnový výbor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Hospodářský a měnový výbor
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO ke zprávě o provádění za rok 2013: vývoj a uplatňování technologie na zachycování a ukládání uhlíku v Evropě  
- ITRE_AD(2013)516706 -  
-
ITRE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii  
- ITRE_AD(2013)519596 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k tématu „Jak může Evropská unie přispět k vytváření prostředí příznivého k tomu, aby podniky, společnosti a začínající podniky vytvářely pracovní místa?“  
- ITRE_AD(2013)519599 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami  
- ITRE_AD(2013)516970 -  
-
ITRE 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zdůraznění globálního rozměru boje proti internetovému obsahu týkajícímu se pohlavního zneužívání dětí  
- P7_DCL(2013)0003 - Nevzato v potaz  
Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS  
Datum zahájení : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatářů : 132 - 15-07-2013

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech