Please fill this field
Vicky FORD Vicky FORD
Vicky FORD
Spojené království

Datum narození : , Omagh

8. volební období Vicky FORD

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka
 • 16-07-2014 / 12-12-2016 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka předsednictva
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka předsednictva
 • 16-01-2017 / 08-06-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka předsednictva

Národní strany

 • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Conservative Party (Spojené království)

Předsedkyně

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 25-01-2017 / 08-06-2017 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Poslanci

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Konference předsedů výborů
 • 14-07-2014 / 08-06-2017 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 25-01-2017 / 08-06-2017 : Konference předsedů výborů

Hlavní parlamentní činnost

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

06-06-2017 IMCO_AD(2017)597612 PE597.612v03-00 IMCO
Vicky FORD

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

15-05-2017 IMCO_AD(2017)597610 PE597.610v02-00 IMCO
Vicky FORD

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb

07-12-2016 IMCO_AD(2016)592330 PE592.330v02-00 IMCO
Vicky FORD

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k finančním technologiím („fintech“): vliv technologií na budoucnost finančnictví

22-03-2017 IMCO_AD(2017)595754 PE595.754v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

STANOVISKO k „Evropské iniciativě v oblasti cloud computingu“

29-11-2016 IMCO_AD(2016)589220 PE589.220v02-00 IMCO
Eva MAYDELL

STANOVISKO Občanskoprávní úprava v oblasti robotiky

12-10-2016 IMCO_AD(2016)585496 PE585.496v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

Návrhy usnesení

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Řešení výzev provádění celního kodexu EU (B8-0024/2017) EN

19-01-2017

I voted to support the European Parliament resolution on updating the implementation of the Union Customs Code. Robust customs processes are vital to underpin fair and free trade, but where they are overly complex they are particularly detrimental to small and medium enterprises.
Digitisation gives an opportunity to simplify the bureaucracy. EU countries have agreed to modernise our customs process for the digital age, and it is vital that this work is completed and that process systems are interlinked and interoperable.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zlepšení léčby vzácných onemocnění

18-05-2015 P8_DCL(2015)0019 Nevzato v potaz
Françoise GROSSETÊTE Nathalie GRIESBECK Elisabetta GARDINI Dame Glenis WILLMOTT Vicky FORD Frédérique RIES Karin KADENBACH Gilles PARGNEAUX Philippe DE BACKER Andrey KOVATCHEV Elena GENTILE
Datum zahájení : 18-05-2015
Platné do : 18-08-2015
Počet signatářů : 172 - 24-08-2015

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.