Please fill this field

Vyhledávání

Asistenti Typ Poslanci
L P d.o.o.
Osoby pověřené prováděním plateb
Romana JERKOVIĆ
Morgane Delphine L'HARIDON
Akreditovaní asistenti (sdružení)
David CORMAND
Marie TOUSSAINT
Bertrand Herve Jean-Marc L'HUILLIER
Akreditovaní asistenti (sdružení)
Stéphane BIJOUX
Gilles BOYER
Sylvie BRUNET
Pascal CANFIN
Catherine CHABAUD
Ilana CICUREL
Jérémy DECERLE
Pascal DURAND
Laurence FARRENG
Sandro GOZI
Christophe GRUDLER
Bernard GUETTA
Valérie HAYER
Pierre KARLESKIND
Fabienne KELLER
Nathalie LOISEAU
Dominique RIQUET
Stéphane SÉJOURNÉ
Irène TOLLERET
Véronique TRILLET-LENOIR
Marie-Pierre VEDRENNE
Stéphanie YON-COURTIN
Chrysoula ZACHAROPOULOU
LA COMPTABILITE
Osoby pověřené prováděním plateb
Christophe GRUDLER
Francjsco LA MANNA
Poskytovatelé služeb
Antonio Maria RINALDI
Giorgio LA PORTA
Akreditovaní asistenti
Antonio Maria RINALDI
Karl Oskar Alexander LAANG
Akreditovaní asistenti
Nils TORVALDS
Merry-Lène Lise-May LABALLE
Akreditovaní asistenti
Eric ANDRIEU
Sarah LABARBE
Místní asistenti
Alexandra GEESE
AUDE MARIE LABASTE
Akreditovaní asistenti
Karima DELLI
Načíst více
Asistenti pro funkci místopředsedy/pro funkci kvestora
Asistenti místopředsedů a kvestorů jsou dočasní zaměstnanci Evropského parlamentu, kteří jsou místopředsedovi nebo kvestorovi nápomocni při výkonu jeho funkce, zejména při schůzích předsednictva, kvestorů nebo jejich pracovních skupin, a při plnění povinností spadajících do jejich působnosti. Pracují pod vedením a z pověření příslušného místopředsedy nebo kvestora a mohou se rovněž účastnit pracovních cest v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými předsednictvem.
Akreditovaní asistenti
Akreditovaní parlamentní asistenti jsou osoby, které si vybere evropský poslanec nebo několik evropských poslanců (tvořících sdružení) a které jsou zaměstnány na základě přímé smlouvy s Evropským parlamentem (EP). Pracují v prostorách Parlamentu v jednom ze tří pracovních míst – v Bruselu, Štrasburku nebo Lucemburku – a poskytují přímou asistenci poslancům v jejich práci, pod jejich vedením a na jejich odpovědnost na základě vzájemné důvěry.
Místní asistenti
Místní asistenti jsou fyzické osoby, které uzavřely pracovní smlouvy s poslanci a poskytují jim asistenci v členských státech, v nichž byli poslanci zvoleni. Tyto smlouvy se řídí právními předpisy příslušného členského státu.
Poskytovatelé služeb
Poskytovatel služeb je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu o poskytování služeb s poslancem za účelem poskytování asistence v členském státě, v němž byl poslanec zvolen. Poskytované služby musí být cílené, podrobně popsané a musí přímo souviset s výkonem mandátu poslance. Tato smlouva se řídí právními předpisy příslušného členského státu.
Osoby pověřené prováděním plateb
Osoby pověřené prováděním plateb jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají v členském státě řádné oprávnění k tomu, aby odborně zpracovávaly daňové otázky a otázky sociálního zabezpečení (podle vnitrostátního práva a případně podle práva Unie) vyplývající z pracovních smluv nebo ze smluv o poskytování služeb uzavřených poslancem.
Stážisté
Stážisté jsou osoby, které uzavřely s poslancem dohodu o stáži. Tyto stáže přispívají k evropskému vzdělávání a odborné přípravě a umožňují lépe pochopit fungování Parlamentu. Mohou být vykonávány jak v kancelářích Parlamentu, tak v členském státě, v němž byl poslanec zvolen.
Více informací naleznete v oddíle Ustanovení týkající se zaměstnanců.