Terry REINTKE : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regionaludviklingsudvalget
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionaludviklingsudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Stedfortræder 

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet  
- LIBE_AD(2018)629627 -  
-
LIBE 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet  
- REGI_AD(2018)627807 -  
-
REGI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)  
- FEMM_AD(2018)627761 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)  
- REGI_AD(2018)625392 -  
-
REGI 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om foranstaltninger til bekæmpelse af homofobi, transfobi og bifobi i EU  
- P8_DCL(2016)0100 - Bortfaldet  
José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Takis HADJIGEORGIOU , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 51 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om udsatte samfundsgruppers adgang til en bolig  
- P8_DCL(2016)0074 - Bortfaldet  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 91 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om sundhedsydelser til transkønnede personer  
- P8_DCL(2016)0011 - Bortfaldet  
Siôn SIMON , Miriam DALLI , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Jeppe KOFOD , Daniele VIOTTI , Anja HAZEKAMP , Anneleen VAN BOSSUYT , Malin BJÖRK , Hugues BAYET , Laura FERRARA , Terry REINTKE  
Åbningsdato : 01-02-2016
Frist : 01-05-2016
Antal underskrifter : 76 - 02-05-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  08H341
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. WINSTON CHURCHILL
  M01068
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadresse 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08H341
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: