Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Ungarn - Demokratikus Koalíció (Ungarn)

Fødselsdato : , Csorna

8. valgperiode Csaba MOLNÁR

Politiske grupper

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Demokratikus Koalíció (Ungarn)

Medlemmer

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Stedfortræder

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Regionaludviklingsudvalget
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionaludviklingsudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Beslutningsforslag

Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Andre parlamentariske aktiviteter

Skriftlige stemmeforklaringer

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Protokol til aftalen mellem EU og Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, og om Eurodac (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) HU

17-04-2019

A Tanács határozattervezetet dolgozott ki a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló, az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáférésről szóló jegyzőkönyv megkötésére vonatkozóan. A tervezet elfogadásához meg kell szereznie a Parlament előzetes egyetértését.
A 603/2013/EU számú, úgynevezett „átdolgozott” Eurodac-rendelet lehetővé tette az Eurodacba történő betekintést a bűnüldöző hatóságok számára a terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából. A Dán Királyságra azonban, annak az Unión belüli sajátos helyzetéből fakadóan, nem vonatkozik a rendelet. Az „Eurodac” létrehozásáról szóló, Dániával megkötött eredeti megállapodás 2006 óta kiterjed a dublini egyezménnyel kapcsolatos részek alkalmazására is, a bűnüldözési célú hozzáférést azonban a megállapodás mindeddig nem szabályozta. A jegyzőkönyv megkötése kiterjesztené a rendelet bűnüldözési rendelkezéseit Dániára is. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a jegyzőkönyv megkötésével értsen egyet. Ennek megfelelően szavaztam.

Oprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling (A8-0401/2018 - Dan Nica) HU

17-04-2019

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló rendelet elfogadására. Az Európai horizont lesz az Európai Unió 9. kutatási és innovációs keretprogramja, amely 2021 és 2027 között fog futni. A múlt sikerein, illetve a megelőző programok tanulságain alapuló program célja az Unió tudományos és technológiai alapjainak és versenyképességének megerősítése, valamint az, hogy Európa vezető szerepet vállalhasson a 21. század kihívásai vonatkozásában. Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 170 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

Programmet til gennemførelse af Horisont Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) HU

17-04-2019

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló határozat elfogadására. Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 275 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme

Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017)

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om ensartede nødspor på alle motorveje i EU

12-09-2016 P8_DCL(2016)0068 Bortfaldet
Arne GERICKE Tomáš ZDECHOVSKÝ Ádám KÓSA Romana TOMC Milan ZVER Csaba MOLNÁR Pavel POC Miroslav POCHE Tibor SZANYI István UJHELYI Evžen TOŠENOVSKÝ Ivo VAJGL Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Deirdre CLUNE
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 33 - 13-12-2016

Skriftlig erklæring om en fælles reaktion på Zikavirussen

06-06-2016 P8_DCL(2016)0060 Bortfaldet
Csaba MOLNÁR Miriam DALLI Simona BONAFÈ Biljana BORZAN Carlos ZORRINHO Birgit COLLIN-LANGEN Frédérique RIES Karin KADENBACH Jytte GUTELAND Christel SCHALDEMOSE Angélique DELAHAYE
Åbningsdato : 06-06-2016
Frist : 06-09-2016
Antal underskrifter : 47 - 07-09-2016

Skriftlig erklæring om allergiske sygdomme i EU

02-12-2015 P8_DCL(2015)0068 Bortfaldet
Csaba MOLNÁR Nicola CAPUTO Biljana BORZAN Nessa CHILDERS Miriam DALLI Renate SOMMER Kateřina KONEČNÁ Estefanía TORRES MARTÍNEZ Lynn BOYLAN Michèle RIVASI
Åbningsdato : 02-12-2015
Frist : 02-03-2016
Antal underskrifter : 47 - 03-03-2016

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg