Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Ungarn - Demokratikus Koalíció (Ungarn)

Fødselsdato : , Csorna

Skriftlige stemmeforklaringer Csaba MOLNÁR

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Genåbning af undersøgelsen af Tjekkiets premierminister for misbrug af EU-midler og mulige interessekonflikter (B9-0192/2020) HU

19-06-2020

A tárgyban a PPE, az S&D, a Renew, a Verts/ALE, az ECR és a GUE/NGL képviselőcsoportok nyújtottak be közös állásfoglalás-tervezetet.
A Cseh Köztársaság „Gólyafészek” néven ismert projektjével kapcsolatban az OLAF igazgatási vizsgálatai, „súlyos szabálytalanságokat” tártak fel. Ennek következtében nyomozás indult Andrej Babiš cseh miniszterelnökkel szemben, amit két évvel később felfüggesztettek. A cseh főügyész azonban „jogellenesnek és idő előttinek” minősítette a nyomozás megszüntetését, mivel az uniós jogot nem vették figyelembe, és hozzátette azt is, hogy a támogatások odaítélésének folyamata során nem végeztek elegendő ellenőrzést, így a nyomozást újra indította.
A hatpárti tervezet üdvözli a cseh miniszterelnök ellen indított újabb bűnügyi nyomozást. Elítéli az összeférhetetlenséget, ami alááshatja az uniós polgárok abba vetett bizalmát, hogy az uniós adófizetők pénzét megfelelően kezelik. Ragaszkodik ahhoz, hogy egy tagállam legmagasabb kormányzati szintjén fennálló összeférhetetlenség nem tolerálható és kéri a Bizottságot, hogy lépjen fel az összeférhetetlenség minden formája ellen. Felszólítja a Tanácsot, hogy sürgősen fogadja el az Unió költségvetésének védelméről szóló rendeletjavaslatot. Leszögezi, hogy a jogállamiság, a hatalmi ágak szétválasztása, az igazságszolgáltatás függetlensége, a média függetlensége és pluralizmus előfeltételek az uniós finanszírozás sikeres felhasználásához.
Az indítvány elfogadását támogattam.

Bankunionen - årsberetning 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques) HU

19-06-2020

A Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentése abból indul ki, hogy egy stabilabb, versenyképesebb GMU-hoz elengedhetetlen a bankunió kiteljesítése, ami hozzájárulna az euró nemzetközi megítélésének javulásához és a globális piacokon betöltött szerepének növeléséhez. A bankunió azonban mindaddig nem teljes, amíg az Egységes Szanálási Alap tekintetében nem rendelkezik védőhálóval és nincs meg a harmadik pillére, az európai betétbiztosítási rendszer. Üdvözli, hogy az Európai Bizottság elnöke és az EKB elnöke támogatja a gazdasági és monetáris unió kiteljesítését, például egy szilárdabb, versenyképesebb és egyre inkább konvergáló Unió megvalósítását szolgáló költségvetési eszköz létrehozása révén.
Megoldást sürget a bankszektor előtt álló olyan kihívásokra, mint az éghajlatváltozás, pénzmosás, terrorizmus finanszírozásának kockázata, gazdaság lassulása, geopolitikai feszültségek. Meg kell erősíteni a bankok szerepét a reálgazdaság, a fenntartható beruházások területén. Sikeresnek ítéli az EKB-nak a pénzügyi intézmények felügyeletével történő megbízását, valamint a fizetésképtelenné vált bankok szanálására bevezetett egységes szabályok alkalmazását.
Fontosnak tartja, hogy egyenlő versenyfeltételek teljesüljenek az EU és az Egyesült Királyság közötti pénzügyi szabályozásban. Külön kitér a fogyasztók jogainak védelmére és a pénzmosási botrányokra. Megállapítja, hogy a prudenciális és a pénzmosás elleni felügyeletet nem lehet külön kezelni és új uniós szerv fölállítását javasolja a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megfékezésére.
A jelentés elfogadását támogattam.

Retningslinjer for budgettet for 2021 - Sektion III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) HU

19-06-2020

A Költségvetési Bizottság jelentése abból indul ki, hogy az a váratlan és példa nélküli egészségügyi, gazdasági, szociális és környezeti válság, amivel Európai Unió a Covid19-világjárvány miatt néz szembe, nem kezelhető a „szokásos ügymenetre” tervezett költségvetéssel. Hangsúlyozza ezért, hogy a 2021. évi költségvetésnek elsősorban a járvány hatásainak enyhítésére és a fellendülés támogatására kell összpontosítania, az európai zöld megállapodásra és a digitális átalakulásra építve. Az Uniónak és valamennyi tagállamának teljes szolidaritására van szükség, hogy egyetlen ország se maradjon magára a világjárvány és annak következményei elleni küzdelemben. Felkéri a Bizottságot, hogy 2020. június 15-ig tegyen javaslatot a többéves pénzügyi keretre vonatkozó olyan vészhelyzeti tervre, ami lehetővé teszi a meglévő uniós programok meghosszabbítását és a válság következményeinek kezelésére való összpontosításukat, valamint a legsürgetőbb új eszközök és kezdeményezések létrehozását.
Leszögezi, hogy a jelenlegi válság nem áshatja alá a klímasemlegesség 2050-ig történő elérésére irányuló célkitűzést. Megjegyzi ugyanakkor, hogy az ÜHG-kibocsátás 2030-ig történő 40%-os csökkentésére irányuló célkitűzés eléréséhez a Bizottság becslése szerint évente legalább 260 milliárd EUR-s finanszírozási hiányt kell áthidalni, ezért a válságra adott válasz szerves részeként a méltányos átálláshoz méltányos és megfelelő finanszírozásra van szükség.
Az állásfoglalás elfogadását támogattam.

Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i juni 2020 (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) HU

19-06-2020

A Külügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza a Parlamentnek, hogy a júniusi csúcstalálkozó előkészítéseként fogalmazzon meg ajánlást a keleti partnerségre vonatkozóan a fentiekhez, egyebek között az alábbi tartalommal:
• ismerjék el, hogy a keleti partnerség politikája elősegítheti az EU-ba való fokozatos integráció folyamatát, e fokozatos integráció első lépése pedig az EU és a keleti partnerség országai közötti jelenlegi megállapodások teljes körű végrehajtása
• kezdjék el a négy szabadsággal való integrációhoz vezető közös gazdasági térség létrehozására irányuló folyamatot,
• nyújtsanak nagyobb pénzügyi támogatást a keleti partnerség országainak, és ezt kössék feltételekhez, többek között a következő 7 évre szóló külső pénzügyi eszközökről folyó jogalkotási tárgyalásokkal összefüggésben
• ismerjék el a keleti partnerség fejlettebb országainak társult partnerségi státuszát és hozzák létre a megerősített politikai párbeszéd további kereteit
• a szabad, tisztességes, versenyen alapuló és átlátható választások biztosítása érdekében mozdítsák elő a választási reformokat, és ösztönözzék a választási folyamatok teljes körű megfelelését a nemzetközi szabványoknak
• biztosítsák a keleti partnerség országainak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben való erőteljes részvételét és az ahhoz való hozzájárulását
A tervezet elfogadását támogattam.

Vestbalkan efter topmødet i 2020 (A9-0091/2020 - Tonino Picula) HU

19-06-2020

A Külügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza a Parlamentnek, hogy 2020. évi csúcstalálkozót követően egyebek között az alábbi tartalommal fogalmazzon meg ajánlást a Nyugat-Balkánra vonatkozóan a fentiekhez:
• támogassák a nyugat-balkáni országok európai perspektíváját és javítsák a csatlakozási folyamatot
• gyorsítsák fel a csatlakozási folyamatot az Unióhoz kapcsolódó reformok végrehajtása iránt elkötelezett országok esetében
• biztosítsák, hogy a szakpolitikai területek csoportosítása fokozza a reformok mélységét, minőségét és fenntarthatóságát
• gondoskodjanak világos, és következetes csatlakozási referenciaértékekről, nyújtsanak folyamatos politikai és szakmai támogatást a csatlakozási folyamat során
• erősítsék meg a feltételességi mechanizmust és ragaszkodjanak a csatlakozási folyamat visszafordíthatóságához objektív kritériumok alkalmazásával
• biztosítsanak mielőbbi vízumliberalizációt Koszovó számára, és gyorsítsák föl Montenegró és Szerbia csatlakozását
• helyezzék vissza a bővítési folyamat középpontjába a demokrácia és a jogállamiság, az emberi jogok és az alapvető szabadságok elsőbbségét azzal, hogy elsőként nyitják meg és utolsóként zárják le az igazságszolgáltatással, a korrupcióval és a szervezett bűnözéssel, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos fejezeteket, ideértve a kisebbségi jogokat és a média és a véleménynyilvánítás szabadságát.
A tervezet elfogadását támogattam.

Turisme og transport i 2020 og derefter (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) HU

19-06-2020

A tárgyban a PPE, az ECR, a Verts/ALE, az S&D, az ID, a GUE/NGL és a Renew képviselőcsoportok nyújtottak be állásfoglalásra irányuló indítványt. A frakciók az ECR és az ID kivételével megegyezésre jutottak, indítványaikat visszavonták és helyükbe közös indítványt nyújtottak be.
A közös indítvány
• leszögezi, hogy a közlekedési ágazat és a turizmus fennmaradásának biztosításához szükség van rövid távú és hosszú távú támogatásokra
• összehangolt uniós megközelítést szorgalmaz a szabad mozgás visszaállítására
• állást foglal a környezetbarát, társadalmilag felelősségteljes és gazdaságos turizmus mellett
• javasolja az idegenforgalmi szolgáltatások folyamatos újraindítását
• kiemeli a European Green Deal és digitalizáció fontosságát
• követeli az uniós jog egységes alkalmazását
• felkészültségi cselekvési terv kidolgozását szorgalmazza egy esetleges második hullámra
• üdvözli a Bizottság új SURE kezdeményezését
• európai utazási garanciaalap létrehozását és a turisztikai vállalkozások segítését sürgeti
• rugalmasabbá kívánja tenni az uniós alapok kezelését rugalmasabbá kell tenni annak érdekében, hogy azokat a CRII mechanizmus keretében hatékonyan fel lehessen használni
• fölszólít egy felülvizsgált európai kkv-stratégia kidolgozására, amely figyelembe venné a Covid19 kkv-kra gyakorolt hatását, és a bürokrácia csökkentése, a finanszírozáshoz való hozzáférés költségeinek csökkentése és a stratégiai értékláncokba történő beruházások ösztönzése révén konkrét kezdeményezéseket terjesztene elő talpra állásuk elősegítésére.
Szavazatommal a közös indítványt támogattam.

Administrativt samarbejde på beskatningsområdet: udsættelse af visse frister som følge af covid-19-pandemien (C9-0134/2020) HU

19-06-2020

A Bizottság javaslatot tett a Tanácsnak egy adózási határidők módosítására vonatkozó irányelv elfogadására. A javaslat célja a COVID-19 miatt az adózás területén az adatok benyújtására és az információcserére vonatkozó bizonyos határidőket meghosszabbítása.
A Bizottság sürgősségi eljárást kért, a szavazás egyelőre csak erre vonatkozott. A javaslat tárgyalása során a Tanácsnak majd konzultálnia kell Parlamenttel.

Ekstraordinær, midlertidig støtte fra ELFUL som reaktion på covid-19-udbruddet (ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) HU

19-06-2020

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1305/2013/EU rendelet módosítására.
A javaslat célja kivételes ideiglenes támogatás nyújtása a gazdálkodók és a vidéki vállalkozások számára az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretében a COVID-19 világjárványra adott válaszként. A javaslat korlátozott és célzott módosításokat tartalmaz az 1305/2013 / EU rendeletnek a mezőgazdasági termékek feldolgozásával, forgalmazásával és/vagy fejlesztésével foglalkozó, COVID-19 válság által sújtott mezőgazdasági termelők továbbá kis- és középvállalkozások kivételes és ideiglenes támogatására.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát 4 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

Midlertidige foranstaltninger med hensyn til fristerne for indsamling, kontrol og undersøgelse, der er fastsat i forordning (EU) 2019/788 om det europæiske borgerinitiativ, i lyset af covid-19-udbruddet (C9-0142/2020 - Loránt Vincze) HU

19-06-2020

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak a Covid19-világjárványra tekintettel az európai polgári kezdeményezésről szóló (EU) 2019/788 rendeletben előírt gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati szakaszokra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések meghatározásáról szóló rendelet elfogadására.
A javaslat intézkedéseket állapít meg a Covid19-világjárványra válaszul hozott tagállami intézkedésekkel összefüggésben az (EU) 2019/788 rendelet és a 211/2011/EU rendelet alapján nyilvántartásba vett polgári kezdeményezésekre vonatkozó gyűjtési ellenőrzési és vizsgálati időszakokra vonatkozóan.
Ahhoz, hogy a rendelet elérhesse célját, arról a Parlamentnek a július 8-9-i plenáris ülésén szavaznia kell. Ehhez egy különleges eljárásra van szükség, amiről a mostani plenáris ülés szavazott. A javaslatot támogattam.

Protesterne mod racisme efter George Floyds død (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) HU

19-06-2020

A tárgyban az ECR és az ID képviselőcsoportok önálló, a PPE, az S&D, a Renew, a Verts/ALE és a GUE/NGL képviselőcsoportok közös állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtottak be. Utóbbi indítvány egyebek között
• Elítéli a George Floyd halálához vezető erőszakot, valamint a rasszizmus és az erőszak minden formáját. Fölhívja az EU intézményeit és szerveit, hogy tegyenek lépéseket a rasszizmus és a megkülönböztetés ellen és a tagállamokkal együtt ismerjék el a színesbőrűek elleni múltbeli igazságtalanságokat.
• Leszögezi, hogy a rasszizmus és az idegengyűlölet nem vélemény, hanem bűncselekmény
• Fölhívja az USA kormányát, hogy tegyen lépéseket a rendőri brutalitásban tapasztalható rasszizmus és megkülönböztetés ellen.
• Támogatja a tömeges tiltakozásokat és a békés tüntetéseket.
• Fölhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő átfogó rasszizmus elleni stratégiát, és hozzon létre egy független szakértői csoportot az uniós rendőrségi etikai kódex kidolgozására.
• Fölszólítja a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a megkülönböztetés elleni politikákat és hozzanak létre saját cselekvési terveket.
• Követeli, hogy vessenek véget a faji és etnikai profilalkotás minden formájának a bűnüldözésben, a terrorizmus elleni intézkedésekben és a bevándorlás ellenőrzésében.
• EU-s finanszírozást tart szükségesnek a rasszizmus és idegengyűlölet ellen küzdő civil társadalmi szereplők számára
Szavazatommal a közös indítvány elfogadását támogattam.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg