Veuillez remplir ce champ
Julie WARD Julie WARD
Julie WARD
Det Forenede Kongerige

Fødselsdato : , Ripon

8. valgperiode Julie WARD

Politiske grupper

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultur- og Uddannelsesudvalget

Stedfortræder

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Regionaludviklingsudvalget
  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
  • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionaludviklingsudvalget
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Vigtigste parlamentariske aktiviteter

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Brunei EN

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-133-0000)

Den europæiske grænse- og kystvagt (forhandling) EN

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-401-0000)

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

13-03-2019 CULT_AD(2019)632087 PE632.087v02-00 CULT
Julie WARD

UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2018

27-02-2018 CULT_AD(2018)616539 PE616.539v03-00 CULT
Julie WARD

UDTALELSE om gennemførelsen af den europæiske handicapstrategi

13-10-2017 CULT_AD(2017)604815 PE604.815v02-00 CULT
Julie WARD

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde

23-01-2019 CULT_AD(2019)629439 PE629.439v02-00 CULT
María Teresa GIMÉNEZ BARBAT

UDTALELSE Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området

05-11-2018 FEMM_AD(2018)627570 PE627.570v03-00 FEMM
José Inácio FARIA

UDTALELSE om styring af globaliseringen: handelsaspekter

26-06-2018 CULT_AD(2018)620759 PE620.759v02-00 CULT
Francis ZAMMIT DIMECH

Beslutningsforslag

Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Mindre forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille mindre forespørgsler til skriftlig besvarelse til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 130a, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter

Skriftlige stemmeforklaringer

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Den europæiske grænse- og kystvagt (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EN

18-04-2019

Since becoming an MEP, I have sought to speak with and understand the experience of those who migrate to Europe. I have gone to the camps in Calais and Paris, worked with charities in my constituency and taken every opportunity to listen to people forced to migrate.
We have a situation where people are willing to risk drowning in our seas to start lives here, where people undergo unimaginable hardships to flee violence and economic deprivation in their home countries.
There are elements of this regulation that I welcome. I am glad that the European Border and Coastguard Agency will conduct searches to prevent people drowning. Those who are found must be treated with empathy and humanity. I welcome also the commitment to fundamental rights assessments when working with third countries, although I believe it is important that in the future we must seek to reinforce the efficiency and credibility of the complaints mechanism. We must be careful to ensure that Europe does not become too defensive about its borders. We must also uphold European values, protect the vulnerable and ensure our communities are welcoming to those experiencing hardships.

Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) EN

17-04-2019

There has been a strong will in the European Parliament, at the end of the mandate, to tackle the dissemination of terrorism online, and an acceptance that regulation is necessary to counter radicalisation in the online space and with the guidance from the CULT and IMCO committees this has happened. However, we must still be wary it has manifest as belated sticking plaster to stranglehold big tech firms and punish SMEs. We still must address root causes, carefully define the scope of the regulation and put more reasoned and balanced measurements in place than those proposed Commission.

Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) EN

16-04-2019

With the rise of zero—hour contracts in the UK, through the emergence of the gig economy, and the transformative way our world is changing through the fourth industrial revolution, we must adapt legislation to ensure that workers are protected in this new ecosystem in the world of work. So with the UK Government still trying to leave the EU, and with the risk that the Conservatives will seek to water down workers’ rights, we must recognise that good regulation for predictable and transparent working conditions, along with collective bargaining for all citizens in all 28 Member States, is the best way for the UK, for the 27, for unions and for workforces.

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Individuelle beslutningsforslag

Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017)

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om reform på området for videregående uddannelse i Hviderusland

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Bortfaldet
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Angel DZHAMBAZKI Heidi HAUTALA Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Krystyna ŁYBACKA Momchil NEKOV Michaela ŠOJDROVÁ Algirdas SAUDARGAS Jaromír ŠTĚTINA Kazimierz Michał UJAZDOWSKI Julie WARD
Åbningsdato : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal underskrifter : 74 - 22-02-2017

Skriftlig erklæring om gennemførelsen af artikel 245 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i forbindelse med José Manuel Barrosos nye hverv hos Goldman Sachs

12-09-2016 P8_DCL(2016)0097 Bortfaldet
Pervenche BERÈS Sylvie GUILLAUME Emmanuel MAUREL Julie WARD Hugues BAYET Karima DELLI Eva JOLY Sven GIEGOLD Gérard DEPREZ Fabio DE MASI
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 143 - 13-12-2016

Skriftlig erklæring om værdighed ved livets afslutning

05-10-2015 P8_DCL(2015)0055 Bortfaldet
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO Gilles PARGNEAUX Virginie ROZIÈRE Marina ALBIOL GUZMÁN Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Frédérique RIES Ernest URTASUN Maria ARENA Enrique CALVET CHAMBON Julie WARD Elena VALENCIANO Sophia in 't VELD José BLANCO LÓPEZ Marie-Christine VERGIAT
Åbningsdato : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal underskrifter : 95 - 06-01-2016

Erklæringer