Miriam DALLI Miriam DALLI
Miriam DALLI

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Næstformand

Malta - Partit Laburista (Malta)

Fødselsdato : , St. Julian's

8. valgperiode Miriam DALLI

Politiske grupper

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partit Laburista (Malta)

Medlemmer

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union
 • 09-02-2015 / 18-01-2017 : Udvalget for Andragender
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget for Andragender

Stedfortræder

 • 08-07-2014 / 08-02-2015 : Udvalget for Andragender
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Partnerskabsudvalg EU-Armenien, Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Aserbajdsjan og Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Vigtigste parlamentariske aktiviteter

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske fond for strategiske investeringer og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013

15-04-2015 ENVI_AD(2015)549395 PE549.395v02-00 ENVI
Miriam DALLI

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa

23-11-2018 LIBE_AD(2018)627729 PE627.729v02-00 LIBE
Tomáš ZDECHOVSKÝ

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Japan om et økonomisk partnerskab

18-10-2018 ENVI_AD(2018)625210 PE625.210v03-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

UDTALELSE om fremtidsudsigter og problemer inden for biavlen i EU

24-10-2017 ENVI_AD(2017)609657 PE609.657v02-00 ENVI
Mireille D'ORNANO

Mundtlige forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter

Skriftlige stemmeforklaringer

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Aftale om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriget Danmark (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN

18-04-2019

I voted in favour of Eurojust concluding a cooperation agreement with Denmark, which would allow both parties to meet the challenges posed by serious crime, particularly organised crime and terrorism, and to facilitate the coordination of investigations and prosecutions covering the territory of Denmark and one or more of the other Member States.

Koordinering af de sociale sikringsordninger (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN

18-04-2019

In the time of increased labour mobility, we need to have clear rules for posted and self-employed workers. This report does not deliver effective social protection to all the workers. I voted against this report.

Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN

18-04-2019

Heavy duty vehicles are responsible for one quarter of total road transport CO2 emissions. With this report the EU has proven itself as a leader when it comes to clean mobility. With the increase of reduction targets for CO2, ZLEVs and excess emission premiums we move more towards decarbonisation of transport and towards better compliance with the Paris Climate Agreement. I voted in favour of this report.

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017)

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om hjertestop

24-10-2016 P8_DCL(2016)0110 Bortfaldet
Annie SCHREIJER-PIERIK Aldo PATRICIELLO Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Andrey KOVATCHEV Pascal ARIMONT Marc TARABELLA Victor NEGRESCU Miriam DALLI Nicola CAPUTO Daciana Octavia SÂRBU Karin KADENBACH Nessa CHILDERS Ian DUNCAN Stelios KOULOGLOU Monica MACOVEI Patricija ŠULIN
Åbningsdato : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal underskrifter : 236 - 25-01-2017

Skriftlig erklæring om etablering af et EU-dækkende avanceret digitalt skoleprogram

12-09-2016 P8_DCL(2016)0078 Bortfaldet
Brian HAYES Deirdre CLUNE Marlene MIZZI Miriam DALLI Ivan JAKOVČIĆ Jozo RADOŠ Roberta METSOLA Ivo BELET Tom VANDENKENDELAERE Esther de LANGE
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 48 - 13-12-2016

Skriftlig erklæring om bekæmpelse af had og ekstremisme på internettet

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Bortfaldet
Ivan JAKOVČIĆ Paavo VÄYRYNEN Patricija ŠULIN Péter NIEDERMÜLLER Jozo RADOŠ Heinz K. BECKER Angel DZHAMBAZKI Iskra MIHAYLOVA Anna ZÁBORSKÁ Miriam DALLI Hannu TAKKULA Boris ZALA Nedzhmi ALI Brian HAYES Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Filiz HYUSMENOVA Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Zigmantas BALČYTIS
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 143 - 13-12-2016

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg