Heléne FRITZON Heléne FRITZON
Heléne FRITZON

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Næstformand

Sverige - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Sverige)

Fødselsdato : , Kristianstad

Hjem Heléne FRITZON

Medlem

EMPL
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
FEMM
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
DACP
Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Stedfortræder

CULT
Kultur- og Uddannelsesudvalget
D-ZA
Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika

Seneste aktiviteter

Retningslinjer for budgettet for 2021 - Sektion III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

. – Vi svenska socialdemokrater, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Jytte Guteland, och Evin Incir, valde att avstå vid omröstningen om riktlinjer för EU:s budget 2021.
Övergripande behandlar rapporten Europaparlamentets prioriteringar för EU:s budget 2021, med fokus på de utmaningar som unionen står inför i samband med den globala covid-19-pandemin. I ett exceptionellt läge behöver unionen visa prov på solidaritet med de medlemsstater som drabbats hårdast av krisen. Därför står vi bakom resolutionens avsikt att inrätta en återhämtningsfond som kan bidra till återhämtning i en global hälsokris. Dock behöver fördelningen av lån och bidrag till medlemsstaterna ändras jämfört med kommissionens förslag.
I syfte att finansiera en återhämtningsplan som grundar sig på den gröna given och digitaliseringens utmaningar, bör systemet för egna medel breddas med intäkter från EU:s utsläppshandelssystem, samt en avgift för icke-återvunnet plast. På så vis kan vi säkra en hållbar finansiering av EU:s budget.
En rättvis klimatomställning måste prioriteras de kommande åren i EU:s budget. Som huvudregel anser vi emellertid att de satsningar som genomförs ska kompenseras genom lämpliga besparingar i lågprioriterade delar av EU:s budget. Europaparlamentets mycket expansiva budgetförslag för långtidsbudgeten frångår denna viktiga princip. Således kan vi inte heller ställa oss bakom Europaparlamentets riktlinjer för EU:s budget 2021.

Konkurrencepolitik - årlig beretning 2019 (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin) SV

18-06-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

. – Vi svenska Socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om konkurrenspolitiken. Rapporten behandlar ett flertal sektorer inom ramen för EU:s konkurrenspolitik, där åtskilliga utmaningar kvarstår. Bland annat understryker betänkandet att internationellt samarbete är av största vikt i en globaliserad värld för att säkerställa att konkurrensreglerna genomdrivs effektivt, samtidigt som kommissionen bör sträva efter att inkludera konkurrensregler i EU:s frihandelsavtal, samt inom ramen för Världshandelsorganisationens (WTO) arbete.
Gällande skrivningen om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, vill vi likväl betona att skattepolitiken fortsatt bör räknas till nationell kompetens. Vi står entydigt bakom rekommendationernas avsikt att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande. De medlemsstater inom unionen som erbjuder fördelaktiga skattearrangemang för skatteminimering bör hamna på EU:s svarta lista över skatteparadis. Vi står även bakom OECD:s BEPS-regler mot internationell skatteflykt och skatteundandragande, samt EU:s DAC-regler för obligatoriskt automatiskt informationsutbyte.
Vidare anser vi att kontaktspårningsappar kan användas i den pågående pandemin för att kartlägga och minska smittspridningen, samtidigt som det är av största vikt att användardata som samlas in hanteras i enlighet med gällande lagstiftning om integritet och dataskydd. Vid en översyn av EU:s konkurrensregler behöver en lämplig avvägning göras mellan främjandet av EU:s mål om klimatneutralitet senast 2050, samt rättvisa konkurrensregler på den inre marknaden.

Ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Marokko (Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse) (A9-0005/2020 - Sven Schulze) SV

17-06-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

. – Vi svenska socialdemokrater anser att luftfartsavtal är viktiga för EU:s samarbete med tredje länder och är till fördel för både unionen och tredje länder. Vi anser också att alla EU:s medlemsländer ska behandlas lika och ingå i de avtal som union ingår, även de medlemsländer som anslutit sig till unionen efter att avtalen undertecknats. Dock accepterar vi inte länders olagliga ockupation av territorier. Därför har svenska socialdemokraterna vid tidigare omröstningar under föregående mandatperiod valt att inte röstat för luftfartsavtalet med Marocko med anledning av ockupationen av Västsahara.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg