Marianne VIND Marianne VIND
Marianne VIND

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Danmark - Socialdemokratiet (Danmark)

Fødselsdato : , Koge

Hjem Marianne VIND

Næstformand

DASE
Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)

Medlem

EMPL
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Stedfortræder

TRAN
Transport- og Turismeudvalget

Seneste aktiviteter

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet (A9-0021/2020 - Maria Grapini)

14-05-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge. Vi glæder os over, at Parlamentet de sidste par år har vedtaget skærpede regler og mere kontrol, men mener ikke, at vi er i mål endnu. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, som ikke efterlader rum for forskellige fortolkninger på tværs af lande og politiske grupper. Kontrollen skal udføres af fagprofessionelle og eventuel fejlbrug af midlerne skal sanktioneres. Vi støtter ethvert konstruktivt og realistisk forslag, der kan bidrage til dette, men er bevidste om, at det er Præsidiet, der udformer reglerne, hvorfor vi ikke på forhånd kan lægge os fast på en bestemt model.
Vi mener, Parlamentet kun bør have ét hjemsted. Dette vurderes at kunne generere årlige besparelse på mere end 114 mio. EUR og reducere Parlamentets CO2-udledninger med 11-19.000 tons. Med velvilje fra alle medlemslande vil dette kunne opnås uden en traktatændring.
Vi mener, at Parlamentet skal sikre ordentlige arbejdsvilkår for alle dets ansatte og beklager de kedelige rapporter om forringelser for servicemedarbejdere, der er ansat via kontrahenter og underkontrahenter; vi opfordrer derfor til en udredning af forholdene for dette personale.

Decharge 2018: 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond (A9-0057/2020 - Michèle Rivasi)

14-05-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at Den Europæiske Union naturligvis har en forpligtelse til at sikre, at Den Europæiske Udviklingsfond ikke igangsætter projekter, der risikerer at involvere tvangsarbejde.
Vi er derfor opmærksomme på den sag, der netop er rejst af Foundation Human Rights for Eritreans omkring et støttet udviklingsprojekt i Eritrea med formodet brug af tvangsarbejde.
Den omtalte sag omhandler et byggeprojekt igangsat i 2019, hvori denne decharge omhandler det økonomiske regnskab for 2018. Vi ser med alvor på den verserende sag og følger den med henblik på fremtidige decharges.

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne (A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier)

14-05-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ønsker en fuld udfasning af EU's landbrugsstøtte. Vi anerkender, at dette er en langvarig ambition og arbejder derfor samtidig for en omfattende revision af ordningen, således at alle offentlige midler understøtter en grøn omlægning af Europas landbrug, der i dag står for mere en 10% af EU's samlede CO2-udslip. EU's landbrugsstøtte skal være på linje med en samlet overholdelse af Paris-aftalen.
Socialdemokratiet står fuldt og helt fast på, at asyl- og indvandringspolitikken, herunder spørgsmål om hjemsendelse, alene skal bestemmes af de danske myndigheder, og at der ikke skal fastlægges detailpolitik herfor i beslutninger fra Europa-Parlamentet. Vi arbejder for en retfærdig og realistisk udlændingepolitik, der beskytter Europas ydre grænser og sikrer at ingen behøver flygte fra deres hjemlande.

Marianne VIND
Marianne VIND

På EP NEWSHUB

Det kræver en helt særlig form for indsats at sammensætte et rum som dette i 2020 🤦🏻‍♀️ #dkpol #ligestilling https://t.co/302VrdObMT 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg