Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ

Ordfører for udtalelse - 8. valgperiode Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDKAST TIL HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

10-09-2018 FEMM_AD(2018)625507 PE625.507v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

UDTALELSE om gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne

09-11-2017 FEMM_AD(2017)610552 PE610.552v03-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

UDTALELSE om vurdering af gennemførelsen af Horisont 2020 med henblik på midtvejsevalueringen og forslaget til det 9. rammeprogram

03-05-2017 FEMM_AD(2017)599697 PE599.697v02-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring

02-05-2017 FEMM_AD(2017)602944 PE602.944v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

UDTALELSE om aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014

25-04-2016 FEMM_AD(2016)577082 PE577.082v02-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

UDTALELSE om beretning om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv

01-06-2015 EMPL_AD(2015)551786 PE551.786v02-00 EMPL
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ