Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Litauen - Lietuvos socialdemokratų partija (Litauen )

Fødselsdato : , Linkuva

7. valgperiode Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Politiske grupper

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Lietuvos socialdemokratų partija (Litauen )

Næstformand

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine

Medlemmer

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Stedfortræder

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

all-activities

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om Kommissionens syvende og ottende rapport om EU's samhørighedspolitik og strategirapport 2013 om gennemførelsen af programmerne for 2007-2013

17-12-2013 FEMM_AD(2013)522835 PE 522.835v02-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "ERASMUS FOR ALLE" – EU-programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt

04-10-2012 EMPL_AD(2012)489541 PE 489.541v02-00 EMPL
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020)

07-06-2012 FEMM_AD(2012)483818 PE 483.818v02-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger

16-07-2013 EMPL_AD(2013)508089 PE 508.089v02-00 EMPL
Marije CORNELISSEN

UDTALELSE om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU

08-04-2013 EMPL_AD(2013)502199 PE 502.199v04-00 EMPL
Csaba SÓGOR

UDTALELSE om den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse

02-09-2011 FEMM_AD(2011)467285 PE 467.285v02-00 FEMM
Anna ZÁBORSKÁ

Beslutningsforslag

Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler

Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017)

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om offentlige bibliotekers betydning i de europæiske samfund

07-10-2013 P7_DCL(2013)0016 Bortfaldet
Hannu TAKKULA Maria BADIA i CUTCHET Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Andrew DUFF Cătălin Sorin IVAN Morten LØKKEGAARD Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Marietje SCHAAKE Helga TRÜPEL Marie-Christine VERGIAT Sabine VERHEYEN
Åbningsdato : 07-10-2013
Frist : 07-01-2014
Antal underskrifter : 214 - 08-01-2014

Skriftlig erklæring bekæmpelse af multipel sklerose i Europa

09-05-2012 P7_DCL(2012)0020 Vedtaget
Petru Constantin LUHAN Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Ádám KÓSA Riikka PAKARINEN Marisa MATIAS
Åbningsdato : 09-05-2012
Frist : 13-09-2012
Dato for vedtagelse : 13-09-2012
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2012)0357
Antal underskrifter : 408 - 13-09-2012

Skriftlig erklæring om etablering af transportforbindelser i afsidesliggende regioner

22-11-2010 P7_DCL(2010)0092 Bortfaldet
Zigmantas BALČYTIS Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Ivars GODMANIS Bogusław LIBERADZKI Justas Vincas PALECKIS
Åbningsdato : 22-11-2010
Frist : 10-03-2011
Antal underskrifter : 46 - 10-03-2011

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg