Karima DELLI : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Frankrig)

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Regionaludviklingsudvalget
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Stedfortræder 

  • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Regionaludviklingsudvalget
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaludviklingsudvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om frigørelse af de kulturelle og kreative industriers potentiale  
- EMPL_AD(2010)448926 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Rådets beslutning om det europæiske år for frivilligt arbejde (2011)  
- REGI_AD(2009)430326 -  
-
REGI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om en europæisk handlingsplan for detailhandelen til gavn for alle aktører  
- EMPL_AD(2013)516719 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed  
- REGI_AD(2013)513076 -  
-
REGI 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om nedsættelse af valgretsalderen til 16 år  
- P7_DCL(2012)0027 - Bortfaldet  
Heinz K. BECKER , Jan Philipp ALBRECHT , Karima DELLI , Andrew DUFF , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Åbningsdato : 10-09-2012
Frist : 13-12-2012
Antal underskrifter : 177 - 13-12-2012
Skriftlig erklæring om en EU-strategi for hjemløshed  
- P7_DCL(2010)0061 - Vedtaget  
Britta THOMSEN , Elizabeth LYNNE , Ilda FIGUEIREDO , Karima DELLI , Jacek PROTASIEWICZ  
Åbningsdato : 06-09-2010
Frist : 16-12-2010
Dato for vedtagelse : 16-12-2010
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2010)0499
Antal underskrifter : 391 - 16-12-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Kontakt