José Manuel FERNANDES : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Portugal)

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetudvalget
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetudvalget

Stedfortræder 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
  • 05-03-2010 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et forbrugerprogram 2014-2020  
- BUDG_AD(2012)487806 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om forsyningspligt og alarmnummer "112"  
- ENVI_AD(2011)458854 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om rapport 2010 om gennemførelsen af samhørighedspolitikkens programmer for perioden 2007-2013  
- ENVI_AD(2011)452620 -  
-
ENVI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond  
- BUDG_AD(2014)524600 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2011: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med EU-agenturer  
- ENVI_AD(2013)500746 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011  
- ENVI_AD(2013)500745 -  
-
ENVI 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om udarbejdelse af en fælles protokol om fejring af Europadagen i alle medlemsstater  
- P7_DCL(2013)0021 - Bortfaldet  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia MAZUR , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Åbningsdato : 21-10-2013
Frist : 21-01-2014
Antal underskrifter : 77 - 23-01-2014

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Kontakt