José Manuel FERNANDES : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Social Democrata (Portugal)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetudvalget
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetudvalget
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Økonomi- og Valutaudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen  
- BUDG_AD(2018)630543 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme  
- BUDG_AD(2018)616826 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur  
- BUDG_AD(2016)587434 -  
-
BUDG 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU  
- BUDG_AD(2017)610649 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol  
- BUDG_AD(2016)585760 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau  
- BUDG_AD(2015)546724 -  
-
BUDG 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Aftale om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriget Danmark (A8-0192/2019 - Claude Moraes) PT  
 

Tendo em conta o estatuto especial da Dinamarca em matéria de justiça penal na sequência do Tratado de Lisboa, o país não faz parte do novo regulamento nem está vinculada ao mesmo. No entanto, manifestou a sua intenção de continuar a participar nas atividades da Eurojust, mas para isso é necessária a celebração de um acordo de cooperação entre a Dinamarca e a Eurojust. Apesar de, em princípio, um sistema comum de cooperação em matéria de justiça penal para todos os Estados-Membros dever ser a regra e ser preferível, é importante a existência de um acordo com a Dinamarca para garantir, nomeadamente, a continuação da participação da Dinamarca na estrutura da Eurojust, a conservação de um espaço comum de JAI na UE, e a aplicação das prerrogativas da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (AEPD) e do Tribunal de Justiça. Votei favoravelmente à celebração do acordo.

Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) PT  
 

A União e os seus Estados-Membros comprometeram-se com o Acordo de Paris, que visa manter o aumento global da temperatura muito abaixo dos 2 °C em relação aos níveis pré-industriais e prosseguir os esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C em relação aos níveis pré-industriais. O setor dos transportes, cujas emissões estão a aumentar e foram responsáveis por 25% das emissões totais de gases com efeito de estufa na UE em 2016, tem de realizar uma parte substancial dos esforços da União para combater as alterações climáticas. Considero essencial diminuir as emissões de CO2 do setor dos transportes para cumprir o objetivo da União para 2030 de reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa em, pelo menos, 30% relativamente aos níveis de 2005. A definição de um nível de ambição adequado para as emissões de CO2 dos veículos pesados é fundamental para dar aos fabricantes um sinal claro de que devem investir atempadamente em tecnologias de redução das emissões, sem, no entanto, pôr em causa a sustentabilidade a curto prazo do sector. Votei favoravelmente.

Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) PT  
 

A proposta tem como objetivo promover os transportes não poluentes, incentivar tecnologias novas e não poluentes e, a longo prazo, reduzir as emissões de poluentes atmosféricos e de CO2. A presente diretiva estabelece que os Estados-Membros devem assegurar que as autoridades adjudicantes e as entidades adjudicantes tenham em conta os impactos energético e ambiental durante o tempo de vida – incluindo o consumo de energia e as emissões de CO2 e de determinados poluentes – na contratação pública de determinados veículos de transporte rodoviário, tendo como objetivos promover e estimular o mercado de veículos não poluentes e energeticamente eficientes e melhorar a contribuição do setor dos transportes para as políticas da União nos domínios do ambiente, do clima e da energia. As alterações devem contribuir igualmente para a implantação de infraestruturas para combustíveis alternativos, bem como para a conformidade dos veículos com as exigências das normas mais recentes sobre emissões de poluentes atmosféricos e de gases com efeito de estufa. Votei favoravelmente.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om støtte til "Odysseus"-initiativet med henblik på relancering af den europæiske volontørtjeneste  
- P8_DCL(2016)0105 - Bortfaldet  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Åbningsdato : 03-10-2016
Frist : 03-01-2017
Antal underskrifter : 91 - 04-01-2017
Skriftlig erklæring om nødvendigheden af hurtigt at forhøje interventionspriserne for at bringe krisen inden for mælkesektoren til ophør  
- P8_DCL(2016)0069 - Bortfaldet  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 58 - 13-12-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Kontakt