Eider GARDIAZABAL RUBIAL Eider GARDIAZABAL RUBIAL
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Spanien - Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Fødselsdato : , Bilbao

7. valgperiode Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Politiske grupper

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Næstformand

 • 20-02-2013 / 30-06-2014 : Budgetudvalget

Medlemmer

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetudvalget
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013
 • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
 • 19-01-2012 / 19-02-2013 : Budgetudvalget

Stedfortræder

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 16-09-2009 / 01-02-2012 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transport- og Turismeudvalget
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet

all-activities

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede investeringsfonde

28-11-2013 BUDG_AD(2013)522865 PE 522.865v03-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet, og om frigørelsesreglerne for visse medlemsstater

18-09-2013 BUDG_AD(2013)516594 PE 516.594v02-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 510/2011 for at fastlægge betingelserne for at nå 2020-målet om at reducere nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner

09-04-2013 TRAN_AD(2013)504120 PE 504.120v03-00 TRAN
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

20-02-2014 TRAN_AD(2014)526147 PE 526.147v02-00 TRAN
Oldřich VLASÁK

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår den finansielle tildeling til visse medlemsstater fra Den Europæiske Socialfond

18-10-2013 BUDG_AD(2013)521546 PE 521.546v02-00 BUDG
Reimer BÖGE

UDTALELSE om CARS 2020: Handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig bilindustri i Europa

18-10-2013 TRAN_AD(2013)514598 PE 514.598v04-00 TRAN
Oldřich VLASÁK

Beslutningsforslag

Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler

Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017)

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om nedsættelse af valgretsalderen til 16 år

10-09-2012 P7_DCL(2012)0027 Bortfaldet
Heinz K. BECKER Jan Philipp ALBRECHT Karima DELLI Andrew DUFF Eider GARDIAZABAL RUBIAL
Åbningsdato : 10-09-2012
Frist : 13-12-2012
Antal underskrifter : 177 - 13-12-2012

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg