Loucas FOURLAS Loucas FOURLAS
Loucas FOURLAS

Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten)

Mitglied

Zypern - Democratic Rally (Zypern)

geboren am : , Lemesos

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung Loucas FOURLAS

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Gemeinsame Regeln für die Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen in der Gemeinschaft EL

26-03-2020

Τάχθηκα υπερ της τροποποίησης του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 95/93 έτσι ώστε να προστατευτούν τα ιστορικά δικαιώματα των αερομεταφορέων σχετικά με τις ‘χρονοθυρίδες’ (slots) απογείωσης και προσγείωσης που δεν χρησιμοποιήθηκαν λόγω του COVID-19 . Η πρόταση προτείνει την αναστολή εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ, για την προτεινόμενη περίοδο οκτώ μηνών μεταξύ Μαρτίου 2020 και 24 Οκτωβρίου 2020, που υποχρεώνουν τις αεροπορικές εταιρείες να χρησιμοποιούν τις περισσότερες «χρονοθυρίδες» (slots) απογείωσης και προσγείωσης για να μην τις χάσουν την επόμενη χρονιά, έτσι ώστε να σταματήσουν οι ‘πτήσεις φαντάσματα’. Η πρόταση περιορίζει τις συνέπειες της τρέχουσας κρίσης και παρέχει νομική προστασία (legal certainty) στους αερομεταφορείς.Ταυτόχρονα συντείνει στην διατήρηση της βιωσιμότητας τους.

Spezifische Maßnahmen zur Mobilisierung von Investitionen in die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten und in andere Sektoren von deren Volkswirtschaften zur Bewältigung des COVID-19-Ausbruchs [Investitionsinitiative zur Bewältigung der Coronavirus-Krise] EL

26-03-2020

Υπερψήφισα την πρόταση για μια ‘Επενδυτική Πρωτοβουλία για την Αντιμετώπιση της νόσου COVID-19’. Οι επιπτώσεις του COVID-19 πλήττουν όλη τη ΕΕ και λόγω της έκτακτης κατάστασης απαιτείται μια συλλογική αντίδραση. Η πρόταση απαιτεί την κινητοποίηση των διαθέσιμων ταμειακών αποθεμάτων στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων για την καταπολέμηση της κρίσης. Μέσω της πρότασης αναμένεται η διάθεση 37 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα διασφαλίσουν την ενίσχυση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και την προστασία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Συγκεκριμένα, η πρόταση τροποποιεί τρεις νομικές πράξεις. Τροποποιεί τον κανονισμό για τις κοινές διατάξεις όπου ζητά την επιστροφή των αχρησιμοποίητων προχρηματοδοτήσεων για συγκεκριμένα ταμεία έως το κλείσιμο του προγράμματος έτσι ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μη ανακτώμενα ποσά για να επιταχύνουν επενδύσεις που συνδέονται με τον COVID-19 και για στήριξη υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, τροποποιεί τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για να υποστηρίξει ως προσωρινό μέτρο τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την κάλυψη επενδύσεων στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε περιόδους κρίσεων.

Finanzielle Unterstützung von Mitgliedstaaten und ihren Beitritt zur Union verhandelnden Ländern, die von einer Notlage größeren Ausmaßes im Bereich der öffentlichen Gesundheit schwer betroffen sind EL

26-03-2020

Τάχθηκα υπερ της νομοθετικής πρότασης για τροποποίηση του κανονισμού του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (EU Solidarity Fund – EUSF) προκειμένου να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του, για να συμπεριλάβει σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, να ορίσει συγκεκριμένες πράξεις που θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση για τον περιορισμό της περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου και να αυξήσει το ύψος προκαταβολών για μεμονωμένες καταστροφές σε όλες τις κατηγορίες. Η πρόταση μπορεί σε μεγάλο βαθμό να βοηθήσει τα κράτη μέλη αλλά και τις χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους στην ΕΕ σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας

System für gefälschte und echte Dokumente online (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) EL

13-02-2020

Τάσσομαι υπέρ της ενσωμάτωσης του συστήματος FADO (False and Authentic Documents Online) στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα σύνορα και την ακτοφυλακή, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Το σύστημα FADO θα ενισχύσει επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών.

Prioritäten der EU für die 64. Tagung der Kommission der Vereinten Nationen für die Rechtsstellung der Frau (B9-0093/2020, B9-0095/2020) EL

13-02-2020

Τάσσομαι υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η Σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας. Στο κείμενο απαιτούμε τα προφανή, όπως είναι η διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών, η εξάλειψη της βίας και η πλήρης ένταξη των γυναικών σε ισότιμη βάση με τους άνδρες σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς.

Abschluss des Freihandelsabkommens EU-Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) EL

12-02-2020

Τάχθηκα υπέρ της σύναψης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ. Το Βιετνάμ είναι ο 19ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ και ο 2ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος από τις χώρες του ASEAN. Με αυτήν τη συμφωνία διασφαλίζεται η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε 169 παραδοσιακά προϊόντα τροφίμων και ποτών της ΕΕ, τα οποία θα προστατεύονται από απομιμήσεις. Επίσης, θα υπάρξουν ευκολότερες διοικητικές διαδικασίες στον τομέα της γεωργίας. Παράλληλα, διασφαλίζεται —μεταξύ άλλων— και η τήρηση των προνοιών της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (συμφωνία TRIPS).

Abschluss des Freihandelsabkommens EU-Vietnam (Entschließung) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) EL

12-02-2020

Τάχθηκα υπέρ της σύναψης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ. Το Βιετνάμ είναι ο 19ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ και ο 2ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος από τις χώρες του ASEAN. Με αυτήν τη συμφωνία διασφαλίζεται η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε 169 παραδοσιακά προϊόντα τροφίμων και ποτών της ΕΕ, τα οποία θα προστατεύονται από απομιμήσεις. Επίσης, θα υπάρξουν ευκολότερες διοικητικές διαδικασίες στον τομέα της γεωργίας. Παράλληλα, διασφαλίζεται —μεταξύ άλλων— και η τήρηση των προνοιών της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (συμφωνία TRIPS).

Investitionsschutzabkommen EU-Vietnam (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) EL

12-02-2020

Τάχθηκα υπέρ της σύναψης της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ. Το Βιετνάμ είναι ο 19ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ και ο 2ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος από τις χώρες του ASEAN. Με αυτήν τη συμφωνία διασφαλίζεται η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε 169 παραδοσιακά προϊόντα τροφίμων και ποτών της ΕΕ, τα οποία θα προστατεύονται από απομιμήσεις. Επίσης, θα υπάρξουν ευκολότερες διοικητικές διαδικασίες στον τομέα της γεωργίας. Παράλληλα, διασφαλίζεται —μεταξύ άλλων— και η τήρηση των προνοιών της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (συμφωνία TRIPS).

Investitionsschutzabkommen EU-Vietnam (Entschließung) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) EL

12-02-2020

Τάχθηκα υπέρ της σύναψης της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ. Το Βιετνάμ είναι ο 19ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ και ο 2ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος από τις χώρες του ASEAN. Με αυτήν τη συμφωνία διασφαλίζεται η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε 169 παραδοσιακά προϊόντα τροφίμων και ποτών της ΕΕ, τα οποία θα προστατεύονται από απομιμήσεις. Επίσης, θα υπάρξουν ευκολότερες διοικητικές διαδικασίες στον τομέα της γεωργίας. Παράλληλα, διασφαλίζεται —μεταξύ άλλων— και η τήρηση των προνοιών της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (συμφωνία TRIPS).

Strategie der EU zur weltweiten Einstellung der Verstümmelung weiblicher Genitalien (B9-0090/2020, B9-0092/2020) EL

12-02-2020

Υποστήριξα την στρατηγική για τον τερματισμό της απαράδεκτης πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η πρακτική έχει πολύ σοβαρές και μόνιμες επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία των γυναικών θυμάτων.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Postanschrift

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles