Łukasz KOHUT Łukasz KOHUT
Łukasz KOHUT

Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament

Mitglied

Polen - Wiosna (Polen)

geboren am : , Katowice

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung Łukasz KOHUT

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Umfassendes europäisches Konzept für die Energiespeicherung (A9-0130/2020 - Claudia Gamon) EN

10-07-2020

In order to achieve the goals of the Paris Agreement on climate change, as well as to achieve climate neutrality by the year 2050, it is more than important to achieve the highest possible energy storage capacities. As the share of variable renewables increases, energy storage is getting increasingly significant. The European Commission estimates that the EU will need to be able to store six times more energy than today to achieve net-zero greenhouse gas emissions by 2050.
The INI Report we are voting on calls on the Commission to develop a comprehensive strategy on energy storage with the view to securing the full potential of energy storage in each Member State. It also point out to the need to remove the current regulatory barriers for the exploitation of storage technologies. Further, it looks at the different kinds of energy storage solutions available (i.e. chemical, electrochemical, mechanical and thermal storage) and points to the important role of consumers in the energy system.
The report comes very timely - simultaneously with the Commission’s Communications on Energy Systems Integration and on the Hydrogen Strategy to be launched on the 8th of July 2020. Because of all that I voted in favor of the Report.

Die humanitäre Lage in Venezuela und die Migrations- und Flüchtlingskrise (RC-B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020) PL

09-07-2020

W jednej ze swoich najsłynniejszych powieści Ernest Hemingway - za siedemnastowiecznym angielskim poetą Johnem Donnem - przestrzegał: „(...) nigdy nie pytaj, komu bije dzwon; bije on tobie". Tak jak „żaden człowiek nie jest samoistną wyspą”, tak i żaden kraj na świecie nie jest poza wspólnotą międzynarodową. Nawet jeśli łamie jej standardy, nawet jeśli jego władze gwałcą prawa obywateli i skazują ich na katastrofę humanitarną. Z taką sytuacją mamy dziś do czynienia w Wenezueli. Nicolás Maduro rządzi Wenezuelą nieprawnie, łamie zasady demokracji i prawa człowieka. Wskutek rządów jego reżimu z kraju uciekło ponad 12 proc. Wenezuelczyków. Unia Europejska musi na to reagować. Kompetencje Unii w sprawach zagranicznych nie są tak duże jak bym chciał, jak być powinny. Ale pewne narzędzia jednak są - pomoc humanitarna, sankcje wizowe, gospodarcze. Powinniśmy je wykorzystywać, wykorzystywać mądrze, tak żeby uderzały one w nielegalną, niedemokratyczną władzę, a pomoc niosły wenezuelskiej ludności. I dlatego głosowałem za dzisiejszą rezolucją.

Die Rechte von Menschen mit geistiger Behinderung in der COVID-19-Krise (B9-0204/2020) PL

08-07-2020

Pandemia COVID-19 postawiła w szczególnie trudnej sytuacji najbardziej wrażliwe, najsłabsze grupy społeczne. Do takich grup niewątpliwe zaliczają się osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Trzeba podkreślić, iż osoby z niepełnosprawnością intelektualną były i są w większym stopniu narażone na ryzyko zachorowania na COVID-19 z powodu przeszkód w dostępie do informacji o profilaktyce i środkach higieny, a także ponieważ są one uzależnione od fizycznego kontaktu z opiekunami - często mieszkają w placówkach i otrzymują opiekę na poziomie społeczności lokalnych, a także z powodu innych problemów zdrowotnych związanych z daną niepełnosprawnością. Osoby te dotknięte zostały również znacznie silniej skutkami izolacji społecznej oraz tymczasowym zawieszeniem funkcjonowania zakładów opiekuńczych i medycznych podczas szczytu pandemii. Musimy wyciągnąć z tej sytuacji wnioski i niezwłocznie podjąć wszelkie niezbędne działania przeciwdziałające dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W planach wzmacniania mechanizmów reagowania na nadzwyczajne sytuacje w obliczu zagrożenia zdrowia publicznego musimy również zapewnić, by podczas ewentualnych kolejnych izolacji osobom z niepełnosprawnością zapewnione były właściwe usługi wsparcia, pomoc osobista, dostępność fizyczna i komunikacja. Z tego powodu głosowałem na rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną w dobie kryzysu związanego z pandemią COVID-19, w której Parlament wzywa wszystkie instytucje UE oraz państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych działań służących realizacji ww. celów.

Empfehlungen für die Verhandlungen über eine neue Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland (A9-0117/2020 - Kati Piri, Christophe Hansen) EN

18-06-2020

I have voted today in favour of the report on the European Parliament recommendation on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom as it sets out the European Parliament’s position on the state of play with the ongoing EU-UK future relationship negotiations in a correct way.
We want a deal but are not willing to compromise on our core principles ‒ a level playing field to ensure fair competition and uphold social and environmental protections, a comprehensive overarching agreement with strong and robust governance provisions (no piecemeal approach), respecting the integrity of the internal market, no rights without obligations, and no economic deal without a fair agreement on fisheries.
UK must respect its previous commitments (both in Withdrawal Agreement and Political Declaration) and realise that time is running out.

Konferenz zur Zukunft Europas (B9-0170/2020, B9-0179/2020) EN

18-06-2020

The existing COVID-19 pandemic has visibly demonstrated that the European project is an unfinished one. It has proven the need to reform the European Union, the need for more solidarity, more coordination, and much deeper integration. We need to put the notion of common Europe into action; we need a federalist structure. The Conference on the Future of Europe, where all these issues are to be discussed, ought to start as soon as possible.
That is why I voted in favour of the resolution on the European Parliament’s position on the Conference on the Future of Europe. It calls on the Council and the Commission to engage in negotiations to find common agreement on the establishment of the Conference before the summer break. It urges the Council to overcome its differences and to promptly come forward with a position on its format and organisation. It is not the time for Member States’ selfishness. The issues I will be most pushing for during the conference are: strengthening the European dimension in the work of the local and regional policy makers, ensuring European citizenship education and regional education for young people as well as guarding transparency of the democratic process, the rule of law principle, freedom of media and artistic expression.

Strategie der EU zugunsten von Menschen mit Behinderungen für die Zeit nach 2020 (B9-0123/2020) PL

18-06-2020

W Unii Europejskiej mieszka około 100 mln osób z niepełnosprawnościami. Jako pełnoprawni obywatele wszystkie osoby z niepełnosprawnościami mają równe prawa we wszystkich dziedzinach życia; przysługuje im niezbywalne prawo do godności, równego traktowania, samodzielnego życia, niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Niestety realizacja tego prawa nie jest dobra; osoby z niepełnosprawnościami codziennie napotykają przeszkody na drodze do samodzielnego życia.
Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020 zbliża się ku końcowi. Potrzebna jest nowa kompleksowa, ambitna i długoterminowa europejska strategia w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020. Dlatego głosowałem za rezolucją w sprawie strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami na okres po roku 2020, gdzie Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską do przedstawienia takiej strategii, a państwa członkowskie – do intensywnych działań na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. W odniesieniu do konkretnych działań na szczeblu UE szczególnie potrzebne jest objęcie wszystkich państw członkowskich projektem pilotażowym unijnej karty osoby z niepełnosprawnościami, wraz z rozszerzeniem go poza kulturę i sport, a także zapewnienie pełnego przestrzegania we wszystkich państwach członkowskich unijnej karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäisches Parlament (A9-0021/2020 - Maria Grapini) PL

14-05-2020

Przyjęta w zeszłym roku dyrektywa (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ustanawia wspólne minimalne normy ochrony takich osób. Adresatami tej dyrektywy są wszystkie państwa członkowskie UE, które na jej podstawie muszą przyjąć odpowiednie regulacje krajowe. Nie ma jednak żadnego powodu, dla którego instytucje Unii, w tym również Parlament Europejski, nie miałyby przyjąć analogicznych rozwiązań. Ochrona sygnalistów powinna mieć taki sam zakres zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Dlatego też głosowałem za poprawką wzywającą Parlament do pełnego dostosowania własnych przepisów wewnętrznych zawartych w regulaminie pracowniczym do niedawno przyjętej dyrektywy (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Verlängerung des Abkommens über die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit zwischen der EU und der Ukraine (A9-0095/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) EN

13-05-2020

Ukraine is one of 20 countries with which the EU has concluded an Agreement on cooperation in science and technology. This Agreement offers a political, legal and administrative framework for coordinating and facilitating S&T cooperation between both partners. It also strengthens the European Research Area.
The first agreement of this kind was concluded in 2002, and has been renewed twice since them. The current agreement expired in November last year. The proposal for a Council Decision aims at renewing this agreement for an additional period of five years.
Cooperation in the area of science and technology, in the area of research, results not only in strengthening the academic and research potential of humanity. It also strengthens friendship and understanding between regions, nations, states, continents. It brings people closer. Independent and developed Ukraine is a very important partner for the EU. Pro-democratic Ukraine, with close connections to the EU, is also one of the important elements of peace in the world.
Because of all of the above, I voted for renewing of the EU-Ukraine Agreement on cooperation in science and technology.

Aufstellung eines MFR-Notfallplans als Sicherheitsnetz zum Schutz der Begünstigten von EUProgrammen (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) EN

13-05-2020

The current 2014-2020 MFF is ending on 31 December 2020. From 2021 onwards, the EU needs a new budgetary perspective. The EU Commission presented its proposal for the next 2021-2027 MFF in May 2018. The European Parliament adopted its position (MFF interim report) in November 2018, and re-confirmed it after the European elections in October 2019. However, the European Council has not been able to agree on a position yet and already extended the timeframe for reaching a political agreement several times. There is a real possibility that the 2021-2027 MFF will not be agreed before of end of 2020.That is why the EU needs an MFF contingency plan, that will create a safety net to protect the beneficiaries of EU programs by ensuring continuity of funding and answer the social and economic consequences of the COVID-19. The MFF contingency plan should be tabled by 15 June 2020 at the latest.
I voted in favour of the ‘Safety net to protect the beneficiaries of EU programmes: setting up an MFF contingency plan’ as it is of utmost importance to secure continuity in EU financial operations.

Einführung spezifischer Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Krise EN

17-04-2020

The coronavirus crisis, with all the security measures taken to fight it ‒ like confinements and social distancing ‒ is an unprecedented challenge for carrying out actions in the framework of the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD), but aid must continue be delivered to the most deprived. That is why the FEAD Regulation needs to be adapted. I consider the proposed measures of adaptation to be correct, and that is why I voted in favour.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Postanschrift

  • Local office:
    Plac Wolności 19

    PL - 44-200 Rybnik