Peter KOFOD Peter KOFOD
Peter KOFOD

Fraktion Identität und Demokratie

Mitglied des Vorstands

Dänemark - Dansk Folkeparti (Dänemark)

geboren am : , Bornholm

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung Peter KOFOD

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in Bulgarien (B9-0309/2020) DA

08-10-2020

Dansk Folkepartis delegation er af den opfattelse, at udviklingen i Bulgarien er dybt kritisabel. Betydelige forringelser af retsstatsprincippet, demokratiet og de grundlæggende rettigheder, herunder domstolenes uafhængighed, magtens tredeling, bekæmpelse af korruption og mediefrihed, hører ingen steder hjemme i Europa og er et alvorligt problem.
Derfor er det også særdeles ærgerligt, at parlamentets resolution blander Bulgariens alvorlige problemer sammen med Bulgariens håndtering af den ydre grænse mod Tyrkiet.
I punkt 19 i parlamentets resolution, kritiseres Bulgariens håndtering af asyllovgivning ved EU´s ydre grænse. For det første er kritikken malplaceret, og har ingen relation til korruptionsproblemer i Bulgarien. For det andet er Dansk Folkepartis delegation af den opfattelse, at EU har fejlet eklatant på håndteringen af de ydre grænser, og derfor bør rette kritikken mod Bruxelles.
Af disse årsager kunne Dansk Folkepartis delegation desværre ikke stemme for resolutionen.

Stärkung der Jugendgarantie (B9-0310/2020) DA

08-10-2020

Dansk Folkepartis delegation anerkender de store udfordringer med ungdomsarbejdsløshed, særligt i Sydeuropa, som de seneste mange år har udfordret de unge generationers tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor deler og anerkender Dansk Folkepartis delegation også de gode intentioner bag Ungdomsgarantien. Men selvom EU-landene som udgangspunkt kun har forpligtet sig til at gennemføre ungdomsgarantien i Rådets henstilling fra april 2013, er Dansk Folkepartis delegation af den klare overbevisning, at beskæftigelse- og socialpolitik udelukkende er en kompetence for den enkelte medlemsstat.
Derfor valgte Dansk Folkepartis delegation at stemme imod denne rapport.

Europäisches Klimagesetz (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) DA

07-10-2020

Dansk Folkeparti anerkender fuldt ud EU´s rolle, når det kommer til at løse klimaudfordringerne. Derfor bakker Dansk Folkeparti op om, at EU som helhed og alle de enkelte medlemslande bliver klimaneutrale senest i 2050, og at EU fremover skal være CO2-negativ. Dansk Folkeparti bakkede derfor også om på et emissionsreduktionsmål for 2030 på både 65 % og 60 % som blev vedtaget. Desuden finder Dansk Folkeparti det vigtigt, nationale mål skal øges på en retfærdig og omkostningseffektiv måde.
Samtidigt er Dansk Folkeparti af den opfattelse, at der skal prioriteres tilstrækkelige midler til dette formål, og at disse midler kan findes i allerede nuværende EU-budgetter.

Europäische Forststrategie – künftiges Vorgehen (A9-0154/2020 - Petri Sarvamaa) DA

07-10-2020

Dansk Folkepartis delegation ser et stort potentiale i en fornuftig og bæredygtig drift af skove og naturarealer i Europa. Skovene er væsentlige for rigtig mange mennesker og for bevarelsen af den vilde natur. Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at både ENVI og AGRI-rapporten fint afspejlede ovenstående synspunkter, til trods for rapporternes forskelle. Derfor valgte Dansk Folkeparti at bakke op om begge rapporter.
Derfor er Dansk Folkeparti særdeles tilfreds med AGRI-rapportens vedtagelse. Særligt delene hvor Natura2000 arealer styrkes, importen af ulovligt fældet træ styrkes og hvor bærdygtig skovforvaltning tilpasses yderligere til skiftende klimaforhold.

Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 1/2020: Unterstützung Griechenlands aufgrund des zunehmenden Migrationsdrucks - Sofortmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 - Unterstützung für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben in Albanien - sonstige Anpassungen DA

17-04-2020

Formålet med forslaget er at afsætte midler til dækning af behovene som følge af det øgede migrationspres i Grækenland, at afsætte midler til omgående forebyggelse af en yderligere forværring af covid-19-udbruddet og at afsætte midler til støtte for genopbygningen efter jordskælvet i Albanien.
Derudover foreslås der også̊ justeringer for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Den Europæiske Anklagemyndighed, Den Europæiske Revisionsret og Ombudsmanden.
Dansk Folkeparti byder alle tiltag, der kan begrænse migrationspresset på Europas ydre grænser og sørge for flere hjemsendelser af migranter, velkommen.
Dansk Folkepartis delegation er dog af den overbevisning, at forslaget til ændringer i budgettet for 2020 indeholder mange forskellige tiltag, deriblandt tiltag, som vi ikke kan bakke op, og derfor valgte Dansk Folkepartis delegation at stemme blankt til forslaget.

Einführung spezifischer Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Krise DA

17-04-2020

Dansk Folkepartis delegation deler forslagets bekymring om de socialt dårligst stillede, der også under covid-19 udgør nogle af de mest sårbare i vores samfund.
Derfor er det naturligvis vigtigt, at der træffes de korrekte foranstaltninger, så de socialt udsatte bliver beskyttet og omfattet af nødvendige tiltag.
Dansk Folkeparti er af den overbevisning, at disse tiltag udelukkende bør træffes og styres af de nationale myndigheder, da social politik og social beskyttelse udelukkende er en opgave for nationalstaten og dens velfærdssamfund.
 
Derfor stemte Dansk Folkeparti imod forslaget.

Spezifische Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Fischerei- und Aquakultursektor DA

17-04-2020

Dansk Folkepartis delegation er i høj grad bekymret over de massive udfordringer, som fiskeri- og akvakultursektoren er blevet ramt af under COVID-19.
Lukningen af salgssteder, markeder, fabriksudsalg og distributionskanaler og betydelige fald i priser og mængder har fatale konsekvenser for en sektor med en sårbar og kompleks forsyningskæde. Det har betydet, at fiskeriet og produktionen af fiskevarer er blevet tabsgivende, hvorfor akvakulturproducenterne har være nødt til at kassere eller destruere produkter.
Derfor bakker Dansk Folkeparti op om, at fiskerifonden gøres mere fleksibel, således at medlemsstaterne vil kunne yde støtte til fiskere som følge af midlertidigt ophør med fiskerivirksomhed, til akvakulturbrugere som følge af midlertidig suspension eller reduktion af produktionen og til producentorganisationer for midlertidig oplagring af fiskevarer og akvakulturprodukter.
Da fiskerierhvervet falder ind under EU´s enekompetence og reguleres på EU-niveau inden for rammerne af en fælles politik, hvilket udelukker nationale bestemmelser, herunder dem, der vedrører økonomisk støtte, anerkender Dansk Folkepartis delegation, at denne konkrete udfordring bør løses på EU-niveau.
Derfor stemte Dansk Folkeparti for forslaget.

Medizinprodukte (C9-0098/2020) DA

17-04-2020

Dansk Folkepartis delegation bakker op om, at det er vigtigt at sikre et velfungerende indre marked og et højt beskyttelsesniveau for folkesundheden og patientsikkerheden, samt at undgå store markedsforstyrrelser. Det er yderst vigtigt, at vi undgår mangel og forsinkelser på vigtigt udsyr. Derfor bakker Dansk Folkeparti op om, at anvendelsen af visse bestemmelser i forordning (EU) 2017/745 udskydes, og at udvidelsen af gyldigheden af nationale undtagelser tillades.
Dansk Folkeparti stemte derfor for forslaget.

Abgestimmte Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen DA

17-04-2020

Beslutningen kalder på højere EU-budget, kritiserer medlemslandenes legitime interne grænsekontrol, ønsker yderligere beføjelser flyttet fra nationalstaten til EU´s institutioner, ønsker, at EU-landene skal hæfte fælles for lån gennem euro-obligationer, og kalder på indførelse af en permanent europæisk arbejdsløshedsgenforsikringsordning.
Dansk Folkepartis delegation kan under ingen omstændigheder bakke op om denne beslutning. På alle mulige måder strider denne beslutning imod, hvad EU bør beskæftige sig med, og det er stærkt beklageligt, at de pro-europæiske grupper i EU-Parlamentet, der har forfattet beslutningsforslaget, bruger den nuværende sundhedskrise til at fremme en føderalistisk dagsorden, der intet har med bekæmpelse af covid-19 at gøre.
Dansk Folkeparti stemte derfor klart imod denne beslutning.

Makrofinanzhilfe für das Haschemitische Königreich Jordanien (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) DA

17-12-2019

Dansk Folkepartis delegation anerkender, at Jordans stabilitet er afgørende for at forhindre et sammenbrud i Mellemøsten i forbindelse med den dramatiske migrantbølge.
Samtidigt bør Jordans store engagement i kampen mod islamisk terrorisme, som er en stor trussel mod fredelige europæiske borgere, anerkendes.
Derfor bakker Dansk Folkepartis delegation op om, at der ydes passende makroøkonomisk bistand i form af lån.
Dansk Folkepartis delegation valgte derfor at stemme for betænkningen.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg