Peter KOFOD Peter KOFOD
Peter KOFOD

Fraktion Identität und Demokratie

Mitglied des Vorstands

Dänemark - Dansk Folkeparti (Dänemark)

geboren am : , Bornholm

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung Peter KOFOD

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 1/2020: Unterstützung Griechenlands aufgrund des zunehmenden Migrationsdrucks - Sofortmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 - Unterstützung für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben in Albanien - sonstige Anpassungen DA

17-04-2020

Formålet med forslaget er at afsætte midler til dækning af behovene som følge af det øgede migrationspres i Grækenland, at afsætte midler til omgående forebyggelse af en yderligere forværring af covid-19-udbruddet og at afsætte midler til støtte for genopbygningen efter jordskælvet i Albanien.
Derudover foreslås der også̊ justeringer for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Den Europæiske Anklagemyndighed, Den Europæiske Revisionsret og Ombudsmanden.
Dansk Folkeparti byder alle tiltag, der kan begrænse migrationspresset på Europas ydre grænser og sørge for flere hjemsendelser af migranter, velkommen.
Dansk Folkepartis delegation er dog af den overbevisning, at forslaget til ændringer i budgettet for 2020 indeholder mange forskellige tiltag, deriblandt tiltag, som vi ikke kan bakke op, og derfor valgte Dansk Folkepartis delegation at stemme blankt til forslaget.

Einführung spezifischer Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Krise DA

17-04-2020

Dansk Folkepartis delegation deler forslagets bekymring om de socialt dårligst stillede, der også under covid-19 udgør nogle af de mest sårbare i vores samfund.
Derfor er det naturligvis vigtigt, at der træffes de korrekte foranstaltninger, så de socialt udsatte bliver beskyttet og omfattet af nødvendige tiltag.
Dansk Folkeparti er af den overbevisning, at disse tiltag udelukkende bør træffes og styres af de nationale myndigheder, da social politik og social beskyttelse udelukkende er en opgave for nationalstaten og dens velfærdssamfund.
 
Derfor stemte Dansk Folkeparti imod forslaget.

Spezifische Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Fischerei- und Aquakultursektor DA

17-04-2020

Dansk Folkepartis delegation er i høj grad bekymret over de massive udfordringer, som fiskeri- og akvakultursektoren er blevet ramt af under COVID-19.
Lukningen af salgssteder, markeder, fabriksudsalg og distributionskanaler og betydelige fald i priser og mængder har fatale konsekvenser for en sektor med en sårbar og kompleks forsyningskæde. Det har betydet, at fiskeriet og produktionen af fiskevarer er blevet tabsgivende, hvorfor akvakulturproducenterne har være nødt til at kassere eller destruere produkter.
Derfor bakker Dansk Folkeparti op om, at fiskerifonden gøres mere fleksibel, således at medlemsstaterne vil kunne yde støtte til fiskere som følge af midlertidigt ophør med fiskerivirksomhed, til akvakulturbrugere som følge af midlertidig suspension eller reduktion af produktionen og til producentorganisationer for midlertidig oplagring af fiskevarer og akvakulturprodukter.
Da fiskerierhvervet falder ind under EU´s enekompetence og reguleres på EU-niveau inden for rammerne af en fælles politik, hvilket udelukker nationale bestemmelser, herunder dem, der vedrører økonomisk støtte, anerkender Dansk Folkepartis delegation, at denne konkrete udfordring bør løses på EU-niveau.
Derfor stemte Dansk Folkeparti for forslaget.

Medizinprodukte (C9-0098/2020) DA

17-04-2020

Dansk Folkepartis delegation bakker op om, at det er vigtigt at sikre et velfungerende indre marked og et højt beskyttelsesniveau for folkesundheden og patientsikkerheden, samt at undgå store markedsforstyrrelser. Det er yderst vigtigt, at vi undgår mangel og forsinkelser på vigtigt udsyr. Derfor bakker Dansk Folkeparti op om, at anvendelsen af visse bestemmelser i forordning (EU) 2017/745 udskydes, og at udvidelsen af gyldigheden af nationale undtagelser tillades.
Dansk Folkeparti stemte derfor for forslaget.

Abgestimmte Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen DA

17-04-2020

Beslutningen kalder på højere EU-budget, kritiserer medlemslandenes legitime interne grænsekontrol, ønsker yderligere beføjelser flyttet fra nationalstaten til EU´s institutioner, ønsker, at EU-landene skal hæfte fælles for lån gennem euro-obligationer, og kalder på indførelse af en permanent europæisk arbejdsløshedsgenforsikringsordning.
Dansk Folkepartis delegation kan under ingen omstændigheder bakke op om denne beslutning. På alle mulige måder strider denne beslutning imod, hvad EU bør beskæftige sig med, og det er stærkt beklageligt, at de pro-europæiske grupper i EU-Parlamentet, der har forfattet beslutningsforslaget, bruger den nuværende sundhedskrise til at fremme en føderalistisk dagsorden, der intet har med bekæmpelse af covid-19 at gøre.
Dansk Folkeparti stemte derfor klart imod denne beslutning.

Makrofinanzhilfe für das Haschemitische Königreich Jordanien (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) DA

17-12-2019

Dansk Folkepartis delegation anerkender, at Jordans stabilitet er afgørende for at forhindre et sammenbrud i Mellemøsten i forbindelse med den dramatiske migrantbølge.
Samtidigt bør Jordans store engagement i kampen mod islamisk terrorisme, som er en stor trussel mod fredelige europæiske borgere, anerkendes.
Derfor bakker Dansk Folkepartis delegation op om, at der ydes passende makroøkonomisk bistand i form af lån.
Dansk Folkepartis delegation valgte derfor at stemme for betænkningen.

Abkommen EU-Schweiz über die Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) DA

17-12-2019

Dansk Folkeparti ser særdeles positivt på intensiveringen af det grænseoverskridende samarbejde mellem EU og Det Schweiziske Forbund. Det grænseoverskridende samarbejde er sat i verden for at bekæmpe terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, og derfor bakker Dansk Folkeparti, både i det respektive udvalg og på plenarforsamlingen, op om henstillingen.

Abkommen EU-Liechtenstein über die Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität, (A9-0044/2019 - Roberta Metsola) DA

17-12-2019

Dansk Folkeparti ser særdeles positivt på intensiveringen af det grænseoverskridende samarbejde mellem EU og Liechtenstein. Det grænseoverskridende samarbejde er sat i verden for at bekæmpe terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, og derfor bakker Dansk Folkeparti, både i det respektive udvalg og på plenarforsamlingen, op om henstillingen.

Stärkung der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden bei der Betrugsbekämpfung (A9-0047/2019 - Lídia Pereira) DA

17-12-2019

Momssvig er et grænseoverskridende problem, der ofte er knyttet til organiseret kriminalitet, hvor et lille antal af kriminelle organiserede netværk kan være ansvarlige for milliarder af euro i grænseoverskridende momssvig. Det er svindel med skattekroner, og det påvirker tilliden til både medlemsstaternes skatteopkrævning og medlemsstaternes statsfinanser. Organiseret grænseoverskridende momssvig bør behørigt retsforfølges, og svindlerne bør straffes, og derfor bakker Dansk Folkepartis delegation op om betænkningens foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig.

Klima- und Umweltnotstand (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) DA

28-11-2019

Dansk Folkepartis delegation er af den holdning, at miljø- og klimaudfordringerne er et grænseoverskridende problem, der også skal løses på tværs af lande.
I dette tilfælde i EU-regi.
Derfor bakker Dansk Folkepartis delegation op om, at beslutningen opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og alle globale aktører til hurtigst muligt at træffe de konkrete foranstaltninger, der er nødvendige for at begrænse udfordringerne. Dansk Folkepartis delegation er af den opfattelse, at beslutningens ordlyd ikke må resultere i frygt og forhastede beslutninger, men i stedet skal være et tydeligt signal til Kommissionen om, at et flertal i Europa-Parlamentet tager klima- og miljøudfordringerne alvorligt. Heriblandt, Dansk Folkeparti.
Derfor stemte Dansk Folkeparti for beslutningen.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg