Radan KANEV Radan KANEV
Radan KANEV

Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten)

Mitglied

Bulgarien - Democrats for Strong Bulgaria (Bulgarien)

geboren am : , Sofia

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung Radan KANEV

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Der europäische Grüne Deal (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) BG

15-01-2020

. – Подкрепих с гласа си общата резолюция за Европейския зелен пакт, защото тя е шанс за модернизация на българската икономика чрез нови и чисти производства с по-висока добавена стойност и по-добри доходи. Разбира се, това зависи от начина на управление и от правителството на България. Нужна е ясна политическа стратегия и проактивна адекватна дипломация. ЕС осигурява само необходимите финансови инструменти…
От особен интерес беше поправката, която призоваваше за включване на ядрената енергетика в пакета от „зелени“ политики. Аз съм на мнение, че поетапното изключване на въглищата от енергийния микс прави ядрената енергия неизбежна за много държави, поне в средносрочен план. Тя ще бъде съхранявана и поддържана в Швеция, Франция, Финландия, Чехия, Румъния, България и още много страни. Но не мисля, че трябва да бъде финансово насърчавана с публични фондове, особено без ясни гаранции за съдбата на отпадъците и без нови технологични пробиви, каквито засега няма на практическо ниво. Например в България е абсурдно да се инвестират публични „зелени“ фондове в допотопния, скъп и опасен проект „Белене“. По тази причина гласувах против.

Einwand gemäß Artikel 112: Wirkstoffe wie Dimoxystrobin und Mancozeb (B9-0230/2019) BG

18-12-2019

. – Подкрепих възражението, защото смятам, че представеният от Комисията проект на регламент за изпълнение не съответства на принципа на предпазните мерки. Решението за удължаване на срока на одобрение на веществата димоксистробин и манкозеб (последното е комбинация от други два дитиокарбамати, които вече не са разрешени за употреба в ЕС) не отговаря на критериите за безопасност, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009, и не се основава на доказателства, че тези вещества могат да се използват без опасност за човешкото здраве или за околната среда, нито на доказана спешна нужда от употребата им при производството на храни в ЕС.
Представени са научни данни, които доказват, че тези субстанции имат свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система и токсични за репродукцията, и представляват значителна заплаха както за здравето на хората, особено на уязвими групи от населението, като бременните жени и изложените най-често на въздействието им жители на селските райони, така и за биологичното разнообразие, по-специално за пчелите и земните пчели.

Einwand gemäß Artikel 112: Erteilung der Zulassung für einen bestimmten Teil der Verwendungen von Chromtrioxid (Cromomed S.A. und andere) (B9-0151/2019) BG

24-10-2019

. – Подкрепих възражението, защото в случая става въпрос за използване в процеса на производство на силно канцерогенно вещество, при работа с което, според научните изследвания, няма контролирано ниво на риск на излагане. Борбата с рака е кауза, с която тясно свързвам работата си като член на ЕП, защото опазването на човешкото здраве е сред най-високите ми лични и професионални приоритети, базирано и на дългогодишната ми ангажираност в редиците на Международния червен кръст. Налични са заместители, не универсални, но широко спектърни, и покриващи различни приложения на хромния триоксид. Това ми показва, че ограниченията на REACH са стимулирали инвестиции в научно-развойна дейност, които сега от своя страна дават резултат под формата на индустриално приложими технологични иновации. Именно на такъв тип конкурентни предимства трябва да гради успеха си ЕС.
От друга страна, смятам за недопустим начина, по който предложението на Комисията влиза в разрез с предходно решение на Съда по темата, компрометирайки принципа на върховенството на правото.

Einwand gemäß Artikel 112: Bewertung der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Honigbienen (B9-0149/2019) BG

23-10-2019

. – Подкрепих възражението въз основа на многобройните научни доказателства за хроничното токсично вредно въздействие, което разглежданите пестициди оказват върху медоносните пчели, техните лаври, както и върху други опрашители, имащи важни функции за растежа на редица зеленчукови и плодни култури. Смятам за необходимо ЕК да подготви ново предложение, осигуряващо оптимална защита на пчелите от хроничното въздействие на пестицидите, съобразено с най-новите доказани научни изследвания по въпроса. По този начин ще се гарантира и по-добра защитеност на труда и инвестициите както на пчеларските, така и на останалите засегнати производства.

Einwand gemäß Artikel 112 der Geschäftsordnung: Wirkstoffe einschließlich Flumioxazin (B9-0103/2019) BG

10-10-2019

. – Подкрепих възражението поради многобройните критики и негативни становища от страна на държави членки, защото считам, че подобен подход от страна на Комисията е в противоречие с основополагащия принцип за демократичност на институциите. Представените данни сочат, че част от предложенията на Комисията биха довели до повишаване на риска за здравето на гражданите на ЕС.
Дейностите, свързани с разрешаване или отглеждане на генетично модифицирани организми, са в противоречие с принципите на биологичното производство и Националната стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България в периода 2014 – 2020 г., а целта на работата ни е да осигурим трансформирането на земеделието в модерен и устойчив сектор на българската икономика, основан на научния прогрес и иновациите.
Без да се противопоставям на научните заключения, на които е основано предложението на Европейската комисия, съм убеден, че подобен селективен и ad hoc подход към конкретни продукти/препарати е рисков и непродуктивен.

Einwand gemäß Artikel 112 der Geschäftsordnung: Wirkstoffe einschließlich Chlortoluron (B9-0104/2019) BG

10-10-2019

. – Подкрепих възражението поради многобройните критики и негативни становища от страна на държави членки, защото считам, че подобен подход от страна на Комисията е в противоречие с основополагащия принцип за демократичност на институциите. Представените данни сочат, че част от предложенията на Комисията биха довели до повишаване на риска за здравето на гражданите на ЕС.
Дейностите, свързани с разрешаване или отглеждане на генетично модифицирани организми, са в противоречие с принципите на биологичното производство и Националната стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България в периода 2014 – 2020 г., а целта на работата ни е да осигурим трансформирането на земеделието в модерен и устойчив сектор на българската икономика, основан на научния прогрес и иновациите.
Без да се противопоставям на научните заключения, на които е основано предложението на Европейската комисия, съм убеден, че подобен селективен и ad hoc подход към конкретни продукти/препарати е рисков и непродуктивен.

Einwand gemäß Artikel 112 der Geschäftsordnung: genetisch veränderte Maissorte MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019) BG

10-10-2019

. – Подкрепих възражението поради многобройните критики и негативни становища от страна на държави членки, защото считам, че подобен подход от страна на Комисията е в противоречие с основополагащия принцип за демократичност на институциите. Представените данни сочат, че част от предложенията на Комисията биха довели до повишаване на риска за здравето на гражданите на ЕС.
Дейностите, свързани с разрешаване или отглеждане на генетично модифицирани организми, са в противоречие с принципите на биологичното производство и Националната стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България в периода 2014 – 2020 г., а целта на работата ни е да осигурим трансформирането на земеделието в модерен и устойчив сектор на българската икономика, основан на научния прогрес и иновациите.
Без да се противопоставям на научните заключения, на които е основано предложението на Европейската комисия, съм убеден, че подобен селективен и ad hoc подход към конкретни продукти/препарати е рисков и непродуктивен.

Einwand gemäß Artikel 112 der Geschäftsordnung: gentechnisch veränderte Sojabohnen der Sorte A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019) BG

10-10-2019

. – Подкрепих възражението поради многобройните критики и негативни становища от страна на държави членки, защото считам, че подобен подход от страна на Комисията е в противоречие с основополагащия принцип за демократичност на институциите. Представените данни сочат, че част от предложенията на Комисията биха довели до повишаване на риска за здравето на гражданите на ЕС.
Дейностите, свързани с разрешаване или отглеждане на генетично модифицирани организми, са в противоречие с принципите на биологичното производство и Националната стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България в периода 2014 – 2020 г., а целта на работата ни е да осигурим трансформирането на земеделието в модерен и устойчив сектор на българската икономика, основан на научния прогрес и иновациите.
Без да се противопоставям на научните заключения, на които е основано предложението на Европейската комисия, съм убеден, че подобен селективен и ad hoc подход към конкретни продукти/препарати е рисков и непродуктивен.

Einwand gemäß Artikel 112 der Geschäftsordnung: genetisch veränderter Mais der Sorte MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 und genetisch veränderte Maissorten, in denen zwei, drei oder vier der Transformationsereignisse MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 und DAS-40278-9 kombiniert werden (B9-0106/2019) BG

10-10-2019

. – Подкрепих възражението поради многобройните критики и негативни становища от страна на държави членки, защото считам, че подобен подход от страна на Комисията е в противоречие с основополагащия принцип за демократичност на институциите. Представените данни сочат, че част от предложенията на Комисията биха довели до повишаване на риска за здравето на гражданите на ЕС.
Дейностите, свързани с разрешаване или отглеждане на генетично модифицирани организми, са в противоречие с принципите на биологичното производство и Националната стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България в периода 2014 – 2020 г., а целта на работата ни е да осигурим трансформирането на земеделието в модерен и устойчив сектор на българската икономика, основан на научния прогрес и иновациите.
Без да се противопоставям на научните заключения, на които е основано предложението на Европейската комисия, съм убеден, че подобен селективен и ad hoc подход към конкретни продукти/препарати е рисков и непродуктивен.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg