Andor DELI Andor DELI
Andor DELI

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Ουγγαρία - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ουγγαρία)

Ημερομηνία γέννησης : , Óbecse (Szerbia)

8η κοινοβουλευτική περίοδος Andor DELI

Πολιτικές ομάδες

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ουγγαρία)

βουλευτές

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Αναπληρωτής

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΕ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών

11-07-2018 TRAN_AD(2018)618318 PE618.318v02-00 TRAN
Andor DELI

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας

08-12-2017 REGI_AD(2017)610699 PE610.699v02-00 REGI
Monika SMOLKOVÁ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και η τεχνολογία 5G

23-03-2017 REGI_AD(2017)597520 PE597.520v02-00 REGI
Andrew LEWER

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

01-03-2017 TRAN_AD(2017)595617 PE595.617v02-00 TRAN
Karima DELLI

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις

Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 139, Παράρτημα III του Κανονισμού

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) HU

16-04-2019

Az Európai Bizottság rendelettervezete az Európai Csalás Elleni Hivatal és az Európai Főügyészség együttműködésére vonatkozó eljárásokat és szabályokat tartalmaz, illetve a két uniós intézmény hatásköri kérdéseit rendezi. A rendelettervezetet az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága tárgyalta. Magyarország több más tagállammal együtt nem vesz részt a megerősített együttműködésben, melynek alapján az Európai Ügyészség létrejön. Ennek fényében az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén a szavazáson tartózkodtam.

Πόροι για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) HU

27-03-2019

Az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés az Ifjúsági Garancia része, az olyan régiókban élő fiataloknak nyújt támogatást, ahol az ifjúsági munkanélküliség magasabb volt 25%-nál 2012-ben. A nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalokat támogatja, és biztosítja, hogy a fiatalok célzott támogatásban részesüljenek Európa azon részein, amelyek a legnagyobb kihívásokkal néznek szembe.
A közös rendelkezésekről szóló rendelet módosítására azért van szükség, mert az IFK-nak a rendelet szövegében rögzített egyedi előirányzata van, és a módosítás nélkül nem biztosítható az IFK 2019. évre tervezett költségvetésének szintje.

Προϊόντα τα οποία δύνανται να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της εισφοράς θαλάσσης (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) HU

27-03-2019

A javaslat a legkülső régiók gazdasági tevékenységének és versenyképességének élénkítését célozza anélkül, hogy aláásná a belső piac vagy az EU jogrendjének egységességét, ezért szavazatommal támogattam a strasbourgi plenáris szavazás során.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες

22-06-2016 P8_DCL(2016)0061 Άκυρη
Deirdre CLUNE Brian HAYES Roberta METSOLA Merja KYLLÖNEN Gesine MEISSNER Dieter-Lebrecht KOCH Werner KUHN Ildikó GÁLL-PELCZ Andor DELI Patricija ŠULIN
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 22-06-2016
Λήξη προθεσμίας : 22-09-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 35 - 29-09-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τις διαφορές ως προς τη σύνθεση και ποιότητα προϊόντων που πωλούνται στις ανατολικές και δυτικές αγορές της ΕΕ

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Άκυρη
Dubravka ŠUICA Zigmantas BALČYTIS Zoltán BALCZÓ Franc BOGOVIČ Biljana BORZAN Daniel BUDA Nicola CAPUTO Pál CSÁKY Andor DELI Γεώργιος ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ Norbert ERDŐS Tanja FAJON Anna FOTYGA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE György HÖLVÉNYI Cătălin Sorin IVAN Ivan JAKOVČIĆ Artis PABRIKS Emilian PAVEL Alojz PETERLE Marijana PETIR Georgi PIRINSKI Julia PITERA Jozo RADOŠ Liliana RODRIGUES Dariusz ROSATI Jacek SARYUSZ-WOLSKI Branislav ŠKRIPEK Monika SMOLKOVÁ Csaba SÓGOR Michaela ŠOJDROVÁ Renate SOMMER Ivan ŠTEFANEC Davor Ivo STIER Patricija ŠULIN Pavel SVOBODA Jana ŽITŇANSKÁ Miroslav MIKOLÁŠIK Marian-Jean MARINESCU Andrejs MAMIKINS Ivana MALETIĆ Eduard KUKAN Kateřina KONEČNÁ Krišjānis KARIŅŠ Olga SEHNALOVÁ Milan ZVER Tomáš ZDECHOVSKÝ Iuliu WINKLER Ivo VAJGL Inese VAIDERE Traian UNGUREANU Adam SZEJNFELD Tibor SZANYI Ελευθέριος ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ Ruža TOMAŠIĆ Merja KYLLÖNEN Czesław Adam SIEKIERSKI Monica MACOVEI
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-05-2016
Λήξη προθεσμίας : 09-08-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 141 - 28-07-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προστασία και την προαγωγή των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών στην ΕΕ

07-09-2015 P8_DCL(2015)0046 Άκυρη
Ivan JAKOVČIĆ Filiz HYUSMENOVA Herbert DORFMANN Ramon TREMOSA i BALCELLS Nicola CAPUTO Igor ŠOLTES Alyn SMITH Biljana BORZAN Kaja KALLAS Ilhan KYUCHYUK Jozo RADOŠ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elly SCHLEIN Silvia COSTA Josep-Maria TERRICABRAS Angelika MLINAR Yana TOOM Ernest URTASUN Patricija ŠULIN Ivo VAJGL Milan ZVER Kinga GÁL Pál CSÁKY József NAGY Andor DELI Iuliu WINKLER Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Josu JUARISTI ABAUNZ Danuta JAZŁOWIECKA
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 07-09-2015
Λήξη προθεσμίας : 07-12-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 127 - 08-12-2015

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg