Andor DELI Andor DELI
Andor DELI

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Ουγγαρία - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ουγγαρία)

Ημερομηνία γέννησης : , Óbecse (Szerbia)

Παλαιότερες συνεδριάσεις Andor DELI

Mobility Package I
- Brussels
shadow.rapporteur - TRAN - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with respect to Directive 96/71/EC and Directive 2014/67/EU for posting drivers in the road transport sector
Union of International Hauliers
EFTI proposal
- Brussels
rapporteur - TRAN - Electronic Freight Transport Information
CLECAT - European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Custom Services
Eelectronic Freight Trasnport Information
- Brussels
rapporteur - TRAN - Eelectronic Freight Trasnport Information Regulation
CER aisbl - Community of European Railway and Infrastructure Companies
Electronic Freight Transport Information
- Strasbourg
rapporteur - TRAN - Electronic Freight Transport Information
UPS
Mobility Package I
- Brussels
shadow.rapporteur - TRAN - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with respect to Directive 96/71/EC and Directive 2014/67/EU for posting drivers in the road transport sector
CLECAT - European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Custom Services
Mobility Package I
- Brussels
shadow.rapporteur - TRAN - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with respect to Directive 96/71/EC and Directive 2014/67/EU for posting drivers in the road transport sector
Union of International Haulers – Bulgaria

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg