Fabio Massimo CASTALDO Fabio Massimo CASTALDO
Fabio Massimo CASTALDO

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας Fabio Massimo CASTALDO

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Tρίτη ψηφοφορία IT

09-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-09(2-194-0000)

Tρίτη ψηφοφορία IT

09-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-09(2-196-0000)

Tρίτη ψηφοφορία IT

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-186-0000)

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg