Fabio Massimo CASTALDO Fabio Massimo CASTALDO
Fabio Massimo CASTALDO

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας Fabio Massimo CASTALDO

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Δεύτερη ψηφοφορία IT

16-09-2020 P9_CRE-PROV(2020)09-16(3-133-0000)

Δεύτερη ψηφοφορία IT

16-09-2020 P9_CRE-PROV(2020)09-16(3-136-0000)

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg