Krzysztof HETMAN Krzysztof HETMAN
Krzysztof HETMAN

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Πολωνία - Polskie Stronnictwo Ludowe (Πολωνία)

Ημερομηνία γέννησης : , Lublin

8η κοινοβουλευτική περίοδος Krzysztof HETMAN

Πολιτικές ομάδες

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Polskie Stronnictwo Ludowe (Πολωνία)

βουλευτές

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αναπληρωτής

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)
  • 10-06-2015 / 18-01-2017 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, (ΕΕ) αριθ. 1293/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ

29-11-2017 REGI_AD(2017)608135 PE608.135v02-00 REGI
Krzysztof HETMAN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών

02-03-2017 EMPL_AD(2017)594189 PE594.189v04-00 EMPL
Krzysztof HETMAN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017

25-01-2017 REGI_AD(2017)595492 PE595.492v02-00 REGI
Krzysztof HETMAN

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

23-01-2019 REGI_AD(2019)630539 PE630.539v02-00 REGI
Iskra MIHAYLOVA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)

08-11-2018 REGI_AD(2018)625392 PE625.392v02-00 REGI
Mercedes BRESSO

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

28-03-2017 EMPL_AD(2017)595485 PE595.485v02-00 EMPL
Marju LAURISTIN

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις

Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 139, Παράρτημα III του Κανονισμού

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) PL

16-04-2019

Głosowałem za przyjęciem rozporządzenia w sprawie wymogów dotyczących homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Nie ulega wątpliwości, iż zwiększanie bezpieczeństwa na drodze oraz znaczące zmniejszenie odsetka śmiertelnych ofiar wypadków drogowych jest niezwykle istotne. Tymczasem liczba osób, które tracą życie na europejskich drogach, jest w dalszym ciągu alarmująco wysoka i od kilku lat nie ulega zmniejszeniu. Wierzę, że przyjęte dzisiaj przepisy pozwolą w sposób radykalny poprawić tę sytuację. Dzięki obowiązkowej instalacji w nowych modelach samochodów systemów takich jak inteligentny asystent prędkości, automatyczne hamowanie awaryjne czy wykrywanie pieszych i rowerzystów kierowcy uzyskają dodatkowe wsparcie ze strony nowych technologii zwiększające poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Mam zatem nadzieję, że przyjęte dzisiaj rozwiązania pozwolą na ocalenie zdrowia i życia wielu istnień ludzkich.

Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) PL

12-12-2018

Instrument „Łącząc Europę” w obecnej perspektywie finansowej pokazał ogromne zapotrzebowanie na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w obszarach transportu, energii, telekomunikacji i ICT. Pieniądze zostały zakontraktowane niemal w całości, a zainteresowanie kilkakrotnie przewyższyło dostępne środki. Dlatego też popieram propozycję Komisji, aby instrument był kontynuowany.
Uważam jednak, że potrzeby inwestycyjne w tym obszarze nie powinny być finansowane poprzez tak duży transfer środków z Funduszu Spójności. Ten fundusz również pełni bardzo ważną rolę w wyrównywaniu dysproporcji społecznych i gospodarczych i jest komplementarny w stosunku do instrumentu „Łącząc Europę”, nie może być jednak nim zastąpiony.
Z tego względu poparłem poprawkę do artykułu 4, w której postulowano, aby zmniejszyć transfer z nieco ponad 12 do 4 mld euro.

Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ (A8-0400/2018 - Yana Toom) PL

11-12-2018

Jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej, która na zawsze zmieni sposób pracy i naszego codziennego życia. Zmiany te dokonują się szybko i niestety, jak słusznie zauważyła sprawozdawczyni, nie wszystkie systemy edukacyjne za nimi nadążają. Musimy więc zintensyfikować działania, aby żaden z Europejczyków nie pozostał w tyle. Oznacza to, że cyfrowa rewolucja musi zostać włączona w programy edukacji we wszystkich państwach członkowskich i w każdym, nawet najmniejszym i oddalonym regionie. Zlikwidowanie „białych plan na mapie” bez dostępu do dobrej jakości internetu to pierwszy podstawowy krok w tym kierunku. Ponadto Unia Europejska musi wspierać państwa członkowskie w kreowaniu modelu edukacji polegającego na uczeniu się przez całe życie.
To zintegrowane podejście wymaga dobrej synergii wszystkich instrumentów, które mamy do naszej dyspozycji: zarówno funduszu polityki spójności, który może wspierać budowę cyfrowej infrastruktury i rozwój kompetencji wśród młodzieży i dorosłych, jak i zarządzanych centralnie programów takich jak „Horyzont 2020” czy Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας

05-10-2015 P8_DCL(2015)0056 Άκυρη
Aldo PATRICIELLO Patricija ŠULIN Dominique BILDE Monika SMOLKOVÁ Marc TARABELLA Tibor SZANYI Rolandas PAKSAS Alessandra MUSSOLINI Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Marek PLURA Ivo VAJGL Filiz HYUSMENOVA Milan ZVER Nessa CHILDERS Romana TOMC Viorica DĂNCILĂ Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Marlene MIZZI Enrico GASBARRA Fulvio MARTUSCIELLO Remo SERNAGIOTTO Krzysztof HETMAN Giovanni LA VIA Hugues BAYET Mara BIZZOTTO Maite PAGAZAURTUNDÚA Biljana BORZAN Victor NEGRESCU Fabio Massimo CASTALDO Svetoslav Hristov MALINOV Igor ŠOLTES Λευτέρης ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Ivan JAKOVČIĆ
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 05-10-2015
Λήξη προθεσμίας : 05-01-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 129 - 06-01-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης και τις προκλήσεις της γήρανσης και συρρίκνωσης του πληθυσμού

12-01-2015 P8_DCL(2015)0003 Άκυρη
José BLANCO LÓPEZ Francisco José MILLÁN MON Iskra MIHAYLOVA Jonás FERNÁNDEZ Dan NICA Maite PAGAZAURTUNDÚA Enrique CALVET CHAMBON Rosa D'AMATO Isabella ADINOLFI Krzysztof HETMAN Ivan JAKOVČIĆ Milan ZVER Verónica LOPE FONTAGNÉ Inés AYALA SENDER
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-01-2015
Λήξη προθεσμίας : 12-04-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 109 - 17-04-2015

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg