Krzysztof HETMAN : Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Ετήσια έκθεση του 2018 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) PL  
 

Szanowni Państwo,
Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki UE w tym zakresie. UE jest globalnym liderem w walce o prawa człowieka. Aby dalej wypełniać tę rolę w obliczu rosnących wyzwań, musimy kontynuować współpracę z ONZ i innymi organizacjami międzynarodowymi. Ważne jest też nasze wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które borykają się z naciskami i represjami ze strony władz.
Omawiany dzisiaj raport zwraca uwagę m.in. na coraz częściej dostrzegalne zagrożenia w sferze cyfrowej. Dezinformacja, masowa inwigilacja czy manipulacja to tylko niektóre z nich. Zgadzam się, że UE powinna włączyć się w dialog z państwami trzecimi w celu zaprzestania prowadzenia represyjnych działań w sieci i powstrzymania legislacji, która pod pozorem walki z cyberprzestępczością i terroryzmem wykorzystuje takie metody wobec ogółu społeczeństwa lub opozycji.
Należy kontynuować nasze dotychczasowe działania i finansową pomoc na rzecz demokratyzacji i praw człowieka. Wartości te muszą leżeć w centrum relacji UE z innymi państwami i stanowić ich fundament. Naszym następnym krokiem powinno być przyjęcie ambitnego planu działania dotyczącego praw człowieka i demokracji na następne 5 lat.

Κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα (RC-B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019) PL  
 

Nikaragua przykuła uwagę świata w marcu zeszłego roku. Rozpoczęły się wtedy masowe protesty obywateli wobec polityki rządu i prezydenta Ortegi. Wielotysięczne demonstracje były brutalnie tłumione przez rządzących. Zaczęto stosować represje wobec działaczy opozycyjnych. Wielu z nich skazano na wysokie kary więzienia. Mimo prowadzonych negocjacji sytuacja w kraju nadal jest trudna.
Aby mogła ona się poprawić i ustabilizować, niezbędne jest podjęcie pilnych działań naprawczych przez rząd Nikaragui. Po pierwsze musimy domagać się od rządu zaprzestania represjonowania działaczy opozycyjnych i natychmiastowego zwolnienia więźniów politycznych. Po drugie niezbędne jest poszanowanie swobód obywatelskich, w tym wolności zgromadzeń i demonstracji, wolności słowa, a także umożliwienie funkcjonowania organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. Wreszcie musimy też wezwać rząd Nikaragui do zaprzestania ataków na media i dziennikarzy i ograniczania obywatelom dostępu do informacji. Tylko spełnienie tych postulatów pozwoli na ponowne wprowadzenie demokratycznego ładu i zażegnanie kryzysu. Parlament powinien monitorować sytuację w Nikaragui, a w przypadku braku reakcji rządu – podejmować dalsze kroki.

Διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης (B9-0239/2019) PL  
 

Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej i społecznej bez wątpienia niesie za sobą ogromny potencjał nie tylko poprawienia jakości życia pacjentów, ale także i ułatwienia pracy pracowników służby zdrowia czy też opiekunów. Pozwoliłaby ona lekarzom poprawić efektywność całego procesu leczenia, oraz zmniejszyłaby obciążenia biurokratyczne, zaś pacjenci skorzystaliby, m.in. na ułatwieniach w dostępie do usług medycznych.
Niemniej jednak transformacja cyfrowa tego obszaru musi zostać przeprowadzona w taki sposób, by w jej efekcie nie ograniczyć dostępu do usług medycznych. Musimy bowiem pamiętać, że w dalszym ciągu aż 44% Europejczyków nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Dodatkowo, że nie wszystkie europejskie gospodarstwa domowe posiadają dostęp do internetu, w szczególności zaś problematyczna jest przepaść cyfrowa między obszarami miejskimi i wiejskimi. Uważam zatem, iż niezbędnym jest, aby Komisja wzięła pod uwagę powyższe czynniki przy przeprowadzaniu transformacji cyfrowej.

Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) PL  
 

Głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie negatywnego wpływu bankructwa Thomasa Cooka na sektor turystyczny, ponieważ podzielam obawy, jakie towarzyszyły obywatelom Unii Europejskiej w czasie, gdy dziesiątki tysięcy turystów zakończyło w sposób nagły i nierzadko stresujący swoje wakacyjne podróże.
Unia Europejska słynie z wysokiego standardu ochrony naszych konsumentów i uważam, że w chwili obecnej, gdy proces powrotów został zakończony sprawnie, najważniejsze jest, aby wszyscy poszkodowani otrzymali odpowiednie odszkodowanie. W tym celu należy korzystać z przepisów uchwalonych w dyrektywie w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek z 2015 roku.
Oczywiście musimy też zastanowić się, jakie skutki długofalowe może mieć to bankructwo na miejsca pracy i ogólną kondycję branży turystycznej w UE oraz jak zminimalizować ryzyko powstania podobnej sytuacji. Jestem zdania, że Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji jest instrumentem, który może odegrać tu ważną rolę we wsparciu branży.

Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (A9-0016/2019 - Yana Toom) PL  
 

Tegoroczne sprawozdanie w sprawie politycznych strategii społecznych i na rzecz zatrudnienia w strefie euro po raz kolejny przedstawia nam mieszany obraz europejskich rynków pracy i spójności społecznej. Z jednej strony ogólna sytuacja stopniowo się poprawia i wzrost wskaźników zatrudnienia, także wśród młodzieży, można uznać już za stały trend. Z drugiej strony kolejny już rok z rzędu widzimy utrzymujące się braki i niedopasowanie w umiejętnościach. Nie tylko stwarza to problemy pracodawcom, którzy pozostają z nieobsadzonymi wakatami, ale także hamuje wzrost gospodarczy i utrudnia reintegrację osób długotrwale bezrobotnych na rynkach pracy.
W związku z tym chciałbym podkreślić potrzebę transformacji naszych systemów edukacji i szkolenia, aby odpowiedzieć na to coraz większe wyzwanie. Uczenie się przez całe życie powinno stać się rzeczywistością, aby każdy Europejczyk miał szansę partycypować w dynamicznie zmieniających się rynkach pracy. Mam nadzieję, że ta kwestia będzie jednym z priorytetów zarówno dla państw członkowskich, jak i dla nowej Komisji Europejskiej.

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (B9-0038/2019, B9-0039/2019) PL  
 

Głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie brexitu. Jestem przekonany, że odejście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy miałoby dramatyczne skutki, w wyniku których ucierpieliby zarówno Europejczycy, jak i obywatele brytyjscy, dlatego też należy podjąć wszelkie możliwe działania, aby takiego scenariusza uniknąć. Proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej musi być odpowiednio skoordynowany i odpowiedzialnie przeprowadzony, aby zapewnić, by jego potencjalne negatywne skutki były jak najmniej odczuwalne.
Uważam, że umowa wynegocjowana wspólnie przez Unię Europejską i Wielką Brytanię jest w stanie zapewnić przeprowadzenie brexitu w sposób uporządkowany i przewidywalny. Przede wszystkim umowa ta chroni prawa obywateli europejskich i brytyjskich, co powinno stanowić dla wszystkich zainteresowanych stron priorytet.

Επικοινωνία