Daniel BUDA Daniel BUDA
Daniel BUDA

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Ρουμανία - Partidul Naţional Liberal (Ρουμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Com. Românași

8η κοινοβουλευτική περίοδος Daniel BUDA

Πολιτικές ομάδες

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 01-07-2014 / 22-03-2015 : Partidul Democrat-Liberal (Ρουμανία)
 • 23-03-2015 / 01-07-2019 : Partidul Naţional Liberal (Ρουμανία)

βουλευτές

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Αναπληρωτής

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο
 • 05-02-2015 / 18-01-2017 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη

02-10-2018 AGRI_AD(2018)625361 PE625.361v02-00 AGRI
Daniel BUDA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

30-04-2018 REGI_AD(2018)616617 PE616.617v02-00 REGI
Daniel BUDA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

31-08-2017 AGRI_AD(2017)604881 PE604.881v02-00 AGRI
Daniel BUDA

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων

05-12-2018 AGRI_AD(2018)625354 PE625.354v02-00 AGRI
Maria Gabriela ZOANĂ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τα προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά

17-05-2018 AGRI_AD(2018)616687 PE616.687v02-00 AGRI
Momchil NEKOV

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών και συναφών διοικητικών διευκολύνσεων

23-02-2018 JURI_AD(2018)610819 PE610.819v02-00 JURI
Evelyne GEBHARDT

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις

Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 139, Παράρτημα III του Κανονισμού

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Συμφωνία Eurojust-Δανίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (A8-0192/2019 - Claude Moraes) RO

18-04-2019

Acordul de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Danemarca este necesar în lumina procesului de „lisabonizare” a Eurojust. Având în vedere statutul special al Danemarcei în domeniul justiției penale după Tratatul de la Lisabona, Danemarca nu participă la noul regulament și nu are obligația de a-l respecta. Cu toate acestea, Danemarca și-a exprimat dorința de a participa în continuare la activitățile Eurojust. În acest sens, trebuie stabilit un acord de cooperare. Din acest punct de vedere, Danemarca va avea un statut intermediar între cel de stat membru și cel de țară terță. De exemplu, aceasta va contribui la veniturile Eurojust și va avea un reprezentant care va participa la reuniunile colegiului, fără drept de vot.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece, deși, în principiu, este preferabil un sistem comun de cooperare în domeniul justiției penale pentru toate statele membre, un acord cu Danemarca este important pentru a garanta, printre altele, că Danemarca va participa în continuare la structura Eurojust.

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) RO

18-04-2019

. – Între 1990 și 2015, emisiile de CO2 generate de vehiculele grele au crescut cu aproximativ 19%. Emisiile de CO2 generate de vehiculele grele nu sunt, în prezent, reglementate în UE, spre deosebire de emisiile autoturismelor și ale camionetelor. Părțile afectate de emisiile de CO2 includ populația în general, operatorii de transport de marfă și producătorii de vehicule grele. În urma unei analize a măsurilor de politică ale UE în domeniul transporturilor, a fost identificată necesitatea de a introduce standarde privind emisiile de CO2. Aceasta ar include o măsură complementară privind oferta la nivelul UE cu scopul de a asigura o decarbonizare eficientă a vehiculelor grele în sectorul transporturilor. Am votat în favoarea acestui raport, deoarece este puțin probabil ca acțiunile individuale ale statelor membre să fie suficiente în contextul reglementării emisiilor de CO2. Așadar, această acțiune la nivelul UE este eficientă din punctul de vedere al costurilor și va asigura măsuri coordonate ale tuturor statelor membre în ceea ce privește atât reglarea emisiilor de CO2, cât și a schimbărilor climatice.

Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) RO

18-04-2019

UE s-a angajat să asigure un sistem energetic durabil, competitiv, sigur și necarbonizat. Realizarea unor modalități de transport durabile este un obiectiv esențial al politicii comune în domeniul transporturilor.
Aceste priorități politice sunt susținute de Strategia europeană a Comisiei privind mobilitatea cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Reducerea emisiilor de carbon în sectorul transporturilor trebuie să fie accelerată, iar emisiile de gaze cu efect de seră și emisiile de poluanți ar trebui, de asemenea, să se înscrie în mod ferm pe calea către emisii zero până la jumătatea secolului.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece în contextul realizării unor modalități de transport durabile, creșterea producției și a răspândirii vehiculelor nepoluante, a infrastructurii pentru combustibili alternativi și a unui sistem modern de servicii utilizând economia datelor în UE oferă beneficii multiple, mai precis cetățenii europeni vor beneficia de soluții de transport sigure, atrăgătoare, inteligente, adecvate și tot mai automatizate, ceea ce va oferi industriilor noi surse de creștere economică și de competitivitate.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με το δικαίωμα των καταναλωτών σε συνειδητή επιλογή των τροφίμων

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Άκυρη
Marijana PETIR Alojz PETERLE Patricija ŠULIN Giovanni LA VIA Fulvio MARTUSCIELLO Eleonora EVI Benedek JÁVOR Tibor SZANYI Nicola CAPUTO Karin KADENBACH Daniel BUDA Claudia ȚAPARDEL Vladimir URUTCHEV
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-12-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-03-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 46 - 13-03-2017

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προώθηση βιολογικών προϊόντων σε κυλικεία

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Άκυρη
Eric ANDRIEU Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Ivan JAKOVČIĆ Fabio Massimo CASTALDO Edouard MARTIN Marco ZULLO Martin HÄUSLING Viorica DĂNCILĂ Zbigniew KUŹMIUK Daniel BUDA
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 24-10-2016
Λήξη προθεσμίας : 24-01-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 75 - 25-01-2017

Γραπτή δήλωση σχετικά με την υιοθέτηση τεχνολογικών εξελίξεων για τις υπηρεσίες έκτακτων κλήσεων του αριθμού 112

12-09-2016 P8_DCL(2016)0070 Άκυρη
Monica MACOVEI Patricija ŠULIN Miroslav POCHE Dubravka ŠUICA Ivan JAKOVČIĆ Daniel BUDA Tomáš ZDECHOVSKÝ Nicola CAPUTO Piernicola PEDICINI Branislav ŠKRIPEK Renata BRIANO Salvatore CICU José Inácio FARIA Ελευθέριος ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 74 - 13-12-2016

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11E158
  1047 Bruxelles