Romana TOMC Romana TOMC
Romana TOMC

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Σλοβενία - Slovenska demokratska stranka (Σλοβενία)

Ημερομηνία γέννησης : , Ljubljana

Αρχική σελίδα Romana TOMC

Μέλος

EMPL
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
DEEA
Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)

Αναπληρώτρια

IMCO
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
LIBE
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
DCAS
Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζιστάν, ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και ΕΕ-Τατζικιστάν και για τις σχέσεις με το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία

Τελευταίες δραστηριότητες

Μακροοοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης της COVID-19 SL

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Podprla sem predlog, da se 10 partnericam (Albaniji, Bosni in Hercegovini, Gruziji, Hašemitski kraljevini Jordaniji, Kosovu, Moldaviji, Črni gori, Severni Makedoniji, Tuniziji in Ukrajini) dodeli makrofinančna pomoč v obliki srednjeročnih posojil.
Namen predlagane makrofinančne pomoči EU je pomagati partnericam, da delno pokrijejo svoje nujne potrebe po zunanjem financiranju v okviru programov Mednarodnega denarnega sklada, ki se trenutno izvajajo, s čimer bi se zmanjšala kratkoročna občutljivost njihovih gospodarstev v zvezi s plačilno bilanco, ki so posledica krize zaradi COVID-19.
Predlagana makrofinančna pomoč je v skladu s cilji širitvenih in sosedskih strategij EU. Z njo se partnericam v regiji sporoča, da jih je EU pripravljena podpreti v času teh kriznih razmer brez primere.

Προσωρινά μέτρα σχετικά με την εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών SL

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Predlog uredbe o začasnih ukrepih sem podprla. Pandemija COVID-19 je povzročila znaten upad zračnega prometa zaradi precejšnjega zmanjšanja povpraševanja po prevozu in neposrednih ukrepov, ki so jih sprejele države članice in tretje države, kot so zapiranja meja in prepovedi zračnega prometa, za zajezitev pandemije. Nenadno zmanjšanje povpraševanja in neprimerljiva stopnja odpovedi sta povzročila resne likvidnostne težave za letalske prevoznike. Te likvidnostne težave so neposredno povezane s pandemijo COVID-19.
Predlog določa, da bi lahko države članice za obdobje od 1. marca 2020 do 31. decembra 2020 brez soglasja Komisije zavrnejo, omejijo ali uvedejo pogoje za uresničevanje prometnih pravic, če je ta ukrep potreben za obravnavanje pandemije COVID-19. Tak ukrep spoštuje načelo sorazmernosti in preglednosti ter temelji na objektivnih in nediskriminatornih merilih.
V kolikor bo v procesu so-odločanja predlog sprejet, bodo lahko letališča do konca leta 2022 podaljšala pogodbe o izvajanju zemeljske oskrbe, ki se iztečejo pred koncem leta 2021, ne da bi razpisali javni razpis po vsej EU.
Zadovoljivo finančno obnovo je treba izvesti z načrtom, ki stremi k preprečevanju odpuščanja ter z jamstvi, da finančna obnova ne bo negativno vplivala na pravice delavcev. Podaljšanja pooblastil izvajalcev storitev zemeljske oskrbe bi morala imeti za cilj ohraniti delovna mesta in pravice delavcev.

Θέσπιση μέτρων σχετικά με την εγκυρότητα πιστοποιητικών και αδειών (omnibus) SL

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Predlog začasnih ukrepov sem potrdila. Ta uredba določa posebne in začasne ukrepe, ki se uporabljajo za podaljšanje obdobja veljavnosti nekaterih potrdil in dovoljenj ter za odlog nekaterih občasnih pregledov in usposabljanja na področju cestnega, železniškega in celinskega plovnega prometa ter pomorske varnosti. Za zagotovitev nemotenega delovanja notranjega trga, visoke ravni prometne varnosti, pravne varnosti in preprečitev morebitnih motenj na trgu, je potrebno sprejeti začasne določbe, ki podaljšajo veljavnost teh potrdil in dovoljenj, ki bi prenehala veljati med 1. marcem in 31. avgustom 2020 ter zagotovila, da ostanejo veljavne v razumnem obdobju med in po izbruhu COVID-19. To velja med drugim za vozniška dovoljenja, tehnične preglede motornih vozila in njihovih priklopnikov, vozniška potrdila za opravljanje storitev cestnega prevoza blaga, enojna varnostna spričevala, certifikate poveljnikov čolnov in ocenjevanja varnosti pristanišč.

Romana TOMC
Romana TOMC

Στο EP NEWSHUB

V Španiji 🇪🇸 leva socialistična vlada podaljšuje izredne razmere, ki trajajo že od 14.3. V Sloveniji 🇸🇮 desnosredinska @VladaRS ni nikoli razglasila izrednih razmer, #PKP123 sprejeti, predsednik vlade neposredno odgovarja državljanom. #razlika https://t.co/17nCS4wvIm 

Slovenia 🇸🇮 The famous Lipica Stud Farm https://t.co/WhBhwDTzs0  One of the most beautiful cultural-historical monuments in 🇸🇮, giving home to more than 350 Lipizzaners. With its 435-year tradition, Lipica is the world’s oldest stud farm of Lipizzaners. #BestHintsForTravel

Povabilo za združitev vseh moči pri oblikovanju ključnih odločitev za našo prihodnost. Odprta vrata in priložnost za umiritev strasti #spoštovanje #sodelovanje https://t.co/xOmlY9zNeT 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg