Bronis ROPĖ : Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

ΚΓΠ: Δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) LT  
 

Lėšų perkėlimu iš antrojo į pirmąjį ramstį neretai naudojasi „naujosios“ šalys, kurios nori kompensuoti mažesnius asignavimus tiesioginėms išmokoms, palyginti su kitomis vakarų šalimis. Tai turėtų būti išspręsta pasiekus išorinę konvergenciją. Priešingai, nei ne kartą žadėta, tai nebuvo pasiekta 2013 metais. Išmokų suvienodinimas atidėliojamas ir šiandien svarstant BŽŪP ateitį. Kol šis klausimas lieka atviras, reikia sudaryti sąlygas lėšas perkelti.

Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ΕΕ-Γκάμπιας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της (A9-0026/2019 - Carmen Avram) LT  
 

Susilaikiau balsuodamas dėl šio projekto. Pirmiausia, Tvarios žuvininkystės partnerystės susitarimas nėra jau toks tvarus. Priedugnio juodųjų jūrinių lydekų sugavimo lygis to neužtikrina. Marokas, Mauritanija, Senegalas ir Gambija dalinasi bendrais ištekliais, todėl, norint užtikrinti tvarius sugavimus, buvo būtina konsultuotis su visomis šiomis šalimis. Tai nebuvo padaryta.
Tiesa, yra ir teigiamų susitarimo aspektų. Gambijai įstojus į atitinkamą regioninę žuvininkystės valdymo organizaciją, jai reikės vykdyti organizacijos reikalavimus, stebėti ES žvejybos laivų veiklą ir stiprinti Rytų Vidurio Atlanto žuvininkystės komiteto vaidmenį regione.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των dimoxystrobin και mancozeb (B9-0230/2019) LT  
 

2015 m. dimoksistrobinas Komisijos įgyvendinimo reglamentu įtrauktas į „keistinų medžiagų“ sąrašą, nes šios veikliosios medžiagos turi endokrininę sistemą ardančių savybių, galinčių daryti neigiamą poveikį žmonėms. Mankozebas yra dviejų kitų ditiokarbamatų, t. y. manebo ir zinebo, kurių nebeleidžiama naudoti Sąjungoje dėl jų keliamo pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkos būklei, derinys. Mankozebas yra labai toksiškas vandens organizmams, įtariama, kad jis kenkia žmogaus vaisiui, ir gali sukelti alergines odos reakcijas. Todėl EK sprendimas pratęsti dimoksistrobino ir mankozebo patvirtinimo laikotarpius neatitinka saugumo kriterijų. Turint šią informaciją neįmanoma nepritarti rezoliucijai, kuria prieštaraujama Europos Komisijos sprendimui.

Δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: BEPS 2.0 (B9-0238/2019) LT  
 

Palaikiau pasiūlymą dėl rezoliucijos, nes tai yra aiškus signalas šiuo metu vykstančioms tarptautinėms deryboms dėl geresnio skaitmeninių korporacijų apmokestinimo. Komisijai ir valstybėms narėms būtina susitarti dėl bendros ES pozicijos EBPO derybose, užtikrinant, kad ES būtų vieninga. Reikia užtikrinti sąžiningesnį apmokestinimo teisių paskirstymą ir minimalų apmokestinimo lygį, sudarant sąlygas sąžiningumui tarptautinėje mokesčių aplinkoje kovojant su mokesčių slėpimu, agresyviu mokesčių planavimu ir mokesčių vengimu. Jei nepavyktų pasiekti tarptautinio susitarimo, Komisija kuo greičiau turi pateiktų teisėkūros pasiūlymą.

Το κράτος δικαίου στη Μάλτα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia (B9-0240/2019) LT  
 

Balsavau už šią rezoliuciją. Reikia pripažinti, kad Daphnės Caruanos Galizios nužudymo tyrimo sąžiningumas ir patikimumas kelia abejonių. O tai mažina tarptautinį pasitikėjimą Maltos Vyriausybe ir institucijomis, nuvilia Maltos piliečius ir kelia klausimą dėl institucijų patikimumo bei nepriklausomumo. Ir tai nėra tik vienas atvejis, kuris kelia susirūpinimą. Panašu, kad stringa bylų dėl pinigų plovimo ir korupcijos tyrimai.
Ši situacija jau sukėlė rimtą grėsmę Maltos teisinei valstybei, demokratijai ir pagrindinėms teisėms, įskaitant žiniasklaidos laisvę, policijos ir teismų nepriklausomumą.

Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές (B9-0233/2019) LT  
 

Balsavau už šį dokumentą. Apdulkintojų svarba žemės ūkiui yra neabejotina. Jų skaičiaus mažėjimas kelia grėsmę maisto gamybai. Norint grėsmes suvaldyti, būtina imtis skubių ir pokyčius skatinančių veiksmų, siekiant apsaugoti ir atkurti apdulkintojų populiaciją ir jų teikiamas paslaugas.
Duomenys rodo, kad agrarinės aplinkosaugos priemonės nebuvo įgyvendintos pakankamu mastu visose ES šalyse. O tai reiškia, kad mes privalome kuo skubiau rasti kitų priemonių ir būdų, bei imtis suderintų veiksmų visose šalyse, kad apsaugotume ir padidintume apdulkintojų populiaciją. Apdulkintojų sveikata yra būtina žemės ūkio veiklos sąlyga, nes 84 proc. augalų rūšių ir 76 proc. maisto gamybos Europoje priklauso nuo vabzdžių atliekamo apdulkinimo. Dar daugiau, iki 15 mlrd. EUR metinės ES žemės ūkio produkcijos gali būti tiesiogiai siejama su apdulkintojais.

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) LT  
 

Pastaraisiais metais Jordanijos ekonomika nukentėjo dėl neramumų regione, ypač Irake ir Sirijoje. Konfliktas Sirijoje paveikė Jordaniją ir dėl užplūdusių apie 1,3 mln. Sirijos pabėgėlių. 2018 m. Jordanijos ekonomikos augimas sumažėjo iki 1,9 %, o tai yra žemiausias rodiklis nuo 1996 m. 2019 m. liepos 11 d. Jordanija pateikė Europos Komisijai oficialų prašymą suteikti papildomą 500 mln. EUR ES makrofinansinę paramą, kaip numatyta 2019 m. birželio 26 d. ES ir Jordanijos asociacijos tarybos susitikime Liuksemburge. Paramos paskirtis - padėti Jordanijai patenkinti dalį papildomų išorės finansavimo poreikių 2020–2021 m., sumažinant ekonomikai kylančias trumpalaikes mokėjimų balanso ir fiskalines grėsmes, taip pat prisidedant prie skolos tvarumo. Todėl, mano nuomone, tai yra svarbus sprendimas, kuriam reikia pritarti.

Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) LT  
 

Šis režimas numato automatinę prieigą prie valstybių narių informacinių sistemų, skirtų DNR analizės byloms, automatinėms pirštų atspaudų identifikavimo sistemoms ir transporto priemonių registracijos duomenims. DNR profilius ar pirštų atspaudus, aptiktus nusikaltimo vietoje vienoje ES valstybėje narėje, galima automatiškai palyginti su profiliais, laikomais kitų ES valstybių duomenų bazėse. Mano nuomone, Šveicarijos prisijungimas yra svarbus žingsnis, leisiantis efektyviau dirbti atliekant nusikaltimų tyrimus ir užkertant kelią galimiems teroro išpuoliams.

Συμφωνία ΕΕ-Λιχτενστάιν σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (A9-0044/2019 - Roberta Metsola) LT  
 

Kaip ir sprendime dėl analogiško klausimo Šveicarijos atveju, palaikau, kad Lichtenšteinas prisijungtų prie keitimosi informacija sistemos, nes abi šalys taip pat yra Šengeno erdvės dalis. Tiesa, kadangi šie Tarybos sprendimai buvo priimti prieš Lisabonos sutartį, Europos Komisija turėtų pasiūlyti jo pakeitimą pagal bendro Parlamento ir Tarybos sprendimą („Lisabonos politika“).

Πρωτόκολλο στη συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου (A9-0025/2019 - Jadwiga Wiśniewska) LT  
 

Tai yra iš esmės techninis klausimas, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas Šveicarijos teisėsaugos institucijoms prieiti prie „Eurodac“ duomenų bazės. Nors seniau Žaliųjų frakcija/EFA pasisakė prieš išplėstinę „Eurodac“ teisėsaugos institucijų taikymo sritį ir prieigą prie jų, balsavau už, nes būtų neproporcinga neleisti Šveicarijai prieiti prie duomenų bazės, kuria jau galim naudotis ES valstybių narių teisėsaugos institucijos.

Επικοινωνία