Christophe HANSEN : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

  • 02-09-2018 / 01-07-2019 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

  • 02-09-2018 / 01-07-2019 : Parti chrétien social luxembourgeois (Λουξεμβούργο)

βουλευτές 

  • 10-09-2018 / 01-07-2019 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
  • 10-09-2018 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-EΕ

Αναπληρωτής 

  • 03-09-2018 / 01-07-2019 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  • 03-09-2018 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας 
Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις  
- INTA_AD(2018)629613 -  
-
INTA 

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη σύναψη θεσμικής συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας  
- INTA_AD(2019)630624 -  
-
INTA 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις  
- INTA_AD(2018)629606 -  
-
INTA 

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) DE  
 

Nachdem ich zahlreiche Änderungsanträge zum Bericht für Mindeststandards für aufbereitete Abwässer eingebracht hatte, denen teilweise Rechnung getragen wurde, konnte ich dem Bericht zustimmen.
Klimawandel und Wasserknappheit machen auch vor der EU nicht Halt. Wasserknappheit wird in der Zukunft eher die Regel als die Ausnahme sein. Dabei wird das Wasser in der EU bei weitem nicht ausreichend wiederverwendet, und genau deshalb ist die Verwendung von gereinigten Abwässern in der Landwirtschaft so wichtig.
Da die Mitgliedstaaten der EU allerdings sehr verschieden von der Wasserknappheit betroffen sind, hätte ich mir gewünscht, dass die Vorgaben statt in einer Verordnung in einer Richtlinie formuliert werden, um unnütze Bürokratie zu vermeiden.
Da die menschliche Gesundheit und der Umweltschutz im Vordergrund stehen, ist die Einführung von Mindeststandards zur Wiederverwendung von Abwässern in der Landwirtschaft wesentlich. Es soll verhindert werden, dass neue schädliche Stoffe auf unseren Feldern und Tellern landen. Daher ist es nötig, dass Messmethoden, die die Präsenz solcher Stoffe nachweisen, entwickelt werden. Eine klarere Verantwortungskette aller Beteiligten stellt ebenfalls sicher, dass das gereinigte Abwasser von der Herstellung bis zur Verwendung den Kontroll- und Sicherheitsmaßnahmen entspricht.

Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (A8-0046/2019 - Ivo Belet) DE  
 

Ich habe für diesen Bericht gestimmt, in dem wir feststellen, dass es bei der Umsetzung der Richtlinie zu grenzüberschreitenden Medizindienstleistungen in vielen Mitgliedstaaten noch Verbesserungsbedarf gibt. Gerade für ein Grenzgängerland wie mein Heimatland Luxemburg ist es wichtig, dass sich alle, unabhängig vom Wohnort, medizinisch behandeln und die damit verbundenen Kosten erstatten lassen können.
Luxemburg ist in dieser Hinsicht ein Vorbild, doch einheitliche und vereinfachte Regeln sollen jetzt sicherstellen, dass alle EU-Bürger das Recht haben, sich in anderen Mitgliedstaaten behandeln zu lassen.
Mitgliedstaaten sollen aufhören, nur an die eigene Tasche zu denken und endlich die Gesundheit der Bürger in den Vordergrund stellen. Genehmigungen für medizinische Behandlungen und die Anerkennung von Attesten und Rezepte für Medikamente in anderen Mitgliedstaaten ist nicht nur für Grenzgänger, sondern auch für die Behandlung seltener Krankheiten wichtig.
Angesichts der häufigen Unterfinanzierung nationaler Kontaktstellen, die Bürger über das Erstattungsverfahren beraten sollen, ist der Ausbau nationaler Kontaktstellen sowie einer EU-weiten Kontaktstelle notwendig. Die geplante Kürzung des Budgets im mehrjährigen Finanzrahmen kann ich so nicht unterstützen.

Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) FR  
 

Compte tenu du contexte géopolitique et en particulier de l’instabilité au Sahel, les relations entre l’Union européenne et le Maroc doivent, dans un intérêt mutuel, se maintenir à un niveau de coopération renforcée dans les domaines économique, judiciaire, antiterroriste et institutionnel.
Aujourd’hui, j’ai voté en faveur de l’accord, un accord commercial qui ne préjuge en rien de l’avenir du territoire du Sahara occidental, objet d’un conflit dont la résolution relève des prérogatives des Nations unies. La modification des protocoles 1 et 4 permettra d’optimiser les retombées et les bénéfices pour les populations locales des zones concernées, dans le respect du droit européen.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων 

Επικοινωνία