Evin INCIR : Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: BEPS 2.0 (B9-0238/2019) SV  
 

. – Vi svenska socialdemokrater, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Jytte Guteland, och Evin Incir, valde att avstå vid omröstningen om resolutionen om rättvis beskattning och globaliserad ekonomi: BEPS 2.0.
Vi står bakom resolutionens avsikt att bekämpa företagens aggressiva skatteplanering, skadliga skattekonkurrens, skatteflykt och skatteundandragande. De medlemsstater inom unionen samt övriga stater som erbjuder fördelaktiga skattearrangemang för skatteminimering för företag och privatpersoner bör hamna på EU:s svarta lista över skatteparadis. Vi står även bakom arbetet med OECD:s BEPS-regler mot internationell skatteflykt och skatteundandragande, samt EU:s DAC6-regler för obligatoriskt automatiskt informationsutbyte mellan nationella skattemyndigheter i syfte att komma åt skattefusk och skatteundandragande.
Samtidigt är vi generellt emot EU-koordination inom ramen för OECD:s BEPS-arbete. Vidare anser vi inte att medlemsstaternas beskattningsrätt ska flyttas till EU. Enhällighetsregeln om skattefrågor i ministerrådet bör således kvarstå i syfte att bejaka subsidiaritetsprincipen, samt till att bevara legitimiteten för skattesystemen bland medborgarna i EU:s medlemsstater.

Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) SV  
 

. – Vi socialdemokrater har varit drivande i Europaparlamentets process att utlysa ett nödläge för klimatet och miljön. Europa måste omedelbart öka sina åtaganden för att minska klimatutsläppen mer och snabbare än i dagsläget. Vi välkomnar därför att kammaren antagit denna resolution. För att inte äventyra resolutionen i sin helhet röstade den socialdemokratiska gruppen emot samtliga ändringsförslag från den konservativa partigruppen, inklusive ett ändringsförslag om att Europaparlamentet ska ha ett enda säte. Vi stöder självklart detta krav i sak, men röstade emot sagda ändringsförslag för att inte äventyra resolutionen.

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2019 (COP25) (B9-0174/2019) SV  
 

. – Vi socialdemokrater välkomnar att Europaparlamentet antagit en progressiv resolution, som kommer att ge parlamentets delegation till COP25 ett starkt mandat att verka utifrån. Vi stöder att kärnkraften fasas ut och ersätts med el från förnybara källor samt ökad energieffektivisering. Sverige och Europa har goda förutsättningar och måste framöver satsa mer på miljö- och klimatvänlig energi från bland annat vind, vatten och skog. Vi stödjer Sveriges mål om 100 procent förnybar energiproduktion men konstaterar att kärnkraften i dag utgör en betydande del av elproduktionen och att utfasningen måste beakta sysselsättning, elpriser och elsystemets konkurrenskraft.

Διαδικασία προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020: κοινό σχέδιο (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) SV  
 

. – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i omröstningen om uppgörelsen för EU:s budget 2020.
Uppgörelsen om nästa års budget prioriterar viktiga insatser för klimatet samt stöd till ungdomar inom ungdomssysselsättningsinitiativet och Erasmusprogrammet. Investeringar i forskning och utveckling inom Horisont 2020 hör, tillsammans med kampen mot ungdomsarbetslöshet inom ungdomssysselsättningsinitiativet, till det bästa som görs i EU-samarbetet. Här finns välfungerande verksamheter med tydliga europeiska mervärden.
Vi ser gärna betydande satsningar på klimatet och jämställdheten i Europa. En rättvis klimatomställning måste prioriteras de kommande åren i EU:s budget. Som huvudregel anser vi emellertid att de satsningar som genomförs ska kompenseras genom lämpliga besparingar i lågprioriterade delar av EU:s budget.
Eftersom enskilda anslag i budgetprocessen generellt inte har prövats mot varandra i syfte att omdisponera medel till prioriterade områden, bidrar detta sammantaget till att budgeten lämnar små eller obefintliga marginaler under ett flertal rubriker, vilket kräver en omfattande användning av de särskilda instrumenten i syfte att kringgå de årliga budgettaken. Således kan vi inte heller ställa oss bakom uppgörelsen om EU:s budget 2020.

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) SV  
 

. – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i omröstningen om paketuppgörelserna i block 1, 2, 6, och 7 samt avstod i omröstningen om budgetresolutionen för 2020. Flera poster i parlamentets budget har hög prioritet. Här finns välfungerande verksamheter med tydliga europeiska mervärden. Investeringar i forskning och utveckling inom Horisont 2020 och kampen mot ungdomsarbetslöshet inom ungdomssysselsättningsinitiativet hör till det bästa som görs i EU-samarbetet. Vi ser gärna betydande satsningar på ett flertal program som parlamentet förespråkar. En rättvis klimatomställning måste prioriteras i EU:s budget. Som huvudregel anser vi emellertid att de satsningar som genomförs ska kompenseras genom lämpliga besparingar i lågprioriterade delar av EU:s budget. Exempelvis hade vi gärna sett omprioriteringar från jordbruksstödet till EU:s klimat- och jämställdhetspolitik. I år röstade vi för block 3 eftersom det finns angelägna satsningar på miljö och klimat inom detta block. Samtidigt motsätter vi oss ökningarna för jordbruksstödet. Eftersom enskilda anslag i budgetprocessen generellt inte har prövats mot varandra i syfte att omdisponera medel till prioriterade områden, bidrar detta sammantaget till att parlamentet kraftigt överskrider det fastlagda budgettaket för den fleråriga budgetramen. Således kan vi inte heller ställa oss bakom parlamentets förslag till budget för 2020.

Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (A9-0016/2019 - Yana Toom) SV  
 

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om sysselsättnings- och socialpolitiken i euroområdet. Betänkandet lyfter fram många bra saker som exempelvis vikten av att främja en god arbetsmiljö på jobbet.
Däremot valde vi att avstå i de omröstningar som handlar om att inrätta ett europeiskt system för återförsäkring av arbetslöshetsförmåner och ett nytt finansiellt instrument för att bekämpa långvarig arbetslöshet. Ett fungerande eurosamarbete är viktigt och förslaget om en återförsäkring av arbetslöshetsförmåner är tänkt som en stabiliserande mekanism inom eurozonen. Exakt hur denna typ av system utformas är primärt en fråga för eurozonen. Det är dock viktigt att poängtera att det inte får handla om att EU ska ha en gemensam arbetslöshetsförsäkring eller att systemet ska träffa länder utanför valutasamarbetet.
Kampen för full sysselsättning är en prioriterad fråga för oss socialdemokrater. Ett nytt finansiellt instrument för att bekämpa långvarig arbetslöshet skulle kunna vara positivt, men ramen för EU-budgeten måste i så fall begränsas. Vad gäller uppmaningen att presentera ett rättsligt instrument om minimilöner vill vi påminna om att löner och lönebildning är en nationell kompetens och ska hanteras enligt nationell praxis samt att nationella system för relationerna på arbetsmarknaden ska respekteras fullt ut.

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) SV  
 

. – Den humanitära, ekonomiska och politiska krisen i Venezuela måste omedelbart lösas. Vi socialdemokrater vill fortsatt se demokratiska, fria och rättvisa val i landet så snart som möjligt, och anser att det är den främsta uppgiften för interimspresidenten Juan Guaidó. Vi är mycket oroade över FN:s nya rapport som vittnar om användandet av utomrättsliga avrättningar, tortyr samt brist på mat, sjukvård och tillgång till elektricitet för stora delar av den venezolanska befolkningen. Det är viktigt att Europaparlamentet stöder Norges medlarinsatser samt de medlarinsatser som sker med hjälp av den internationella kontaktgruppen ICG där Sverige är medlem.

Επικοινωνία