Joanna KOPCIŃSKA Joanna KOPCIŃSKA
Joanna KOPCIŃSKA

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

Μέλος

Πολωνία - Prawo i Sprawiedliwość (Πολωνία)

Ημερομηνία γέννησης : , Lodz

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου Joanna KOPCIŃSKA

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Βιολογική παραγωγή: ημερομηνία εφαρμογής του και ορισμένες άλλες ημερομηνίες (C9-0286/2020) PL

08-10-2020

Rozporządzenie w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych powinno wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Podmioty branżowe obawiają się, że przyjęcie wszystkich niezbędnych aktów delegowanych i wykonawczych oraz ich wdrożenie w państwach członkowskich nie zostanie ukończone przed tą datą. W związku z tym w maju Komisja AGRI przesłał do Komisji pismo z prośbą o przesunięcie terminu wejścia w życie Rozporządzenia na dzień 1 stycznia 2022 r. Komisja ostatecznie zgodziła się na to odroczenie.
Obecne głosowanie odnosi się do aktu zmieniającego, który jedynie technicznie dostosowuje terminy wejścia w życie rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej, tzn. przesuwa je o rok. Popieram wydłużenie czasu na wdrożenie rozporządzenia przez państwa członkowskie

Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία (B9-0310/2020) PL

08-10-2020

W wyniku pandemii COVID-19 stopa bezrobocia w UE rośnie, a miliony ludzi ryzykują utratę pracy.
Młodzi ludzie są jedną z najbardziej wrażliwych grup na rynku pracy, a ich sytuacja podczas kryzysu COVID-19 była jeszcze gorsza z powodu bardziej niepewnych form pracy i braku doświadczenia zawodowego. Istotne jest znaczne wsparcia dla tej grupy oraz dla zindywidualizowanych form pomocy, które pomogłyby w walce z długotrwałym bezrobociem młodzieży pozostającej poza sferą zatrudnienia i edukacji i podniesieniu ich umiejętności w celu dostosowania się do potrzeb rynku pracy, a takie zmiany zostały uwzględnione w ostatecznym tekście. Wzmocniona gwarancja dla młodzieży ma na celu dotarcie do większej liczby młodych ludzi, rozszerzając przedział wiekowy na wszystkie osoby poniżej 30. roku życia, wspierając ich w rozwijaniu umiejętności i zdobywaniu doświadczenia zawodowego.

Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018 (A9-0160/2020 - Jörgen Warborn) PL

07-10-2020

Sprawozdanie z realizacji wspólnej polityki handlowej jest drugim tego rodzaju dokumentem i obejmuje okres od stycznia 2018 r. do stycznia 2020 r., tj. dwa lata. Jego zakres wykracza poza samo wdrażanie umów handlowych i zawiera wybiegające w przyszłość refleksje na temat tego, jak powinny wyglądać polityka i strategia handlowa UE.
W sprawozdaniu ponownie wyrażono poparcie dla otwartego i wolnego handlu opartego na zasadach oraz podkreślono, że eksport poza UE wspiera ponad 36 mln miejsc pracy. W sprawozdaniu zaapelowano o kompleksowe porozumienie ze Zjednoczonym Królestwem zmierzające do zapewnienia zerowych stawek celnych i zerowych kontyngentów oraz ogólnie o ambitny i ofensywny program handlowy, w szczególności w stosunkach z Australią, Nową Zelandią, Tunezją, Marokiem i Indonezją. W sprawozdaniu poparto wprowadzanie szczegółowych rozdziałów dotyczących MŚP do wszystkich umów o wolnym handlu.
Wezwano w nim Komisję do skonsolidowania własnych narzędzi handlowych w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz do wdrożenia zmodernizowanych instrumentów ochrony handlu i nowego mechanizmu monitorowania inwestycji.
Podkreślono też, że UE powinna zwiększyć swoją otwartą autonomię strategiczną w następstwie kryzysu związanego z pandemią COVID-19.
Opowiadam się za sprawozdaniem i popieram wynegocjowane kompromisy.

Iσοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών που διενεργούνται στην Ουκρανία και ισοδυναμία των σπόρων δημητριακών προς σπορά που παράγονται στην Ουκρανία (A9-0164/2020 - Veronika Vrecionová) PL

07-10-2020

Jest to dokument o charakterze technicznym, mający na celu aktualizację decyzji Rady 2003/17/WE, w której uznano równoważność niektórych państw trzecich w odniesieniu do inspekcji polowych i produkcji materiału siewnego niektórych gatunków, prowadzonych zgodnie z dyrektywami 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE i 2002/57/WE.
Ukraina nie znajduje się dotychczas w wykazie państw korzystających z tej równoważności. Dlatego przywóz do Unii Europejskiej materiału siewnego roślin zbożowych zebranego w tym państwie nie jest obecnie możliwy. Ukraina przedłożyła Komisji wniosek o uznanie jej materiału siewnego roślin zbożowych za równoważny na mocy decyzji Rady 2003/17/WE.
W odpowiedzi na ten wniosek Komisja przeprowadziła analizę obowiązującego prawodawstwa Ukrainy oraz audyt inspekcji polowych i systemu certyfikacji materiału siewnego roślin zbożowych na Ukrainie. Wyniki tej analizy były pozytywne. System i obowiązujące wymogi są równoważne z systemem i wymogami unijnymi oraz dają taką samą pewność jak system UE.
Przedstawiony wniosek jest zgodny z celami układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina. Przyczyni się on do pobudzenia handlu materiałem siewnym, który jest zgodny z przepisami UE. Ponadto Ukraina jest również członkiem Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA).

Η ευρωπαϊκή δασική στρατηγική - μελλοντική πορεία (A9-0154/2020 - Petri Sarvamaa) PL

07-10-2020

Głównymi celami nowej polityki leśnej będą efektywniejsze zalesianie, ochrona lasów w obszarze Unii Europejskiej. Wynikiem tego będzie zwiększenie absorbcji CO2, promowanie bio-ekonomii i zmniejszenie rozprzestrzeniania się pożarów, co wspomoże ochronę różnorodności biologicznej. Strategia będzie obejmowała promowanie usług leśnych na tle ekologii i ekonomii. Sprawozdanie zawiera wiele istotnych aspektów. Inicjatywa zawiera zasady zrównoważonego rozwoju, które promują ekologiczne, gospodarcze i społeczne funkcje lasów. W dokumencie zostały również ujęte aspekty ludzkie, odnoszące się w szczególności do ludzi, którzy pracują i utrzymują się bezpośrednio lub pośrednio z lasów i sektora leśnego, ale także do obywateli, którzy na co dzień czerpią wielorakie korzyści z lasów. Wreszcie sprawozdanie wzywa do ambitnej, niezależnej i samodzielnej strategii leśnej UE na okres po 2020 r. i podkreśla potrzebę jej lepszej koordynacji i integracji z innymi przepisami UE, które odnoszą się do lasów i leśnictwa, a także rolnictwa.
Głównym źródłem dofinansowania działań leśniczych na szczeblu Unii Europejskiej, jest obecnie wspólna polityka rolna, w szczególności gałąź rozwojowa europejskiego funduszu rolnego na rzecz obszarów wiejskich. Dzięki reformom wspólnej polityki rolnej, kraje członkowskie będą w stanie zachęcać właścicieli terenów leśnych do większego i efektywniejszego dbania o tereny leśne w zrównoważony sposób.

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αποδέσμευσης PL

05-10-2020

Wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 514/2014 odnosi się do wdrażania programów krajowych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) w latach 2014–2020. Jego celem jest zapewnienie, aby w obliczu skutków pandemii COVID-19 wszystkie państwa członkowskie w pełni wykorzystały zasadę N+2 i miały wystarczająco dużo czasu na wdrożenie przydzielonych środków i deklarowanie wydatków Komisji. Podsumowując, we wniosku zaproponowano opóźnienie terminu, w którym Komisja określi kwotę mającą zostać poddaną umorzeniu. Bezprecedensowa sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 w wielu przypadkach uniemożliwiła beneficjentom funduszy FAMI i FBW pełne wdrożenie planowanego projektu.
Uważam, zatem, że nowy wniosek Komisji Europejskiej umożliwi beneficjentom funduszy przeznaczonych na sprawy wewnętrzne zakończenie przerwanych działań i wyeliminowanie opóźnień, do których doszło w związku z pandemią w ramach realizacji projektów.

Βιώσιμη σιδηροδρομική αγορά στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 PL

17-09-2020

Rozporządzenie ma na celu uzupełnienie istniejących ram dotyczących kolei, aby umożliwić organom krajowym i zainteresowanym stronom kolejowym łatwiejsze radzenie sobie z szeregiem negatywnych konsekwencji pandemii COVID-19 oraz reagowanie na pilne potrzeby sektora kolejowego, o ile konsekwencje te będą się utrzymywać. Środki te dotyczą w szczególności zniesienia, obniżenia lub odroczenia opłat za dostęp do torów za korzystanie z infrastruktury kolejowej, jak również zniesienia opłat za rezerwację. Obejmują one okres referencyjny od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w odniesieniu do którego opłaty mogą ulec zmianie, w drodze odstępstwa od art. 27 dyrektywy 2012/34 / UE, zgodnie z którym regulamin sieci (zawierający wszystkie obowiązujące opłaty) jest publikowany nie mniej niż na miesiące przed upływem terminu składania wniosków o przyznanie zdolności przepustowej infrastruktury.

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8: Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης, ώστε να χρηματοδοτηθεί η στρατηγική για τα εμβόλια COVID-19, και για τον αντίκτυπο της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού + (C9-0290/2020 - Monika Hohlmeier) PL

17-09-2020

Celem projektu budżetu korygującego (PBK) nr 8 na rok 2020 jest zapewnienie 6,2 mld EUR w środkach na płatności w celu uwzględnienia:
- Dodatkowych płatności (1,1 mld EUR) w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych (ESI) w celu prefinansowania strategii dotyczącej szczepionek COVID-19 w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych producentów w 2021 r.
Poszukiwanie skutecznej szczepionki stało się priorytetem, a Komisja zawarła porozumienie ze wszystkimi państwami członkowskimi w celu negocjowania i zawierania umów o przedterminowym zakupie w imieniu wszystkich państw członkowskich z producentami szczepionek. Obecne środki na płatności w ramach EFSI są niewystarczające, aby pokryć zobowiązania umowne, które Komisja zamierza podjąć w perspektywie krótkoterminowej w stosunku do producentów szczepionek.
- dodatkowych potrzeb w zakresie płatności (5,1 mld EUR) na spójność po przyjęciu inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa Plus (CRII +).
CRII + zapewnia tymczasowo możliwość wnioskowania przez państwa członkowskie o 100% unijnego współfinansowania programów wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz zapewnia większe możliwości transferu między funduszami, a także pomiędzy kategoriami regionów. Państwa członkowskie w pełni wykorzystują tę elastyczność i płynność, aby pomóc najbardziej dotkniętym.

Η σημασία των πράσινων αστικών υποδομών – Ευρωπαϊκό Έτος για πιο πράσινες πόλεις 2022 (B9-0243/2020) PL

17-09-2020

Europejski rok bardziej ekologicznych miast 2022 jest inicjatywą platformy zrzeszającej europejskie organizacje pozarządowe. Jej celem jest zwiększenie wiedzy o korzyściach, jakie na obszarze zabudowanym przynoszą tereny zielone; zwiększenie liczby badań i działań rozwojowych dotyczących nowych innowacji oraz podwyższenie ich jakości; zachęcanie obywateli do podejmowania działań w swoich dzielnicach i do ich rewitalizacji; stworzenie kultury dostrzegania zalet obszarów zieleni; zwiększenie liczby projektów infrastrukturalnych dotyczących zieleni; połączenie istniejących inicjatyw i wymiana najlepszych praktyk między państwami członkowskimi oraz stworzenie planu działania mającego na celu zazielenienie miast europejskich do 2030 r.
W rezolucji podkreślono korzyści zielonej infrastruktury dla środowiska, zdrowia ludzkiego, dobrostanu i kontaktów społecznych, różnorodności biologicznej, jakości powietrza, poziomu hałasu, odporności na niekorzystne zjawiska pogodowe i powodzie oraz dla wartości finansowej nieruchomości. Powiązano w niej zieloną infrastrukturę z realizacją porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju. Wezwano Komisję do opracowania europejskiego planu dotyczącego bardziej ekologicznych miast, aby stawić czoła ww. wyzwaniom. Ponadto zaapelowano do Komisji o dalsze wspieranie ambitnych środków w zakresie efektywności energetycznej i efektywnego gospodarowania zasobami dzięki zapewnieniu odpowiedniego finansowania. Popieram cel rezolucji.

Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer) PL

16-09-2020

Głosowałam nad sprawozdaniem posła Fernandesa i posłanki Hayer odnośnie do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej poprzez wstrzymanie się od głosu. Uzasadniając tę decyzję, należy wskazać, że sprawozdanie zawierało wiele elementów negatywnych dla Polski. Najważniejszymi punktami sprawozdania ocenianymi negatywnie z punktu widzenia Polski są:
· Motyw 7, art. 2.1.1.(c) – zmiany w stosunku do nowego zasobu własnego, tj. krajowego wkładu na bazie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi. Sprawozdanie proponuje podniesienie stawki z 0,8 do 2 EUR za kg, a także wyeliminowanie korzystnej dla Polski korekty nadmiernej regresywności tej wpłaty. W przypadku wprowadzenia postulowanych zmian można szacować, że Polska w okresie 2021–2027 wpłaciłaby do budżetu UE ok. 2,7 mld EUR więcej niż na bazie kompromisu wynegocjowanego w lipcu 2020 r.
· Motyw 7a, 8a, art. 2.1.1.(ca) – wprowadzenie od 2021 r. nowego zasobu własnego na bazie dochodów z ETS. Wykluczenie tej wysoce regresywnej i niesprawiedliwej propozycji z porozumienia WRF było ogromnym sukcesem Polski. Koszt dla Polski wprowadzenia zasobu własnego opartego na ETS w zależności od konkretnego rozwiązania oraz zakładanych cen uprawnień wahałby się między ok. 2,1 do aż 7,4 mld EUR przez 7 lat.
Wprowadzenie powyższych zapisów spowodowałoby obciążenia Polski szacowane na 10 mld euro.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg