Janina OCHOJSKA Janina OCHOJSKA
Janina OCHOJSKA

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Πολωνία - Independent (Πολωνία)

Ημερομηνία γέννησης : , Gdánsk

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου Janina OCHOJSKA

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Μακροοοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης της COVID-19 PL

15-05-2020

. – Głosowałam za decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej na rzecz partnerów objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19.
W chwili obecnej cały świat zmaga się z pandemią COVID-19. Podjęte działania mające na celu ratowanie życia oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa, w znaczny sposób odbiły się na kondycji gospodarczej państw. Uważam, że niezwykle istotne jest udzielenie wsparcia finansowego w formie pożyczek średnioterminowych, dziesięciu sąsiadującym partnerom w łącznej kwocie 3 mld Euro dla usprawnienia funkcjonowania, a w niektórych przypadkach, dla przetrwania kryzysu.
Jak wszyscy wiemy, w związku z obecną sytuacją ucierpiały wszystkie gospodarki państw członkowskich, również te, które do tej pory nie miały żadnych trudności i były uznawane za stabilne i silne. Gospodarki krajów partnerskich w dobie normalnego funkcjonowania często napotykają na wiele trudności, a w czasach ograniczenia, spowolnienia, wstrzymania wymiany handlowej oraz przepływów finansowych oraz uzależnienia gospodarczego od turystyki, która obecnie przeżywa zastój, wyjście z kryzysu może się dla nich okazać znacznie trudniejsze.
Mam nadzieję, że przekazane środki zostaną rozsądnie wykorzystane i przyczynią się do lepszego funkcjonowania gospodarek sąsiadujących partnerów, co w efekcie przełoży się na lepszą współpracę z krajami członkowskimi UE oraz na poprawę funkcjonowania samej Unii.

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (A9-0077/2020 - Ryszard Czarnecki) PL

14-05-2020

Poparłam sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za 2018 rok, który działa na rzecz rozwoju wspólnego europejskiego systemu azylowego poprzez ułatwianie, koordynowanie i zacieśnianie współpracy państw członkowskich. Agencja ta wspiera państwa członkowskie w wypełnianiu ich europejskich i międzynarodowych zobowiązań w zakresie udzielania pomocy potrzebującym.
Jestem zadowolona, że Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) uznał sprawozdanie finansowe agencji za rok budżetowy 2018 za wiarygodny. Trybunał stwierdził, że płatności leżące u podstaw rozliczeń są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach w odróżnieniu od poprzednich 2 lat. Urząd otrzymał wcześniej opinię z zastrzeżeniem ze względu na utrzymujące się problemy mające wpływ na jego płatności związane ze skutkami lat budżetowych 2016 i 2017. W odniesieniu do tych lat Trybunał wykrył nieprawidłowości w umowach o świadczenie usług pracowników tymczasowych, usług turystycznych oraz dotyczących wynajmu pomieszczeń biurowych Urzędu. Ponadto zauważył, że ustalenia dotyczące zarządzania i kontroli wewnętrznej były ogólnie niezadowalające.
Cieszę się, że w sprawozdaniu znalazł się zapis o odnowionej strategii współpracy wspólnego zarządu EASO i Frontexu. W sprawozdaniu posłowie wzywają Urząd, aby pracował nad koncepcją wspólnego wykorzystywania zasobów w przypadku pokrywających się zadań wraz z innymi agencjami prowadzącymi podobną działalność oraz do aktywnego poszukiwania dalszych i szerszych płaszczyzn współpracy ze wszystkimi agencjami Unii.

Συμφωνία ΕΕ-Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (A9-0090/2020 - Ondřej Kovařík) PL

13-05-2020

. – Poparłam zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz, ponieważ wprowadzenie ułatwień nie tylko uprości procedurę ubiegania się o wizę, co spowoduje wzrost mobilności, ale również z znacznym stopniu przyczyni się do zacieśnienia kontaktów międzyludzkich, będących kluczowym czynnikiem rozwijania obustronnych więzi.
Popieram wprowadzenie ułatwień na zasadzie wzajemności w wydawaniu wiz obywatelom Unii i Białorusi, którzy planują pobyt nie przekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.
Z zadowoleniem przyjmuję propozycję ułatwień administracyjnych, takich jak: wprowadzenia 10 dni kalendarzowych na decyzję w sprawie wydania wizy, bez względu na kategorię osób ubiegających się o wizę, ustalenie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego na 35 euro, przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat, między innymi dzieci do 12 roku życia oraz osób niepełnosprawnych, uproszczeń dokumentów niezbędnych do uzasadnienia celu podróży dla niektórych kategorii wnioskodawców, uproszczenia wymogów i warunków wydawania wiz wielokrotnego wjazdu oraz zwolnienia z obowiązku wizowego w przypadku krótkich pobytów obywateli posiadających ważny paszport biometryczny, dyplomatyczny oraz osób legitymujących się ważnym dokumentem unijnym laissez-passer.
Mam nadzieję, że wprowadzenie w życie zaleceń prowadzić będzie do wzrostu zainteresowania, współpracy oraz wymiany dobrych praktyk między Unią Europejską a Białorusią.

Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (A9-0098/2020 - Simona Bonafè) PL

13-05-2020

Głosowałam za minimalnymi wymogami dotyczącymi ponownego wykorzystania wody. Pomimo znacznych zasobów wody słodkiej w UE, nierównomierny rozkład jej występowania, gęstość zaludnienia i aktywność gospodarcza powodują istotne różnice w poziomach dostępnej wody w dorzeczach. Z wyjątkiem niektórych północnych regionów, które posiadają obfite zasoby słodkiej wody, ograniczony poziom wody występuje na wielu obszarach UE. Niedobór wody spowodowany wzrostem populacji i urbanizacją, napędzany częściowo przez turystykę dotknął w ostatnich latach w szczególności małe wyspy śródziemnomorskie i obszary o dużej gęstości zaludnienia. Niedobór wody ma bezpośredni wpływ na gospodarkę UE. Długotrwałe susze powodują straty głównie dla rolników, to przekłada się na wzrost cen żywności.
Najwięcej, bo aż połowa zużywanej wody rocznie przeznaczana jest na nawadnianie upraw. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję propozycję Komisji, która miałaby zastosowanie wyłącznie do wody ponownie wykorzystywanej do nawadniania w rolnictwie. Komisja przedstawiła wniosek ustanawiający unijne normy, które odzyskana woda musiałaby spełnić, aby mogła zostać wykorzystana do nawadniania w rolnictwie. Komisja szacuje, że wniosek mógłby zwiększyć ponowne wykorzystanie wody w nawadnianiu rolniczym z 1,7 mld m3 do 6,6 mld m3 rocznie, zmniejszając w ten sposób niedobór wody o 5%. Mimo, iż dokument wymaga dopracowania, propozycja jest kluczowa, a kierunek zmian zadowalający. Wierzę, że zarządzanie zmianami klimatu i ochroną środowiska wymaga oszczędniejszego gospodarowania zasobami naturalnymi i wprowadzeniem gospodarki o obiegu zamkniętym.

Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες: κοινοί κανόνες PL

26-03-2020

. – Głosowałam za rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty.
Zawieszenie zasady „wykorzystaj lub strać”, zgodnie z którą przewoźnicy zobowiązani są do wykorzystania 80 % swoich przedziałów na start lub lądowanie w sezonie letnim lub zimowym dla zachowania pierwszeństwa w stosunku do czasów na start lub lądowanie w następnym roku, jest rozsądnym posunięciem.
Jak powszechnie wiadomo, transport lotniczy jest najmniej ekologiczny i produkuje ogromne ilości CO2, a jego udział w globalnym ociepleniu jest znaczny. Na skutek wybuchu epidemii Eurocontrol odnotował znaczny spadek liczby lotów, bo aż o 10% w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim. Odnotowano też wywołany kryzysem spadek popytu na loty. Dlatego uważam, że zawieszenie zasady „wykorzystaj lub strać” na czas epidemii koronawirusa, kiedy to większość lotów została odwołana lub zawieszona, a linie lotnicze wykonywały często loty bez pasażerów na pokładzie, po to tylko aby dostosować się do wymogów, jest jak najbardziej uzasadnione.
Niestety nie możemy przewidzieć dalszego rozwoju epidemii, dlatego wzywam państwa członkowskie oraz posłów do Parlamentu Europejskiego, aby na bieżąco monitorowali zachodzące zmiany oraz dostosowywali prawodawstwo do dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

Ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού) PL

26-03-2020

. – Głosowałam za rozporządzeniem Parlamentu w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19, ponieważ przekazanie dodatkowych środków na wskazane sektory uważam za konieczne posunięcie. Komisja przewiduje uwolnienie ok. 8 mld euro na zapewnienie płynności na cele inwestycyjne, a wartość tych inwestycji osiągnie ponad 37 mld euro.
Od czasu wybuchu epidemii możemy obserwować heroiczną walkę lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego o nasze życie i zdrowie. Jako pacjentka chciałabym wyrazić swój podziw i uznanie dla zaangażowania i tytanicznej pracy wszystkich pracowników medycznych. Tym bardziej cieszy mnie fakt, iż oprócz słów wsparcia możemy zapewnić realne środki finansowe, które tak bardzo potrzebne są w dobie kryzysu wywołanego pojawieniem się koronawirusa. Mam nadzieję, że środki wpłyną na to, iż personel medyczny w wyraźny sposób odczuje polepszenie warunków pracy, zarówno jeśli chodzi o dostępność nowej technologii i sprzętu medycznego, jak i o wyraźne usprawnienie organizacji pracy oraz polepszenie sytuacji finansowej pracowników.
Służba zdrowia i opieki medycznej to tylko jeden z sektorów, który potrzebuje natychmiastowego wsparcia. Już dziś wiemy, że obecna sytuacja najmocniej odbije się na małych i średnich przedsiębiorstwach, małych firmach rodzinnych i tych, dla których płynność działalności była niezbędna dla dalszej aktywności. Obserwujemy dramaty lokalnych rolników, przedsiębiorców i handlarzy, którzy z dnia na dzień byli zmuszeni zaprzestać działalności. Dla wielu z nich kryzys zakończy się bankructwem, a co za tym idzie wielu pracowników straci swoje miejsca pracy. Aby zapobiec wyżej wymienionemu scenariuszowi, niezbędna jest pomoc finansowa, która zrekompensuje poniesione straty, a niektórych uchroni od bankructwa.
Liczę na to, że środki te zostaną jak najszybciej przekazane państwom członkowskim, a następnie w mądry sposób wykorzystane przez rządy poszczególnych państw, tak aby trafiły w miejsca najbardziej dotknięte i wymagające wsparcia. Liczę również na to, że kraje Unii zostaną zobowiązane do przedłożenia raportu z poniesionych wydatków oraz efektów, jakie uzyskały, wydatkując środki.
Dodatkowo chciałabym usłyszeć głos sprzeciwu ze strony Parlamentu Europejskiego wobec populistycznych wypowiedzi niektórych z polskich polityków, jakoby UE nie przeznaczyła środków na walkę z epidemią.

Χρηματοδοτική ενίσχυση σε κράτη μέλη και χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους στην Ένωση, και έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας PL

26-03-2020

. – Głosowałam za zmianą rozporządzenia Rady nr 2012/2002 ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu rozszerzenia jego zakresu, tak aby objąć nim wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia publicznego. Fundusz został utworzony, aby umożliwić reagowanie na poważne klęski żywiołowe. Do tej pory możliwość interwencji Funduszu ograniczała się do klęsk powodujących szkody materialne, tj. powodzie, susze, trzęsienia ziemi, wichury, erupcje wulkanów lub pożary lasów, jednak nie obejmowała poważnych klęsk wywołanych zagrożeniami biologicznym. Pomoc finansową w następstwie kataklizmów uruchamiano ponad 80 razy, a wsparcie w łącznej wysokości ponad 5 mld euro otrzymały 24 kraje europejskie.
Przegłosowane zmiany mają na celu zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim i krajom negocjującym przystąpienie do UE w znacznym stopniu dotkniętym poważnym zagrożeniem zdrowia publicznego. Rozszerzenie zakresu Funduszu pozwoli na kompleksowe działania Unii w odpowiedzi na stan zagrożenia zdrowia publicznego spowodowany przez pandemię COVID-19, która dotyczy jednocześnie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów kandydujących.
Przyjęte rozporządzenie jest jednym z kilku instrumentów i stanowi część skoordynowanej akcji UE mającej pomóc obywatelom i przedsiębiorstwom w walce z kryzysem wywołanym przez pandemię. W ramach pomocy kraje członkowskie będą mogły skorzystać z 800 mln euro w 2020 roku. Uważam, że istotną zmianą jest również możliwość szybkiego uruchomienia tych środków, gdyż łatwiej będzie złagodzić negatywne skutki gospodarcze spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz innych zagrożeń zdrowotnych, które mogą wystąpić w przyszłości.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg