Heidi HAUTALA Heidi HAUTALA
Heidi HAUTALA

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Φινλανδία - Vihreä liitto (Φινλανδία)

Ημερομηνία γέννησης : , Oulu

5η Κοινοβουλευτική περίοδος Heidi HAUTALA

Πολιτικές ομάδες

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Πρόεδρος
 • 08-01-2002 / 25-03-2003 : Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 20-07-1999 / 25-03-2003 : Vihreät (Φινλανδία)

Πρόεδρος

 • 07-02-2002 / 25-03-2003 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία

βουλευτές

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Διάσκεψη των Προέδρων
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και τις ΄Ισες Ευκαιρίες
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία
 • 17-01-2002 / 25-03-2003 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς
 • 17-01-2002 / 25-03-2003 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών
 • 07-02-2002 / 25-03-2003 : Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών

Αναπληρώτρια

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 17-01-2002 / 25-03-2003 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών
 • 17-01-2002 / 25-03-2003 : Επιτροπή Αναφορών

all-activities

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προώθηση ετήσιου θεσμού ημερών αποχής από το κάπνισμα στην ΕΕ

13-03-2001 P5_DCL(2001)0002 Άκυρη
Catherine STIHLER Jules MAATEN Françoise GROSSETÊTE Heidi HAUTALA
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 13-03-2001
Λήξη προθεσμίας : 13-06-2001
Αριθμός υπογραφόντων : 40 - 13-06-2001

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg