Antonio TAJANI Antonio TAJANI
Antonio TAJANI

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Ιταλία - Forza Italia (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Roma

8η κοινοβουλευτική περίοδος Antonio TAJANI

Πολιτικές ομάδες

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Ιταλία)

Πρόεδρος

 • 17-01-2017 / 01-07-2019 : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • 17-01-2017 / 01-07-2019 : Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • 17-01-2017 / 01-07-2019 : Διάσκεψη των Προέδρων

Πρόεδρος

 • 17-01-2017 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Αντιπρόεδρος

 • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

βουλευτές

 • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 14-07-2014 / 01-02-2017 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας
 • 14-07-2014 / 01-02-2017 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Mercosur
 • 14-07-2014 / 01-02-2017 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής
 • 17-01-2017 / 01-07-2019 : Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών
 • 19-01-2017 / 01-02-2017 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Αναπληρωτής

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 • 14-07-2014 / 01-02-2017 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
 • 19-01-2017 / 01-02-2017 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη στήριξη της πρωτοβουλίας «Οδυσσέας» για την επανεκκίνηση της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Άκυρη
Jonás FERNÁNDEZ Pablo ZALBA BIDEGAIN Silvia COSTA Antonio TAJANI Ramón JÁUREGUI ATONDO Jean-Marie CAVADA Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Karima DELLI Alain LAMASSOURE Jo LEINEN Molly SCOTT CATO Svetoslav Hristov MALINOV Mercedes BRESSO Enrique CALVET CHAMBON Barbara MATERA Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR José Manuel FERNANDES Neena GILL Santiago FISAS AYXELÀ Hugues BAYET Alfred SANT Renato SORU Eider GARDIAZABAL RUBIAL
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 03-10-2016
Λήξη προθεσμίας : 03-01-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 91 - 04-01-2017

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προαγωγή της θρησκευτικής ελευθερίας στο Πακιστάν και την καταδίκη της αδικαιολόγητης κράτησης της κ. Άσια Μπίμπι

25-05-2016 P8_DCL(2016)0055 Άκυρη
Antonio TAJANI Lars ADAKTUSSON György HÖLVÉNYI Mairead McGUINNESS Elisabeth MORIN-CHARTIER Jan OLBRYCHT Marijana PETIR Cristian Dan PREDA Massimiliano SALINI Silvia COSTA David Maria SASSOLI Patrizia TOIA Dennis de JONG Peter van DALEN
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 25-05-2016
Λήξη προθεσμίας : 25-08-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 282 - 25-08-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τις δεξιότητες και ικανότητες στον κλάδο του τουρισμού

27-04-2016 P8_DCL(2016)0039 Άκυρη
Claudia ȚAPARDEL Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Igor ŠOLTES Alfred SANT Antonio TAJANI Patricija ŠULIN Merja KYLLÖNEN Emilian PAVEL István UJHELYI Tomáš ZDECHOVSKÝ Renaud MUSELIER Silvia COSTA David BORRELLI
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 27-04-2016
Λήξη προθεσμίας : 27-07-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 72 - 27-07-2016

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles