Richard CORBETT Richard CORBETT
Richard CORBETT
Ηνωμένο Βασίλειο

Ημερομηνία γέννησης : , Southport

8η κοινοβουλευτική περίοδος Richard CORBETT

Πολιτικές ομάδες

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Ηνωμένο Βασίλειο)

Αντιπρόεδρος

 • 11-05-2017 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας

βουλευτές

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Αλιείας
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Αλιείας
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
 • 13-02-2017 / 10-05-2017 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας

Αναπληρωτής

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 • 14-07-2014 / 22-07-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής
 • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία
 • 19-01-2017 / 05-11-2018 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) EN

14-09-2017

The multi-annual plan for demersal stocks in the North Sea proposes an environmentally and economically sustainable management plan.
I note that the UK government gave its approval to this plan, favouring speedy agreement and adoption. Indeed, it welcomed the science-based framework, which provides a valuable structure for the continued cooperation between the UK and the EU if the UK continues with Brexit. Clearly, the UK government preferred to settle this issue as a member rather than negotiate from outside as a non-member. Moreover, given the value of these stocks to UK fishers, it is in any case important to agree long-term management plans.
Therefore, I voted in favour of this report.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ατομικές προτάσεις ψηφίσματος

Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος επί θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι αποδεκτές προτάσεις ψηφίσματος παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία αποφασίζει ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την απαγόρευση της ιδιοκτησίας παικτών από τρίτους στον ευρωπαϊκό αθλητισμό

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Άκυρη
Ivo BELET Richard CORBETT Emma McCLARKIN Jean-Marie CAVADA Marc TARABELLA Milan ZVER Bogdan Brunon WENTA Antonio TAJANI Santiago FISAS AYXELÀ Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ Hannu TAKKULA Ole CHRISTENSEN Siôn SIMON Virginie ROZIÈRE
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 11-11-2015
Λήξη προθεσμίας : 11-02-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 95 - 12-02-2016

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.