Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Frankfurt/Main

5η Κοινοβουλευτική περίοδος Michael GAHLER

Πολιτικές ομάδες

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Αντιπρόεδρος

 • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕE-Λιθουανίας
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Λιθουανίας

βουλευτές

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής

Αναπληρωτής

 • 21-07-1999 / 31-08-1999 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 01-09-1999 / 14-01-2002 : Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας

all-activities

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση: έκθεση προόδου - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής

07-11-2002 A5-0371/2002 PE 320.209DEF AFET
Elmar BROK Jacques F. POOS Jürgen SCHRÖDER Michael GAHLER Luís QUEIRÓ Elisabeth SCHROEDTER Ιωάννης ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ Ursula STENZEL Jas GAWRONSKI Jan Marinus WIERSMA Demetrio VOLCIC Geoffrey VAN ORDEN Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE Arie M. OOSTLANDER

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ατομικές προτάσεις ψηφίσματος για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ενίσχυση των ελέγχων της ΕΕ επί των εξαγωγών όπλων και την προετοιμασία μιας διεθνούς Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων

25-02-2004 P5_DCL(2004)0017 Άκυρη
Glenys KINNOCK Michael GAHLER Johan VAN HECKE Nelly MAES Pernille FRAHM
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 25-02-2004
Λήξη προθεσμίας : 06-05-2004
Αριθμός υπογραφόντων : 157 - 06-05-2004

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles