Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Frankfurt/Main

7η Κοινοβουλευτική περίοδος Michael GAHLER

Πολιτικές ομάδες

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος του προεδρείου

Εθνικά κόμματα

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Πρόεδρος

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο

Αντιπρόεδρος

 • 04-07-2013 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

βουλευτές

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο
 • 16-09-2009 / 03-07-2013 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας

Αναπληρωτής

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

all-activities

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος

03-12-2013 AFET_AD(2013)519586 PE 519.586v03-00 AFET
Michael GAHLER

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

24-02-2010 AFET_AD(2010)431034 PE 431.034v02-00 AFET
Michael GAHLER

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, αξιοποίηση των δυνατοτήτων για οικονομική ανάπτυξη στον διαστημικό τομέα

24-09-2013 AFET_AD(2013)514674 PE 514.674v02-00 AFET
Tarja CRONBERG

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

22-11-2012 AFET_AD(2012)496418 PE 496.418v02-00 AFET
Ioan Mircea PAŞCU

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης

10-07-2012 AFET_AD(2012)489360 PE 489.360v02-00 AFET
Sampo TERHO

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και τον ενεργό πολίτη του κόσμου

12-03-2012 P7_DCL(2012)0007 Εγκριθείσα
Filip KACZMAREK Maria BADIA i CUTCHET Michael GAHLER Catherine GRÈZE Fiona HALL
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-03-2012
Λήξη προθεσμίας : 05-07-2012
Ημερομηνία έγκρισης : 05-07-2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P7_TA(2012)0302
Αριθμός υπογραφόντων : 398 - 05-07-2012

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles