Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Frankfurt/Main

8η κοινοβουλευτική περίοδος Michael GAHLER

Πολιτικές ομάδες

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Πρόεδρος

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο

Αντιπρόεδρος

 • 07-07-2014 / 10-09-2014 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας

βουλευτές

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική
 • 11-09-2014 / 18-01-2017 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας

Αναπληρωτής

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 28-06-2017 / 21-11-2017 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία

16-05-2018 AFET_AD(2018)620988 PE620.988v02-00 AFET
Michael GAHLER

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη διαρκή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Περατώθηκε με πλειοψηφία
Linda McAVAN Mairead McGUINNESS Davor Ivo STIER Maria HEUBUCH Enrique GUERRERO SALOM Charles GOERENS Louis MICHEL Nirj DEVA Elmar BROK Michael GAHLER
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-03-2015
Λήξη προθεσμίας : 09-06-2015
Ημερομηνία έγκρισης : 09-06-2015
Κατάλογος υπογραφόντων : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Αριθμός υπογραφόντων : 404 - 10-06-2015

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg