Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Δανία - Socialistisk Folkeparti (Δανία)

8η κοινοβουλευτική περίοδος Margrete AUKEN

Πολιτικές ομάδες

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialistisk Folkeparti (Δανία)

Αντιπρόεδρος

  • 13-10-2014 / 09-03-2017 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη
  • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη

βουλευτές

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Αναφορών
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Αναφορών

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με πρόταση τροποποίησης της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του

27-11-2018 PETI_AD(2018)623941 PE623.941v02-00 PETI
Margrete AUKEN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων

27-01-2017 PETI_AD(2017)595392 PE595.392v02-00 PETI
Margrete AUKEN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών Right2Water

13-05-2015 PETI_AD(2015)551864 PE551.864v02-00 PETI
Margrete AUKEN

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στους αποκεντρωμένους οργανισμούς

22-01-2019 ENVI_AD(2019)628575 PE628.575v02-00 ENVI
Ivo BELET

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική σχετικά την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική

21-11-2018 ENVI_AD(2018)623609 PE623.609v02-00 ENVI
Bolesław G. PIECHA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027

13-11-2018 ENVI_AD(2018)629529 PE629.529v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Παρούσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ (A8-0064/2018 - Esther Herranz García) DA

03-05-2018

Jeg anerkender fuldt ud vigtigheden af og fordelene ved en velfungerende sektor for opdræt af geder og får i EU, men det må aldrig ske på bekostning af biodiversitet, naturpleje og sund fornuft. Kommissionens undersøgelse viser, at der ikke er behov for at åbne de vigtige og underimplementerede fugle- og habitatdirektiver. Tværtimod skal disse vigtige direktiver bevares og beskyttes for ikke at underminere den naturforvaltning, som de foreskriver. Betænkningens støtte til at revidere habitatdirektivet for at tillade jagt på ulve er i direkte konflikt med denne konklusion. Behovet for at jage ulve er baseret på en myte, da der ikke er nogen studier, der viser, at de skulle være farlige for deres omgivelser. Tværtimod viser flere studier, at ulve i naturen bidrager til biodiversiteten og en sund natur. Derfor har jeg valgt at stemme imod rapporten sammen med flertallet i den grønne gruppe.

Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη (A8-0021/2017 - Pavel Telička) DA

16-02-2017

Jeg deler fuldt ud de Grønnes bedømmelse af betænkningen. Det er en skandale, at den nærmest er renset for initiativer til at gøre noget ved luftfartens voldsomme skadevirkning på miljøet og især klimaet. Det er strengt nødvendigt at tage hånd om den store CO2-udledning, støjforurening etc. fra flytrafikken. Hvis vi skal forhindre en klimakatastrofe, må der handles nu. Imidlertid er de alvorlige sociale problemer inden for luftfartsbranchen en anden grim side af udviklingen. De elendige forhold for såvel kabinepersonale som piloter er såvel sikkerhedsmæssigt som socialt uacceptable og skal løses. Den ekstreme priskonkurrence i luftfarten er et ræs mod bunden og medvirkende til, at de andre transportformer udkonkurreres – hvilket er en del af truslen mod klimaet. Da denne side af problemerne ved luftfarten håndteres rimeligt i luftfartsstrategien, har jeg valgt at stemme for betænkningen trods dens alvorlige mangler.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ατομικές προτάσεις ψηφίσματος

Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος επί θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι αποδεκτές προτάσεις ψηφίσματος παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία αποφασίζει ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Προτάσεις για πράξεις της Ένωσης

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνουν πράξη της Ένωσης (νέα πράξη ή τροποποίηση υφιστάμενης πράξης). Άρθρο 47 του Κανονισμού

Πρόταση για πράξη της Ένωσης σχετικά σχετικά με την ενίσχυση της συλλογής πλάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

18-12-2018 B8-0591/2018 Εν εξελίξει
Nicola CAPUTO Annie SCHREIJER-PIERIK Frédérique RIES Biljana BORZAN Miroslav MIKOLÁŠIK José Inácio FARIA Margrete AUKEN Rory PALMER Kateřina KONEČNÁ Guillaume BALAS

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την αποτροπή της χρήσης μολύβδου

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Άκυρη
Monika BEŇOVÁ Tibor SZANYI Davor ŠKRLEC Nessa CHILDERS Ivan JAKOVČIĆ József NAGY Zigmantas BALČYTIS Biljana BORZAN Karin KADENBACH Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Tomáš ZDECHOVSKÝ Jan KELLER Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Jo LEINEN Michèle RIVASI Bogusław LIBERADZKI Sergei STANISHEV Stanislav POLČÁK Margrete AUKEN Marc TARABELLA
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 03-10-2016
Λήξη προθεσμίας : 03-01-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 94 - 04-01-2017

Γραπτή δήλωση σχετικά με την εκπροσώπηση των δικαιωμάτων των μελλοντικών γενεών και την ισότητα μεταξύ των γενεών κατά τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ

07-03-2016 P8_DCL(2016)0020 Άκυρη
Benedek JÁVOR Margrete AUKEN Miriam DALLI José Inácio FARIA Enrico GASBARRA Εύα ΚΑΪΛΗ Jean LAMBERT Giovanni LA VIA Jo LEINEN Victor NEGRESCU Sirpa PIETIKÄINEN Pavel POC Dario TAMBURRANO
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 07-03-2016
Λήξη προθεσμίας : 07-06-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 51 - 08-06-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη μείωση της ρύπανσης από μικροπλαστικά

01-02-2016 P8_DCL(2016)0006 Άκυρη
Catherine BEARDER Roberta METSOLA Ricardo SERRÃO SANTOS Margrete AUKEN Brian HAYES Gerben-Jan GERBRANDY Marco AFFRONTE Linnéa ENGSTRÖM Françoise GROSSETÊTE José Inácio FARIA Kathleen VAN BREMPT
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 01-02-2016
Λήξη προθεσμίας : 01-05-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 340 - 02-05-2016

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg