Markus PIEPER Markus PIEPER
Markus PIEPER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

7η Κοινοβουλευτική περίοδος Markus PIEPER

Πολιτικές ομάδες

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Αντιπρόεδρος

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

βουλευτές

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζιστάν και ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και για τις σχέσεις με το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Ειδική επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αναπληρωτής

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

all-activities

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 με σκοπό τον καθορισμό των λεπτομερειών της επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 2020

20-03-2013 ITRE_AD(2013)502172 PE 502.172v02-00 ITRE
Markus PIEPER

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»

29-11-2012 REGI_AD(2012)491329 PE 491.329v02-00 REGI
Markus PIEPER

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας

22-02-2013 REGI_AD(2013)502098 PE 502.098v02-00 REGI
Riikka PAKARINEN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό: η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο

12-11-2010 ITRE_AD(2010)448818 PE 448.818v02-00 ITRE
Marisa MATIAS

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων

24-02-2010 REGI_AD(2010)431007 PE 431.007v02-00 REGI
Oldřich VLASÁK

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ατομικές προτάσεις ψηφίσματος για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την υπηρεσία «Google Street View»

05-05-2010 P7_DCL(2010)0033 Άκυρη
Thomas ULMER Markus PIEPER Herbert REUL
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 05-05-2010
Λήξη προθεσμίας : 09-09-2010
Αριθμός υπογραφόντων : 37 - 09-09-2010

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg