Christian EHLER Christian EHLER
Christian EHLER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , München

6η Κοινοβουλευτική περίοδος Christian EHLER

Πολιτικές ομάδες

 • 20-07-2004 / 09-04-2007 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος
 • 10-04-2007 / 13-07-2009 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος του προεδρείου

Εθνικά κόμματα

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

βουλευτές

 • 21-07-2004 / 10-04-2005 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας και την Ένωση για την Περιφερειακή Συνεργασία της Νότιας Ασίας (SAARC)
 • 11-04-2005 / 14-01-2007 : Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
 • 15-03-2007 / 15-03-2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία
 • 15-03-2007 / 25-04-2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας
 • 26-04-2007 / 13-07-2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Αναπληρωτής

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
 • 15-02-2006 / 14-01-2007 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
 • 15-03-2007 / 25-04-2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

all-activities

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου

08-05-2008 ECON_AD(2008)400563 PE 400.563v02-00 ECON
Christian EHLER

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος

03-10-2006 ECON_AD(2006)376670 PE 376.670v02-00 ECON
Christian EHLER

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας

17-03-2005 ITRE_AD(2005)353510 PE 353.510v03-00 ITRE
Christian EHLER

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα της κτηνοτροφίας

28-03-2007 P6_DCL(2007)0036 Άκυρη
Romana JORDAN Christian EHLER
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 28-03-2007
Λήξη προθεσμίας : 28-06-2007
Αριθμός υπογραφόντων : 36 - 29-06-2007

Κατάσταση παρόντων

Ο παρών κατάλογος παρουσίας είναι απόσπασμα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ολομέλειας της 6ης κοινοβουλευτικής περιόδου. Οι πληροφορίες που περιέχει παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και καλύπτουν τη θητεία του βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ανεπεξέργαστα δεδομένα τα οποία δεν περιλαμβάνουν διορθώσεις για δικαιολογημένες απουσίες που οφείλονται σε ασθένεια, άδεια μητρότητας/πατρότητας, εγκεκριμένες δραστηριότητες κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας κ.λπ.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg