Manfred WEBER Manfred WEBER
Manfred WEBER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Πρόεδρος

Γερμανία - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Niederhatzkofen

7η Κοινοβουλευτική περίοδος Manfred WEBER

Πολιτικές ομάδες

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Αντιπρόεδρος

Εθνικά κόμματα

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Γερμανία)

βουλευτές

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • 16-09-2009 / 20-03-2013 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας τωνΆνδεων
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • 07-05-2012 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας

all-activities

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ατομικές προτάσεις ψηφίσματος για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ανακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ημέρας των Δημάρχων

16-01-2014 P7_DCL(2014)0006 Άκυρη
Oldřich VLASÁK Vladimír MAŇKA Jan OLBRYCHT Lambert van NISTELROOIJ Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Peter SIMON Sir Graham WATSON Manfred WEBER Peter ŠŤASTNÝ Anna ZÁBORSKÁ Roberts ZĪLE
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 16-01-2014
Λήξη προθεσμίας : 16-04-2014
Αριθμός υπογραφόντων : 39 - 17-04-2014

Γραπτή δήλωση σχετικά με την αποκατάσταση της αμοιβαιότητας στο καθεστώς θεώρησης-αλληλεγγύης με την άνιση κατάσταση των Τσέχων πολιτών μετά τη μονομερή καθιέρωση από την πλευρά του Καναδά

10-11-2010 P7_DCL(2010)0089 Εγκριθείσα
Zuzana ROITHOVÁ Alexander Nuno PICKART ALVARO Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ Miroslav OUZKÝ Manfred WEBER
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 10-11-2010
Λήξη προθεσμίας : 10-03-2011
Ημερομηνία έγκρισης : 08-03-2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P7_TA(2011)0087
Αριθμός υπογραφόντων : 375 - 07-03-2011

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg