Manfred WEBER Manfred WEBER
Manfred WEBER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Πρόεδρος

Γερμανία - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Niederhatzkofen

8η κοινοβουλευτική περίοδος Manfred WEBER

Πολιτικές ομάδες

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Πρόεδρος

Εθνικά κόμματα

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Γερμανία)

βουλευτές

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Διάσκεψη των Προέδρων

Αναπληρωτής

  • 01-07-2014 / 13-09-2016 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Προτάσεις για πράξεις της Ένωσης

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνουν πράξη της Ένωσης (νέα πράξη ή τροποποίηση υφιστάμενης πράξης). Άρθρο 47 του Κανονισμού

Πρόταση για πράξη της Ένωσης σχετικά ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου στις ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς

26-04-2017 B8-0302/2017

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg