Jerzy BUZEK : Αρχική σελίδα 

Μέλος 

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ 

Αναπληρωτής 

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας 
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest 

Τελευταίες δραστηριότητες 

Επικοινωνία