Marco CAMPOMENOSI Marco CAMPOMENOSI
Marco CAMPOMENOSI

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Ιταλία - Lega (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , GENOVA

Αρχική σελίδα Marco CAMPOMENOSI

Μέλος

TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
D-IQ
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράκ
D-IR
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν

Αναπληρωτής

INTA
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
IMCO
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
DMER
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινή Αγορά του Νότου (Mercosur)
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία

Τελευταίες δραστηριότητες

Extending the validity of professional road transport documentation during Covid-19 EN

03-04-2020 P-002067/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Συντονισμένη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19 (συζήτηση) IT

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-048-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες: κοινοί κανόνες IT

26-03-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Ho ritenuto di votare a favore del provvedimento, perché ritengo che esso fornisca una risposta necessaria al fenomeno dei “voli fantasma”. In effetti, la situazione emergenziale che la pandemia di covid19 ha determinato nelle settimane passate ha causato un forte calo della domanda per i vettori aerei, ed è stato quindi indispensabile derogare ad alcune disposizioni previste dal regolamento UE sulle bande orarie. Infatti, secondo la normativa, le compagnie aeree sono obbligate a utilizzare l'80% degli slot assegnati loro per evitare di perderne il diritto con conseguente rimessa sul mercato della banda oraria in favore di altri operatori. Ritengo quindi che tale norma, condivisibile in tempi non emergenziali, non abbia ragione di restare in vigore allorché si determinano circostanze straordinarie come quelle che stiamo vivendo oggigiorno.
Nello specifico, credo fosse assurdo che, nonostante la forte riduzione del traffico aereo dovuto alla pandemia, le compagnie dovessero percorrere alcune tratte pur senza passeggeri al solo scopo di mantenere gli slot di cui sono assegnatari. Alla luce di queste considerazioni ritengo che fosse necessario approvare tale deroga al fine di preservare i diritti degli slot assegnati e tutelare il comparto da un'eventuale concorrenza sleale di vettori basati in Paesi Terzi.

Marco CAMPOMENOSI
Marco CAMPOMENOSI

Στο EP NEWSHUB

RT @maxdantoni: Vediamo un po', quanti ospedali si costruiscono di qui alla fine dell'emergenza virus? Ma non gliel'hanno spiegato che il problema è lo stop dell'attività economica per 2-3 mesi, non il costo delle mascherine? https://t.co/JsNI6pk1OC 

RT @lucadmark: Ah siamo già arrivati a lo approviamo ma non chiediamo aiuto... Quindi grande vittoria 🤣 https://t.co/D5YULfAdT0 

RT @borghi_claudio: GUALTIERI, PAGLIACCIO. LEGGI QUI #Caporetto #TRADITORE https://t.co/IYLMSgoMtv 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg