Angelika NIEBLER Angelika NIEBLER
Angelika NIEBLER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , München

5η Κοινοβουλευτική περίοδος Angelika NIEBLER

Πολιτικές ομάδες

 • 20-07-1999 / 02-04-2000 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος
 • 03-04-2000 / 07-03-2002 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος του προεδρείου
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος του προεδρείου

Εθνικά κόμματα

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Γερμανία)

βουλευτές

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, ΄Ερευνας και Ενέργειας
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική

Αναπληρώτρια

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Προσωρινή επιτροπή για το θέμα Echelon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς

all-activities

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα - Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας

21-06-2001 A5-0232/2001 PE 286.136DEF ITRE
Angelika NIEBLER

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg