Angelika NIEBLER Angelika NIEBLER
Angelika NIEBLER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , München

6η Κοινοβουλευτική περίοδος Angelika NIEBLER

Πολιτικές ομάδες

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος
 • 14-11-2004 / 13-07-2009 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος του προεδρείου

Εθνικά κόμματα

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Γερμανία)

Πρόεδρος

 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

βουλευτές

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τα Κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Υεμένης
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τα Κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Υεμένης

Αναπληρώτρια

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Προσωρινή επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος

all-activities

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008

18-09-2007 ITRE_AD(2007)390456 PE 390.456v02-00 ITRE
Angelika NIEBLER

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διατήρηση δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή δημοσίων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την τροποποίηση της oδηγίας 2002/58/ΕΚ

23-11-2005 ITRE_AD(2005)364724 PE 364.724v02-00 ITRE
Angelika NIEBLER

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους ισχυρισμούς για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες που διατυπώνονται για τρόφιμα

18-03-2005 ITRE_AD(2005)349832 PE 349.832v02-00 ITRE
Angelika NIEBLER

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ατομικές προτάσεις ψηφίσματος για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη σημασία των ελεύθερων επαγγελμάτων για την Ευρώπη

16-06-2008 P6_DCL(2008)0056 Άκυρη
Angelika NIEBLER Stefano ZAPPALA' Patrizia TOIA Françoise GROSSETÊTE Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 16-06-2008
Λήξη προθεσμίας : 23-10-2008
Αριθμός υπογραφόντων : 209 - 23-10-2008

Κατάσταση παρόντων

Ο παρών κατάλογος παρουσίας είναι απόσπασμα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ολομέλειας της 6ης κοινοβουλευτικής περιόδου. Οι πληροφορίες που περιέχει παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και καλύπτουν τη θητεία του βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ανεπεξέργαστα δεδομένα τα οποία δεν περιλαμβάνουν διορθώσεις για δικαιολογημένες απουσίες που οφείλονται σε ασθένεια, άδεια μητρότητας/πατρότητας, εγκεκριμένες δραστηριότητες κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας κ.λπ.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg